- reset +
Archive of old issues (Bulletins)
Up

Bulletin Vol. LX - No. 1B/2008


Determinative factors of interpersonal cooperative behaviour
(Factori determinativi pentru comportamentul de cooperare interpersonală)
Vol. LX • No. 1B/2008
Cristina ? Corina Benţea
Universitatea ?Dunărea de Jos? Galaţi
E-mail: corina.stir@yahoo.com

Keywords   in-group cooperation, interpersonal behaviour, cognitive task, internal variable, factor.

Abstract
This paper is a part of an experimental approach of interpersonal cooperative behaviour in resolutive-cognitive activity. 247 subjects participated to the experiment. In the first stage they were trained to work efficiently in cooperative activities. In the second stage they worked to a cognitive task by in-group cooperation. The research hypothesis has aimed at evincing the specificity of this type of behaviour, by identifying psychological internal variables which can influence cooperative behaviours of the subjects in resolutive activities. These certain internal factors are able to adequately explain the manifest aspects of interpersonal cooperation.

Rezumat
Lucrarea reprezintă o secvenţă dintr-un studiu experimental mai amplu referitor la comportamentul de cooperare interpersonală. La experiment au participat 247 de subiecţi. În prima etapă, aceştia au fost sistematic antrenaţi pentru a lucra eficient în activităţi de cooperare în grup. În cea de-a doua etapă subiecţilor li s-a cerut să lucreze la soluţionarea unei sarcini cognitive prin cooperare intragrupală. Ipoteza cercetării a vizat demonstrarea specificităţii acestui tip de comportament prin identificarea unor variabile psihologice interne care pot influenţa manifestările comportamentale ale subiecţilor în realizarea de activităţi prin cooperare interpersonală. Aceşti factori interni ar putea explica în mod adecvat conduita de cooperare interpersonală.

Emotional Intelligence and Aggression
(Transylvania University of Brasov, Faculty of Psychology and Science of Education , Str. N. Bălcescu 56, Braşov E-mail: roxana_hosu@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Roxana-Ioana Hosu, Laura Elena Nastasa
Transylvania University of Brasov, Faculty of Psychology and Science of Education , Str. N. Bălcescu 56, Braşov
E-mail: roxana_hosu@yahoo.com

Keywords   emotional intelligence, self-control, self-consciousness, empathy, aggression

Abstract
This study aims at identifying the existence of a relationship between the level of emotional intelligence development and aggression in teenagers. A hundred and twenty students (74 females and 46 males) have participated into the study. The tests used in the present study included: three tests on emotional intelligence - Wood and Tolley (2003), Bar On and Goleman (adapted by Roco, 2001), Segal (1997), the Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (Schutte et al., 1998), and the Eysenck Impulsiveness Questionnaire (Eysenck, Pearson, Easting and Allsopp, 1985).The results show that aggression is highly influenced by the level of emotional intelligence development. This information is of utmost importance in counselling of teenagers regarding aggression management.

Rezumat
Această cercetare îşi propune identificarea existenţei unei relaţii între nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale şi agresivitatea la adolescenţi. Au fost implicaţi 120 de studenţi, 74 de sex feminin şi 46 de sex masculin. Bateria de teste folosită a cuprins: trei teste de Inteligenţă Emoţională - al lui Wood şi Tolley (2003), al lui Bar On şi Goleman (adaptat de Roco, 2001), al lui Segal (1997), Scala IE a lui Schutte şi colab. (1998) şi Chestionarul de impulsivitate al lui Eysenck, Pearson, Easting şi Allsopp (1985). Rezultatele indică faptul că exprimarea agresivităţii este influenţată de nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale. Aceste informaţii pot avea un rol important în consilierea adolescenţilor privind gestionarea agresivităţii.


Interpersonal influence techniques: compliance and the illusion of self-determination
(Complex de Servicii Călineşti, Str. Principală, sat Călineşti, Com. Floreşti, Jud. Prahova E-mail: petrumadalin@gmail.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Petru-Mădălin Constantinescu
Complex de Servicii Călineşti, Str. Principală, sat Călineşti, Com. Floreşti, Jud. Prahova
E-mail: petrumadalin@gmail.com

Keywords   compliance, interpersonal influence, manipulation

Abstract
The aim of this paper is to delimitate the conceptual frame of interpersonal influence, to distinguish the characteristic of automatic response regarding the compliance as well as to describe and to explain three of the most known interpersonal influence techniques. In so doing it refers to their empirical evidence and the theoretical explanation of their psychological processes that underlie their efficiency. Other techniques described in scientifical literature are also mentioned. The paper ends with an assumption which can be empiricaly researched regarding the relationship between manipulation, psychological well-being and the perception of the action as self-determined and with the conclusion that more research, especially crosscultural, is needed.

Rezumat
Lucrarea de faţă urmăreşte delimitarea cadrului conceptual al influenţei interpersonale, evidenţierea caracteristicii de răspuns automat în cazul complianţei, precum şi descrierea şi explicarea a trei dintre cele mai cunoscute tehnici de influenţă interpersonală, facându-se referire la suportul empiric al acestora şi la explicarea resorturilor psihologice care stau la baza eficacităţii lor. Alte tehnici descrise în literatura de specialitate sunt de asemenea amintite. Lucrarea se încheie cu o ipoteză care poate fi cercetată empiric, privind relaţia dintre manipulare, bunăstare psihologică şi percepţia acţiunii ca auto-determinată şi cu concluzia că mai multă cercetare, eventual transculturală, este necesară.

Psychological implications of the school attitude in school success
(University of Piteşti, Faculty of Educational Sciences E-mail: mihaelapaisi@gmail.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Mihaela Păişi Lăzărescu
University of Piteşti, Faculty of Educational Sciences
E-mail: mihaelapaisi@gmail.com

Keywords   school attitude, school success

Abstract
In trying to identify the factors of significant influence of school success, the study aims at analysing the students' attitude towards school and the learning activity. Assuming that the attitude towards school and the learning activity influence grades, we have achieved a questionnaire-based inquiry having the following dimesnions: reasons for students who attend/do not attend school, degree of satisfaction offered by school activities, difficulties generated by the educational/school environment, objectivity of evaluation/assessment methods. The results are discussed upon in relation to the implications in organising school activities that are meant to improve/alleviate the negative aspects

Rezumat
În încercarea de a identifica factorii cu influenţă semnificativă ai reuşitei şcolare studiul îşi propune să analizeze atitudinea elevilor faţă de şcoală şi faţă de activitatea de învăţare. Presupunând că atitudinea faţă de şcoală şi faţă de activitatea de învăţare şcolară influenţează rezultatele şcolare am realizat o anchetă pe bază de chestionar cu următoarele dimensiuni: motivele pentru care elevii frecventează / nu frecventează şcoala, gradul de satisfacţie oferit de activităţile şcolare, dificultăţile generate de mediul şcolar, obiectivitatea metodelor de evaluare.


The role of genders in scholar learning
(Universitatea ?Valahia? din Târgovişte, Bd. Regele Carol I, no.2, Târgovişte E-mail: alina_maria_2000@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Alina-Maria Paraschiva
Universitatea ?Valahia? din Târgovişte, Bd. Regele Carol I, no.2, Târgovişte
E-mail: alina_maria_2000@yahoo.com

Keywords   scholar results, gender differences, educational process.

Abstract
The pupils' results in school are based on a series of physic and psychological, social and family-related factors and also pedagogical factors. Beside those various factors, we consider that the scholar results, the pupils' success or failure can also be explained by the gender differences and the way they are taken into account during the educational process.
A series of psychological and sociological research papers, and especially neurological researches showed that significant differences exist between girls and boys, differences reflected in the modality of solving a task, of communication or the way the children socialize. Therefore, we consider that the learning method is different based on gender differences.

Rezumat
La baza rezultatelor şcolare obţinute de elevi stau o multitudine de factori de natură fizio-psihologică, socio-familială sau pedagogică. Pe lângă multitudinea acestor factori, considerăm că rezultatele şcolare, reuşitele sau insuccesele elevilor pot fi explicate şi prin modul în care, în cadrul procesului instructiv ? educativ, se iau în considerare diferenţele de gen care există între elevi.
Datorită faptului că cercetări multiple de psihologie şi sociologie, dar mai ales de neurologie au demonstrat faptul că există diferenţe semnificative între fete şi băieţi, diferenţe care se concretizează în modul de rezolvare al unei sarcini, în modul de comunicare, în tipul de socializare la care sunt supuşi copiii, considerăm că modalitatea de învăţare a acestora diferă în funcţie de gen.

Managing violent and disruptive students
(Universitatea din Piteşti, Bd. Republicii , 71, Piteşti, Argeş E-mail: geo_dumitru81@yahoo.co.uk)
Vol. LX • No. 1B/2008
Georgiana Dumitru
Universitatea din Piteşti, Bd. Republicii , 71, Piteşti, Argeş
E-mail: geo_dumitru81@yahoo.co.uk

Keywords   behavior, schools, youth, aggression, intervention,prevention

Abstract
A certain amount of aggression is a sign of a well-balanced personality. Occasionally, normal children are violent and disruptive - hitting others, being verbally abusive, or creatine commotions while the teacher is instructing. They are learning how to assert themselves, often reacting to short-term situational stress-failure, family difficulties, growing pains, etc. After a few days or weeks their behaviors return to normal. This study is not about those children; it is about children who are regularly and severely disruptive and violent, exhibiting behaviors month after month that impact the lives of their teachers, peers, and community members. Nearly every teacher has had one or two such children, and hopes never to have another. But as society changes, schools will see more, not less, of these students. This article is about how to help them and how to help ourselves.

Rezumat
O anumită cantitate de agresivitate este semnul unei personalităţi echilibrate. Ocazional şi copiii normali sunt perturbatori şi violenţi - îi lovesc pe ceilalţi, sunt agresivi verbal sau agitaţi, dezinteresaţi faţă de procesul instructiv-educativ. Ei învaţă cum să se afirme, de multe ori reacţionând prin eşec în situaţiile stresante, la dificultăţile familiale, sau în cazul unor lipsuri (materiale, afective etc.) apărute în dezvoltarea lor. După câteva zile sau săptămâni comportamentul revine la normal. Lucrarea de faţă nu se referă la aceşti copii; este vorba despre copiii care în mod frecvent sunt perturbatori şi violenţi, care prezintă lună după lună asemenea comportamente afectând vieţile profesorilor lor, colegilor sau membrilor comunităţii. Aproape fiecare profesor a avut unul sau doi asemenea elevi şi speră să nu mai aibă un altul niciodată. Dar cum societatea este în schimbare, în şcoli vor fi mult mai multe cazuri cu astfel de elevi. Articolul prezintă modalităţile prin care putem să-i ajutăm pe aceşti elevi şi cum să ne ajutăm pe noi înşine.


Minors delinquents' vulnerability towards recidivism

(Institutul de Filosofie şi Psihologie ?C. Rădulescu Motru? al Academiei Române, Calea 13 Septembrie 13, sector 5, Bucureşti E-mail: mihai_micle@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Mihai Ioan Micle, Doina Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu
Institutul de Filosofie şi Psihologie ?C. Rădulescu Motru? al Academiei Române, Calea 13 Septembrie 13, sector 5, Bucureşti
E-mail: mihai_micle@yahoo.com

Keywords   juvenile delinquent, delinquent career, recidivism, risk factor

Abstract
This research responds to the rise of the juveniles' delinquency in Romania and the need to prevent it.
Sample: 100 young delinquents, under surveillance at the Bucharest Probation Service.
The investigation focalized on juveniles' delinquency pointed out some aspects concerning the delinquent and his/her offence: familial environment, attitude towards the offence, and the delinquent, his/her future, educational level, socio-economic status, offence's type. These dimensions for the prevention of the offences' frequency and for the strategies to make desirable the passage from the delinquent career to the social reinsertion have to be taken into account.

Rezumat
Această lucrare face parte dintr-o cercetare mai amplă care răspunde creşterii delincvenţei juvenile în România şi nevoii de a o preveni.
Lot de subiecţi: 100 de minori şi tineri delincvenţi, aflaţi sub supraveghere la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Cercetarea a scos în evidenţă câteva aspecte privind delincventul minor şi infracţiunea pe care a comis-o, aspecte care pot fi luate în consideraţie atunci când se vorbeşte despre factorii de risc în recidiva infracţională: mediul familial, atitudinea familiei faţă de infracţiune şi infractor, nivelul educaţional, statutul socioeconomic, tipul infracţiunii comise.

Extra-school environment's influences on Gipsy pupils' creativity
(Transilvania University, Braşov, str. N. Bălcescu, nr. 56, Braşov E-mail: caty.unianu@unitbv.ro)
Vol. LX • No. 1B/2008
Ecaterina Maria Unianu
Transilvania University, Braşov, str. N. Bălcescu, nr. 56, Braşov
E-mail: caty.unianu@unitbv.ro

Keywords   creativity, Gipsy pupils, conditions, education

Abstract
One of the many factors that are very important for creativity development is the social and cultural environment. Our study has proved that Gipsy pupils' creativity level is much lower than the one of Romanian pupils because of lower environmental and educational conditions. We used different methods to prove that, such as creativity tests and a register card that provided us information about home conditions, the educational level of pupils' parents etc. The results of our study have proved that differences of the material and educational conditions between those two test samples (Romanian and Gipsy pupils) cause differences of the level of creativity stimulation

Rezumat
Unul dintre factorii care influenţează dezvoltarea creativităţii îl constituie mediul social şi cultural. Prezentul studiu a demonstrat că nivelul creativităţii elevilor de etnie rromă este mult mai scăzut faţă de cel al elevilor români datorită condiţiilor de mediu şi educaţionale în care aceştia trăiesc. Am utilizat diferite metode pentru a demonstra acest lucru precum: teste de creativitate şi o fişă cu date personale care ne-a oferit informaţii despre condiţiile materiale, nivelul de educaţie al părinţilor ş.a.m.d. Rezultatele studiului au demonstrat că diferenţele la nivelul condiţiilor materiale şi la nivelul pregătirii părinţilor celor două eşantioane de elevi determină diferenţe la nivelul stimulării potenţialului creativ.


Applications of multiple intelligence theory in developing new techniques of training (instruction) in primary school (I- IV)
(Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, str. Nicolae Iorga, 11-13 E-mail: petrovanr@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Ramona Ştefana Petrovan
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, str. Nicolae Iorga, 11-13
E-mail: petrovanr@yahoo.com

Keywords   didactic strategies, effective learning, school adaptation/disadaptation/maladjustment, differentiated/individualized teaching, multiple intelligences, learning styles

Abstract
The research has been conducted at 1st and 4th grades and it has had as starting point the idea of the individualized pedagogy, which is based on the assumption that each pupil has certain educational needs and expectations, depending on his/her cognitive structure, way of learning and adapting to the educational context. This research has taken into account the fact that every pupil, while learning, is using combinations of different ways of processing the information, and that these means (hearing, sight, touch, etc.) will help them acquire the unknown information. One of the means for differentiated teaching is planning the didactic activities according to every student's learning styles, having as a starting point Gardner's Theory of Multiple Intelligences. Gardner suggests that human intelligence is closely connected to the individual's ability to solve problems he/she would rather encounter in real life, to his/her ability to create new problems to solve, to his/her ability to do something or to offer services that are used by their own culture. Therefore, the author gives a more detailed analysis of the concept of intelligence instead of limiting his analysis to the psychometric evaluation, which results in identifying the individual's IQ.

Rezumat
Studiul de faţă porneşte de la ideea diferenţierii instruirii şi a găsirii unor modalităţi de realizare a unei bune adaptări şcolare a elevilor prin valorificarea şi aplicarea teoriei inteligenţelor multiple, elaborată de H. Gardner, în educaţie. Premisa de la care s-a pornit a fost aceea că dacă li se administrează elevilor din lotul experimental sarcini de lucru conforme cu tipul predominant de inteligenţă se înregistrează o creştere a performanţelor şcolare. Întregul demers experimental a vizat aşadar proiectarea unor activităţi didactice (la limba şi literatura română precum şi activităţi inter/transdisciplinare) care includ strategii didactice bazate pe teoria inteligenţelor multiple


Emotional intelligence and marital satisfaction
(Transylvania University of Brasov, Faculty of Psychology and Education Sciences, Str. N. Bălcescu 56, Braşov E-mail: cris_pantziu@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Cristina Elena Pantaziu, Laura Elena Nastasa
Transylvania University of Brasov, Faculty of Psychology and Education Sciences, Str. N. Bălcescu 56, Braşov
E-mail: cris_pantziu@yahoo.com

Keywords   emotional intelligence, self-control, self-consciousness, empathy, marital satisfaction

Abstract
The present study aims at identifying the existence of a relationship between emotional intelligence and marital satisfaction. One hundred and fifty-four couples divided into six categories have participated into this study. The research methods used included: three tests on emotional intelligence - Wood and Tolley (2003), Bar On and Goleman (adapted by Roco, 2001), Segal (1997), the Schutte Self Report Emotional Intelligence Scale (Schutte et al., 1998) and the Couple's Relationship Satisfaction Inventory-CRSI (1998). The results indicate that the level of emotional intelligence development is significantly related with marital satisfaction. This information may be of a paramount importance in the counselling of young people regarding family and/or couple life quality.

Rezumat
Studiul de faţă îşi propune identificarea existenţei unei relaţii între inteligenţa emoţională şi satisfacţia maritală. Au fost implicate 154 de cupluri împărţite în şase categorii.Metodele de cercetare aplicate au cuprins: trei teste de Inteligenţă Emoţională - al lui Wood şi Tolley (2003), al lui Bar On şi Goleman (adaptat de Roco, 2001), al lui Segal (1997), Scala IE a lui Schutte şi colab. (1998) şi The Couple's Relationship Satisfaction Inventory-CRSI (1998). Rezultatele indică faptul că nivelul de dezvoltare al inteligenţei emoţionale corelează semnificativ cu satisfacţia maritală. Aceste informaţii pot avea un rol important în consilierea tinerilor privind calitatea vieţii în cuplu şi / sau în familie.

Teambuilding - a psychophysical education for personal development and entrepreneurial formation
(Centrul de Arte Marţiale şi Studii Asociate CASA al Universităţii din Bucureşti, Bd. Kogălniceanu 36-46, Bucureşti E-mail: budobota@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Ghiocel Bota, Şerban Derlogea
Centrul de Arte Marţiale şi Studii Asociate CASA al Universităţii din Bucureşti, Bd. Kogălniceanu 36-46, Bucureşti
E-mail: budobota@yahoo.com

Keywords   education, body-mind, teambuilding, development

Abstract
A new method for mind education of students through the use of physical education was devised and tested at the Center for Martial Arts of the University of Bucharest. A short presentation of the method is submitted.

Rezumat
O metodă nouă de educaţie mintală prin utilizarea educaţiei fizice a fost concepută şi testată la CASA ? Centrul de Arte Marţiale şi Studii Asociate al Universităţii Bucureşti. Este realizată o scurtă descriere a beneficiilor metodei.


Identity Structures variation at the third age

(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti; Institutul de Antroplogie "Francisc I. Rainer? ? Academia Română E-mail: clinical_psycho@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Cristian Vasile
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti;
Institutul de Antroplogie "Francisc I. Rainer? ? Academia Română
E-mail: clinical_psycho@yahoo.com

Keywords   self, identity structures, interface, third age, life scenario, self-programming

Abstract
The paper analyses the self in a new approach: the relation between "self? as a psychological core and the environment has as a result seven interfaces we call "identity structures?. These structures are developing, together with the individual growth, in several directions depending on individual life scenario. The research presented here demonstrated the interrelation between the seven identity structures and their dynamics, discussing also the self-programming concept.

Rezumat
Lucrarea analizează conceptul de "sine? într-o nouă abordare: relaţia dintre "sine?, ca nucleu psihologic al fiinţei şi mediu are ca rezultat apariţia a şapte interfeţe pe care le-am denumit "structuri de identitate?. Aceste structuri se dezvoltă, odată cu dezvoltarea individului, în câteva direcţii în funcţie de "scenariul? individual de viaţă. Cercetarea prezentată aici demonstrează interrelaţionarea celor şapte structuri de identitate şi dinamica lor, punând în discuţie totodată şi conceptul de autoprogramare.


The place of the Star-Wave test and its functions as a psychological instrument
(University of Piteşti, Faculty of Educational Sciences E-mail: mdumitrana@gmail.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Magdalena Dumitrana
University of Piteşti, Faculty of Educational Sciences
E-mail: mdumitrana@gmail.com

Keywords   Star-Wave-Test, drawing, projective, disturbance, children

Abstract
The present paper describes a very challenging test, offering examples and interpretations. The Star-Wave test proves to be one of the most useful psychological instruments among paper and pencil tests. Created initially, as a projective test, it was further developed as a screening test for evaluation of school readiness in preschool children. Easy to use, the SWT can identify a large variety of emotional movements that otherwise might pass unperceived.

Rezumat
Prezentul articol descrie un test ce prezintă mult interes, oferind exemple şi interpretarea lor. Testul Stele-Valuri se dovedeşte a fi, printre testele tip creion-hârtie, unul dintre cele mai utile instrumente psihologice. Creat iniţial ca test proiectiv, el a fost dezvoltat mai apoi ca test screening pentru evaluarea gradului de pregătire pentru şcoală a copiilor preşcolari. Uşor de utilizat, testul Stele-Valuri poate identifica o mare varietate de nuanţe emoţionale care ar putea trece altminteri neobservate.


Drawing - means of communicating children's inner world
(Transilvania University, Braşov, str. N. Bălcescu, nr. 56, Braşov E-mail: ramona.henter@yahoo.co.uk)
Vol. LX • No. 1B/2008
Ramona Henter
Transilvania University, Braşov, str. N. Bălcescu, nr. 56, Braşov
E-mail: ramona.henter@yahoo.co.uk

Keywords   drawing, projection, family, internal psychic content

Abstract
Drawing is a symbolic-instrumental process derived from the brain's symbolic-instrumental functions. It overcomes the boundaries of cerebral instrumental functions, becoming a superior form of a person's psychological expression. As speaking and writing, also symbolic-instrumental functions, are more likely to be consciously controlled to give the ?right? answer, we expected drawing to be the instrument used by children to express real feelings towards their families and that their experience with objects, being, situations influences the way they draw them. Our hypotheses proved to be correct through the results obtained at a well-known test ("Drawing the family?) and one imagined by us ("Draw Red-Ridding-Hood's story?).

Rezumat
Desenul este un proces simbolic-instrumental derivat din funcţiile simbolic-instrumentale ale creierului. Desenul depăşeşte graniţele funcţiilor instrumentale ale creierului, devenind o formă superioară de expresie psihologică a personalităţii. Faţă de vorbire şi scriere, de asemenea funcţii simbolic-instrumentale, care sunt susceptibile de a fi controlate conştient pentru a da "răspunsul corect?, ne aşteptăm ca desenul să fie instrumentul utilizat de copii pentru a-şi exprima sentimetele reale faţă de familiile lor şi ca experienţa copiilor, obiectele, fiinţele, situaţiile să influenţeze modul în care le desenează. Ipoteza s-a dovedit a fi corectă prin rezultatele obţinute la un test standardizat ("Desenul familiei?) şi unul imaginat în scopul acestei cercetări ("Desenează povestea Scufiţei Roşii?).


Abilities - main premises and component part of the social integration in relation with IQ
(D.G.A.S.P.C. Prahova, Centrul de Plasament si Ingrijire de Zi Breaza, Str. Ocinei Nr. 2, Breaza E-mail: f175clock@yahoo.com.sg)
Vol. LX • No. 1B/2008
Vanda Stoichiţă
D.G.A.S.P.C. Prahova, Centrul de Plasament si Ingrijire de Zi Breaza, Str. Ocinei Nr. 2, Breaza
E-mail: f175clock@yahoo.com.sg

Keywords   work, abilities, IQ, questionnaire, social integration

Abstract
This study starts from the hypothesis ? direct relationship between QI and skills, having as objective skills standardization.
The research was made on a number of 83 subjects having psychic retard, QI between 80% and 30%, age from 10 to 21 years. Blank 21 subjects, target group 62 subjects.
Instrument ?skills questionnaire?, integrate seven skills how includ specific activitis, quoted and transformed into percents through formula, for each skill.
Result: skills are tight connected by will and motivation. Just the proportion structural skills, practiclly skills is in relationship with QI (ex: (21 years, QI ~ 58%) technical skills - A.G. 50%; E.D. ? 18%).
Disprove the primer research hypothesis.


Rezumat
Studiul a pornit de la ipoteza că există o relaţie directă între QI şi abilităţi, având ca obiectiv standardizarea abilităţilor. Cercetarea a fost realizată pe un numar de 83 de subiecţi cu dizabilităţi psihice (QI între 80% şi 30%), cu vârste între 10 şi 21 de ani. Lotul martor a fost alcătuit din 21 de subiecţi, grupul ţintă având 62 de subiecţi. Instrumentul ?chestionar abilităţi? cuprinde şapte abilităţi ce înglobează activităţile specifice, notate şi transformate în procente prin formulă, pentru fiecare abilitate. Rezultat: abilităţile sunt strâns legate de voinţă şi motivaţie. Numai raportul abilităţi structurale - abilităţi practice este în relaţie cu QI-ul. Rezultatul infirmă ipoteza iniţială a cercetării.


Stress reactivity and didactic communication
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti E-mail: alinapetrescu1@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Alina Mărgăriţoiu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
E-mail: alinapetrescu1@yahoo.com

Keywords   stress reactivity, efficiency of didactic communication.

Abstract
This paper emphasizes the necessity for a program to prevent, control and develop teachers' stress resistance in order to make more efficiently the didactic communication. The program is based on our research results concerning stress reactivity of teachers from secondary school's level

Rezumat
Acest articol semnalează necesitatea unui program de prevenire, combatere şi rezistenţă a reactivităţii la stres a cadrelor didactice în vederea eficientizării comunicării didactice. Acest program se bazează pe rezultatele cercetării asupra reactivităţii la stres a cadrelor didactice din mediul preuniversitar.


Effects of professional stress on the quality of life
(University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu? 2nd Department of Internal Medicine Cluj Napoca E-mail: laurapoanta@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Laura Poantă, Dan L. Dumitraşcu
University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu? 2nd Department of Internal Medicine Cluj Napoca
E-mail: laurapoanta@yahoo.com

Keywords   professional stress, quality of life

Abstract
Perceiving chronic stress leads to the alteration of feelings, cognitions and behavior. Many of these changes are reversible and mild. Bad coping leads to major alterations, including poor work performances, as well as psychological and social disorders. Physical complaints are also triggered by stress. All these factors impair the quality of life. Job stress is therefore very important to detect and manage.
We will discuss the effects of professional stress on health in respect to psychological, physical and social involvement. The effects of professional stress on the quality of life of civil servants will be also reviewed.


Rezumat
Stresul cronic duce la modificarea cogniţiilor, comportamentului şi trăirilor celui afectat. Multe dintre aceste anomalii sunt de mică intensitate şi reversibile. Eşecul mecanismelor de coping duce însă la modificări majore, incluzând scăderea performanţelor la locul de muncă, precum şi probleme psihologice şi sociale. Stresul poate declanşa, de asemenea, simptome fizice. Toţi aceşti factori pot perturba calitatea vieţii. De aceea stresul profesional trebuie detectat şi tratat la timp.
Vom discuta în această lucrare despre efectele stresului ocupaţional asupra sănătăţii prin prisma implicării psihologice, fizice şi sociale, precum şi despre legătura dinte calitatea vieţii şi stresul profesional la diverse categorii de angajaţi.Psychological aspects and peculiar comportment associated with blood and bleeding syndromes
(University of Medicine and Pharmacy "Gr.T.Popa? and Hematology Dept., Bd.Independentei nr.1, Iasi E-mail: ecaterinahanganu@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Ecaterina Hanganu
University of Medicine and Pharmacy "Gr.T.Popa? and Hematology Dept., Bd.Independentei nr.1, Iasi
E-mail: ecaterinahanganu@yahoo.com

Keywords   hematophobia; neuro-linguistic programming; stress; blood coagulation..

Abstract
The author presents:1.-.some considerations concerning the peculiar psychology and comportment of a normal person or of the patient with a bleeding syndrome concerning the blood, the bleeding syndrome and the therapy involving blood and blood products: "the angel's fear? and the?Dracula's victim? syndromes, associated with the Fundamental Perinatal Matrices I, respectively II ; some procedures to cure hematophobia and to confer psychological comfort in the above-mentioned situations are discussed also; 2.- how the psychological stress and psychiatric disorders influences the blood coagulation and fibrinolysis.

Rezumat
Articolul prezintă o serie de reacţii psihice şi aspecte particulare ale comportamentului unor persoane normale mental privind sângele, sindroamele hemoragice şi terapia cu sânge sau preparate de sânge. Se identifică două sindroame specifice: sindromul de teamă a îngerului? şi "sindromul victimei lui Dracula?. Sindroamele menţionate se asociază cu Matricile Fundamentale Perinatale I, respectiv II. Sunt descrise procedee de tratament ale hematofobiei, cu accent asupra tehnicilor NLP.


Quality of life in cardiovascular diseases
(University of Medicine and Farmacy "Iuliu Hatieganu? Cluj-Napoca ? Medical Clinic no. II, str. Clinicilor 3-5 E-mail: porojan78@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Mihai D. Porojan, Dan L. Dumitraşcu
University of Medicine and Farmacy "Iuliu Hatieganu? Cluj-Napoca ? Medical Clinic no. II, str. Clinicilor 3-5
E-mail: porojan78@yahoo.com

Keywords   quality of life, cardiovascular disease, heart failure, ischemic heart disease.

Abstract
Cardiovascular diseases still represent the main cause of mortality in Romania. Guidelines pays a significant attention to psychosocial and psycho-educational interventions aimed at improving cardiovascular patient quality of life (QOL) and reducing risk factors. Measures of QOL in cardiovascular patients provide an important source of medical information in addition to laboratory or diagnostic tests and are becoming increasingly relevant to controlled clinical trials. For chronic illnesses where there is no cure, it is important to establish that therapy really makes people feel better.

Rezumat
Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate în România. Ghidurile acordă o atenţie crescută intervenţiilor psihosociale şi psihoeducaţionale menite să îmbunătăţească şi calitatea vieţii (CV) pacientului cardiovascular şi să scadă factorii de risc. Măsurarea CV pacienţilor cardiaci oferă informaţii medicale importante alături de cele clinice şi de laborator crescând relevanţa trialurilor clinice. Pentru afecţiunile incurabile stabilirea terapiei paleative este crucială.Performance Management in the Institution of Physical Education and Sports
(Universitatea Transilvania din Braşov E-mail: scioroiu@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Silviu Cioroiu, Ioan Turcu
Universitatea Transilvania din Braşov
E-mail: scioroiu@yahoo.com

Keywords   Management, Performance, Physical Education, Sports, Resources

Abstract
The doctor thesis entitled Performance Management in the Institution of Physical Education and Sports is written in the context of the mutations of the 21st century (change, globalization and knowledge based organization and management). It distinguishes in the conceptual part between the main characteristics of the intellectual capital which represents the creational engine for the performance in the modern sports organization. As a conclusion we can see that in order to function as a system the activity of achieving performance must be based on a strong interdependence between the human resources and the material and financial resources.

Rezumat
Lucrarea intitulată ?Managementul performanţelor în instituţiile de educaţie fizică şi sport? este elaborată în contextul mutaţiilor previzibile din secolul XXI (schimbarea, globalizarea, economia, organizaţia şi managementul bazate pe cunoştinţe). În partea conceptuală sunt delimitate caracteristicile principale ale capitalului intelectual ca motor al creării performanţei în organizaţia sportivă modernă. Ca o concluzie, putem afirma că obţinerea performanţelor în activitatea de educaţie fizică şi sport trebuie să se bazeze pe interdependenţa dintre resursele umane, materiale şi financiare.

Management in the Institution of Oxygene consumption at swimmers
(Universitatea Transilvania din Braşov E-mail: scioroiu@yahoo.ca)
Vol. LX • No. 1B/2008
Silviu Gabriel Cioroiu
Universitatea Transilvania din Braşov
E-mail: scioroiu@yahoo.ca

Keywords   Oxygene consumption, respiratory system, pulmonar alveola

Abstract
This work is about the factors on which depends the transport of the oxygen to the muscles and about the factors that can improve to the maximum the oxygen volume at performance swimmers.

Rezumat
Mărirea valorii consumului de oxigen se realizează prin antrenamente care vizează îmbunătăţirea sistemului circulator, întrucât acesta asigură transportul oxigenului către fibrele musculare şi activitatea sistemului muscular care asigură extragerea şi utilizarea oxigenului. Persoanele mai dezvoltate în greutate au o capacitate vitală mai mare şi totuşi nu au performanţe deosebite. Difuziunea pulmonară în alveole este cea mai importantă pentru performanţă. Ea se câştigă prin antrenament, cererea de oxigen fiind satisfăcută de componentele exerciţiilor de tip anaerob sau aerob. Rolul important al respiraţiei este în echilibrarea balanţei acido-bazice din organism, activând procesele de tamponare a acidului lactic.


The activity of psyhological assistance of sportsmen and its applications on unsportsmanlike people
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti E-mail: dmirela714@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Mirela Dulgheru, Marcel Deacu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti
E-mail: dmirela714@yahoo.com

Keywords   physical activity, psychological characterization, selection.

Abstract
The multiple psyhical, various, diversified activities, must develop and form ? in each situation ? and prevent, and compensate and correct the disfunctions, whither the life, work and activity conditions succed to keep the equilibrium of the human personality. The asistance and psychological activity for sportives, can mark down to the unsportsmanlike population (the sport amateurs), who, because of the different psychotic components can capitalize on the pozitiv effect of motion, on the agreeably state induced by the physical effort.

Rezumat
Activităţile corporale - multiple, variate, diversificate - trebuie să dezvolte şi să formeze - în toate situaţiile ? şi să prevină, să compenseze şi să corecteze disfuncţiile, acolo unde condiţiile de viaţă, muncă şi activitate nu reuşesc să păstreze echilibrul personalităţii umane.
Activitatea psihologică de asistenţă a sportivilor se poate extrapola la populaţia nesportivă (amatorii de sport), care datorită diverselor componente psihotice pot beneficia de efectul pozitiv al mişcării, de starea de bine indusă de efortul fizic.


Evaluation methods off the effort in physical education classes on the basis of athletic means
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti E-mail: finichiu1@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Marin Finichiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti
E-mail: finichiu1@yahoo.com

Keywords   practice effort, methods

Abstract
In the evaluation of the effort during the physical education class we will take into consideration, no matter the exercise, the followings: the length of the exercise, the intensity, the number of repetitions, the lengths of breaks and their character, the effort's volume and intensity represent still the most efficient parameters in the evaluation and directing the efforts for a good achievement of a good physical condition.

Rezumat
În evaluarea efortului în lecţia de educaţie fizică se vor lua în considerare, indiferent de exerciţiu, următoarele: durata exerciţiului, intensitatea exerciţiului, numărul repetărilor, durata pauzelor şi caracterul pauzelor; volumul şi intensitatea efortului reprezentând totuşi parametrii cei mai eficienţi în evaluarea şi dirijarea solicitării pentru realizarea unei bune condiţii fizice. De-a lungul ciclului de teme a anului universitar, solicitarea trebuie să crească progresiv; această progresie trebuie înţeleasă ca făcându-se în trepte, potrivit modului de adaptare a organismului, adaptare care se face în salturi.

The study of physical condition - somatic development correlation at students from Petroleum - Gas University from Ploiesti
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti E-mail: finichiu1@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Marin Finichiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti
E-mail: finichiu1@yahoo.com

Keywords   correlation, movement, somatic

Abstract
The thorough knowledge of the possibilities that the human organism has during its lifetime, the setting of the physical condition which constitutes a morphological synthesis and functional in full dynamics needs careful research for determining its components, mean values and characteristics as these ones inter-actions. In the physical education field, physical condition represents a fundamental element, because its development at different levels, age and sex specific stands as an fundamental criterion of appreciation of the instructive-educational process.

Rezumat
Cunoaşterea temeinică a posibilităţilor de care dispune organismul uman pe parcursul vieţii, stabilirea condiţiei fizice care constituie o sinteză morfologică şi funcţională în plină dinamică are nevoie de o cercetare atentă pentru a-i determina componentele, valorile medii şi caracteristicile precum şi inter-relaţiile acestora. Pentru domeniul educaţiei fizice, condiţia fizică reprezintă un element fundamental, pentru că dezvoltarea ei la diferite niveluri specifice vârstelor şi sexelor reprezintă un criteriu fundamental de apreciere a eficienţei procesului instructiv-educativ.

Orientations with the aim of improving physical education activities for classes I-IV
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti E-mail: lupu_lln@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Elena Lupu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti
E-mail: lupu_lln@yahoo.com

Keywords   methodological orientations, optimization, physical education, students, petanque, evaluation.

Abstract
While evaluating the progress recorded by our students, we are often faced with a lack of reference points to help us correctly gather the needed data. In order to optimize the training process, we believe that revising and creating a new battery of tests would be neccesary to accurately test the movement, cognitive and affective potential of students, alongside the introduction of new sports games that would stimulate the entire group, even the students exempt from sports activities. To accomplish this aspect we could orient towards ?outdoor? or ?loisir? types of sports games, that generally involve low expenses, offer the chance of creating intercultural relations (even on an international level), stimulate competition and are accesible to all ages. For starters we chose a team sport that is called PETANQUE.

Rezumat
În scopul evaluării progresului înregistrat de elevi ne confruntăm adesea cu lipsa reperelor pentru evaluarea. Pentru eficientizarea procesului de instruire credem că ar fi necesară revizuirea şi conceperea unor bateri de probe destinate evaluării potenţialului motric, cognitive, afective şi introducerea de jocuri sportive noi care să stimuleze participarea în lecţie a tuturor elevilor chiar şi a celor scutiţi medical. Pentru a realiza acest aspect ne-am putea orienta spre jocuri sportive de tip ?outdor?,loisir fără cheltuieli foarte mari, cu şansa de a stabili legături inter-culturale (chiar şi la nivel internaţional) stimulând competiţia deoarece pot fi practicate la orice vârstă. Pentru început ne-am orientat la un sport de echipă care se numeşte - PETANQE.

Games involving physical exercise and their role in the harmonious development of children
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti E-mail: lupu_lln@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Elena Lupu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiesti
E-mail: lupu_lln@yahoo.com

Keywords   games involving physical exercise, harmony indices, movement, physical education

Abstract
Learning, in the context of Physical Education contains the entire class of young people that have reached the age where they can be molded, this being the most favorable stage to influence their personality at an intellectual, physical and educational level. The game represents a physical form of created activity, the means through which we can educate at the highest level group relations and that leads to the harmonious development of the child. Thus, the bases of the permanent practice is established, of the physical activities leading to the promotion of the independent spirit of the body activities and getting some increased performances from a mild age along side with the superior indices of physical development, with the final purpose being the fast and efficient integration in the social activity called life.

Rezumat
Învăţământul, în contextul Educaţiei Fizice conţine întreaga clasa de tineri care au ajuns la vârsta la care pot fi modelaţi, aceasta fiind cea mai indicată etapă pentru a le influenţa personalitatea la un nivel intelectual, fizic si educaţional .Jocul reprezintă o formă fizică a activităţii create ,mijloacele prin care putem educa la cel mai înalt grad relaţiile de grup, ceea ce duce la dezvoltarea armonioasa a copilului. În acest fel ,bazele unui antrenament permanent sunt puse. Acesta duce la promovarea spiritului independent al activităţilor fizice si obţinerea de performanţe mărite la o vârsta fragedă pe lângă indicii superiori de dezvoltare fizică, scopul final fiind acela al integrării rapide si eficiente în activitatea socială numită viaţă.Quality management in physical education and sport
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucuresti 39, Ploieşti E-mail: vopreaefs@yahoo.com)
Vol. LX • No. 1B/2008
Viorel Oprea, Marius Vaida
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucuresti 39, Ploieşti
E-mail: vopreaefs@yahoo.com

Keywords   quality management, total quality management, physical education

Abstract
Through the last few years there has been felt the need to make changes, to impose new methods and concepts meant to deal with a special dynamic society. In the attempt to line up with the modern imposed requests, the specialists within the sports field of activities often experience the mental pressure exerted by the continuously increasing of the sports performance on the international level. Within this permanent competition, rises the problem of identification of the best techniques of training for the competitive sportsmen, for developing a management capable of providing the support for sportsmen training for high performances using new specific methods that are able to answer all the measures of elite exigencies in the international sports.

Rezumat
In ultimii ani, s-a facut resimţită nevoia de a opera schimbări, de a impune metode şi concepte noi menite a face faţă unei societăţi cu o dinamică deosebită.În încercarea de a se alinia cerinţelor moderne impuse, specialiştii din domeniul activităţilor sportive resimt adesea presiunea psihică exercitată de creşterea continuă a performanţei sportive la nivel internaţional.În această permanentă competiţie, se pune problema identificării celor mai bune tehnici de pregătire a sportivilor de performanţă, dezvoltării unui management capabil să asigure susţinerea pregătirii sportivilor pentru înalta performanţă prin noi metode specifice, care să raspundă măsurii exigenţelor elitei din sportul internaţional.

Economical Aspects of Investments in Sport Facilities
(* X Gymnasium ?Mihajlo Pupin", Street Proleterske solidarnosti, No 1a, Belgrade, Serbia email: suzana.s.nikolic@gmail.com ** Institute of Agriculture Economics, Street Volgina, No 15, 11060 Belgrade, Serbia email: jonel_s@mail.iep.bg.ac.yu *** Academy of Economic Studies, Faculty of Management, Street Piata Romana, No 6, Sector 1, Bucharest email: claudiu.cicea@man.ase.ro)
Vol. LX • No. 1B/2008
Suzana Nikolić*, Jonel Subić**, Claudiu Cicea***
* X Gymnasium ?Mihajlo Pupin", Street Proleterske solidarnosti, No 1a, Belgrade, Serbia
email: suzana.s.nikolic@gmail.com
** Institute of Agriculture Economics, Street Volgina, No 15, 11060 Belgrade, Serbia
email: jonel_s@mail.iep.bg.ac.yu
*** Academy of Economic Studies, Faculty of Management, Street Piata Romana, No 6, Sector 1, Bucharest
email: claudiu.cicea@man.ase.ro

Keywords   National Investment Plan, investments, sport facilities

Abstract
Fast economic development and growing social demand are reflected on sport activities. It is expected that sport activities offer the possibility of upgrading everyone's self potential. Under those circumstances, the roll of material preconditions has the main roll for physical capability development of any individual, and also of the society as well.
The projects of Ministry of youth and sport have been the subject of research in this paper. They are referring on investments in sport arenas and other sport facilities.
About 1.195.000.000 dinars from National Investment Plan had been used for this type of projects in 2007. In other words, this amount represent 37,81% of total investments which are planed for sport facilities (the amount is 3.160.796.400,00 dinars). The biggest part of this amount (61,25%) has been invested in sport terrains.

Rezumat
Dezvoltarea economică accelerată şi creşterea rapidă a cererii sociale se reflectă în activităţile sportive. Este de aşteptat ca activităţile sportive să ofere posibilitatea de a promova potenţialul fiecărei persoane. În aceste circumstanţe, rolul precondiţiilor materiale este acela de a contribui la dezvoltarea capacităţilor fizice ale oricărui individ, precum şi ale societăţii.
Proiectele Ministerului Tineretului şi Sportului constituie obiectul studiului prezentat în lucrare. Acestea se referă la investiţiile în zonele sportive şi în alte facilităţi sportive.
In anul 2007, aproape 1.195.000.000 dinari din Planul Naţional de Investiţii au fost folosiţi pentru astfel de proiecte. Cu alte cuvinte, această sumă reprezintă 37,81% din totalul investiţiilor care au fost planificate pentru realizarea de facilităţi sportive (adică 3.160.796.400 dinari). Cea mai mare parte din această sumă, adică 61,25%, a fost investită în terenuri de sport.

Display Num 
Powered by Phoca Download

Search in this site

Statistics

Content View Hits : 739790

Online users at this moment

We have 18 guests online