- reset +
Archive of old issues (Bulletins)
Up

Bulletin Vol. LXI - No. 1/2009

The Gift, the Education and the Consumer Society
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Gabriel Albu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

Keywords   gift, reciprocity, generosity, exchange, school

Abstract
People offer gifts. The world is admirable because let place to the gifts: it's the place of generosity, joy, surprise. Gifts develop and consolidate the human relationships, they make them dynamic and refresh them, and they take them out from the monotony. Gifts make people closer and closer. It's over education the one which allows us to know to want to give gifts. The gift expresses consideration, respect and our admiration. It's a gesture of noblesse, of gratitude.
School is a stimulating, opened environment, where teachers and students ? among them and one with the other ? offer and receive gift, they learn the logic of gift, the consequences of the rules of reciprocity, the distinction between poisoned gift (?the gift?) and the healthy ones (gift).


Rezumat
Oamenii îşi oferă cadouri. Lumea este admirabilă pentru că a lăsat loc cadourilor: este locul generozităţii, al bucuriei, al gratuităţii şi surprizei. Darurile dezvoltă şi consolidează relaţiile umane, le dinamizează şi le împrospătează, le scoate din rutină. Darurile îi apropie pe oameni. Face parte din educaţia noastră să ştim şi să vrem să facem daruri. Darul exprimă consideraţia, respectul şi admiraţia noastră. Este un gest de nobleţe, de recunoştinţă.
Şcoala este un mediu stimulativ, deschis, în care profesorii şi elevii ? între ei şi unii cu alţii ? oferă şi primesc cadouri, învaţă logica darului, consecinţele regulii reciprocităţii, distincţia între darurile otrăvite ("darul?) şi cele sănătoase (darul).

Interrelating Principles in Affective Type Learning Teams
(Universitatea Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor, nr. 29 e-mail: ccocan@unitbv.ro)
Vol. LXI • No. 1/2009
Cornelia Cocan
Universitatea Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor, nr. 29
e-mail: ccocan@unitbv.ro

Keywords   emotional intelligence, affective interpersonal connecting principles

Abstract
This paper work defines and describes the functioning mechanisms of affective learning, distinguishing it from the concept of ?emotional intelligence? promoted by H. Gardner and G. Azzopardi. The presentation of the working procedures / group work, shows not only the actions or activities carried on by participants but also the attitudes of those who learn in the group based on affective learning must show; these are ?affective interpersonal connecting principles?.
The application of the affective interpersonal interrelating principles leads to the practice of a specific moral: love moral.

Rezumat
Articolul defineşte şi descrie mecanismele funcţionării învăţării afective. Ele se deosebesc de cele ale funcţionării inteligenţei emoţionale (H. Gardner şi G. Azzopardi). Expunerea procedurilor de lucru / de învăţare în grup relevă atitudinile pe care trebuie să le manifeste cei care învaţă în grupul bazat pe relaţii afective.
Aplicarea principiilor de relaţionare interpersonală de tip afectiv conduce la practicarea unei morale specifice: morala iubirii.


The Impact of the Current Technologies on theYouth's Personalities Development
(Universitatea ,,Al. I. Cuza? din Iaşi, Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi *e-mail: cucos@uaic.ro **e-mail: vicentiu80@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Constantin Cucoş*, Adrian Vicenţiu Labăr**
Universitatea ,,Al. I. Cuza? din Iaşi, Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi
*e-mail: cucos@uaic.ro
**e-mail: vicentiu80@yahoo.com

Keywords   technology, complementarity of values, new technologies.

Abstract
Current technology has become a must for young persons nowadays, many of their activities being generated and accompanied by today's technological structures. From learning, to keeping informed, from work to entertainment and recreation activities, all these elements with pragmatic or aesthetic focus, in a collective perspective or an intimately individual one, are built upon or mediated through the new technologies. Rejecting technology, in the name of a number of so-called absolute theoretical values would mean not paying attention to reality and rejecting it. The best thing to do would be to subdue technology, to humanise and spiritualise it, assigning it practices where the complementarity of values should be present. Recognising the conduct that youth have adopted towards the new technologies makes us think that they are not considerably negative and blamable, the way they might be described at first glance. Most young people use technology very carefully and within reasonable limits, the excesses not being greater than the ones peculiar to other psycho-behavioral contexts. Nevertheless, the delay and the creation of certain habits ? and also the awareness regarding their existence! ? causes us not to lose from sight the possible lapses which we can prevent at the level of our educational activities. Especially when the people under consideration are still flexible and sensitive to the different educogen stimuli.

Rezumat
Tehnologia actuală a devenit o necesitate pentru mulţi tineri în ziua de azi, multe din activităţile lor fiind generate sau acompaniate de structurile tehnologice moderne. De la învăţare până la necesitatea de a rămâne informat, de la muncă la distracţie şi activităţi recreaţionale, toate aceste elemente cu accente pragmatice sau estetice, într-o perspectivă colectivă sau una individuală, sunt mediate sau se constituie pe baza noilor tehnologii. A respinge tehnologia, în numele unui număr de aşa zise valori teoretice absolute, ar echivala cu respingerea realităţii şi refuzul de a-i acorda atenţie. Cel mai potrivit lucru ar fi supunerea tehnologiei, umanizarea şi spiritualizarea ei, alocându-i practici unde complementaritatea valorilor trebuie să fie prezentă.
Recunoaşterea comportamentului pe care tinerii l-au adoptat faţă de actualele tehnologii ne face să credem că acestea nu sunt în mod considerabil negative sau condamnabile, aşa cum ar putea fi descrise la prima vedere. Majoritatea tinerilor utilizează tehnologia cu multă grijă şi în limite rezonabile, excesele înregistrate nefiind mai mari decât cele specifice altor contexte psiho-comportamentale. Totuşi, întârzierea şi crearea unor anumite obiceiuri ? şi de asemeni conştientizarea existenţei lor ? ne face să nu pierdem din vedere posibilele greşeli pe care le putem preveni la nivelul activităţilor educaţionale în special, când persoanele în cauză sunt încă flexibile şi sensibile la diverşi stimuli educogeni.

The Social Need of Stimulating Creativity
(University of Piteşti, Str. Tîrgul din Vale, nr. 1, Piteşti e-mail: lilidanescu@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Elena Dănescu
University of Piteşti, Str. Tîrgul din Vale, nr. 1, Piteşti
e-mail: lilidanescu@yahoo.com

Keywords   creativity, stimulation, freedom, individuality

Abstract
The education of creativity constitutes a major desideratum of education in general, and of school education, in particular. Starting from the pre-school age, or even earlier, we can discuss about that admirable creative potential that a person can have, the creativity, which turns creation into a psychic activity, but its completion depends upon the experimental action obtained in the child's early ages. In this context we consider the information report and the sensibility of all those working directly with children as well as the collaboration in order to achieve some studies meant to elaborate and implement optimum modalities of creativity training and development as being up-to-date and useful.

Rezumat
Educarea creativităţii constituie un deziderat major al educaţiei în general, şi al educaţiei în şcoală, în mod special. Pornind de la vârsta preşcolară, sau chiar mai devreme, putem vorbi despre acel potenţial admirabil de creativitate, dar completarea sa depinde de acţiunea experimentală obţinută în anii copilăriei. În acest context, noi considerăm bagajul de informaţii şi sensibilitatea tuturor celor care lucrează direct cu copiii, de asemenea şi colaborarea în vederea obţinerii unor studii, un bun pas de a elabora şi implementa modalităţi optime ale dezvoltării creativităţii actualizate şi folositoare.

The Transactional Analysis and Teacher-Pupil Communication
(Grup Şcolar Transporturi, Str. Văleni, nr. 109, Ploieşti e-mail: delhia_s@yahoo.es)
Vol. LXI • No. 1/2009
Delia Şerbănescu
Grup Şcolar Transporturi, Str. Văleni, nr. 109, Ploieşti
e-mail: delhia_s@yahoo.es

Keywords   Transactional Analysis, states of the Ego, communication, education.

Abstract
Each of us may see that we change our state of mind in accordance with our interlocutors and circumstances. Transactional Analysis (T. A.) identified them by using simple words. This genuine instrument of evolution and communication explains how to build ourselves a ?life script?, to what ?key words? should we obey to deep inside, in what ill-fated ?psychological games? we are sometimes involved and how to avoid them. Especially, it demonstrates in a certain way how to have efficient and pleasant relationships with the others.

Rezumat
Comunicarea profesor-elev, a fost, este şi va rămâne deficitară mult timp de acum înainte, dacă cei implicaţi în actul educaţional, atât profesori, părinţi, cât şi elevi, nu vor reuşi să deţină controlul asupra propriei identităţi, având în principal o bună înţelegere a sinelui. Analiza Tranzacţională lucrează cu o serie de concepte cheie, uşor abordabile şi la îndemâna tuturor, care dacă nu ne schimbă instantaneu, cel puţin ne dau de gândit şi acesta este primul pas al cunoaşterii şi autocunoaşterii, al optimizării relaţiilor dintre profesori şi elevi.


The Impact of Households' Surviving Strategies on their Educational Spending in Turkey and its Implication for Eight Year-Compulsory Education
(Bogazici University, 34342 Bebek, Istanbul e-mail: gokf@boun.edu.tr)
Vol. LXI • No. 1/2009
Fatma Gok
Bogazici University, 34342 Bebek, Istanbul
e-mail: gokf@boun.edu.tr

Keywords   children's education neo-liberal policies education policy

Abstract
This paper examines how the market oriented neo-liberal policies implemented 1980's in Turkey had affected household's spending in general and then in relation to that examines the changing nature of these families' decisions for their children's education. In light of this situation, eight year-compulsory education policy which has been implemented since 1997 will be analyzed.

Rezumat
Acest articol examinează modul în care politicile de piaţă neoliberale implementate în Turcia în anii 80 au afectat cheltuielile unei gospodării în general, precum şi modul în care au afectat deciziile familiei privind educaţia copiilor. În acest context, a fost analizată politica privind educaţia obligatorie de opt ani, implementată începând cu anul 1997.

Religious Education in Public Schools: Comparative Approach of European Educational Systems
(Institutute of Educational Sciences, Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, Bucureşti e-mail: irina.horga@ise.ro)
Vol. LXI • No. 1/2009
Irina Horga
Institutute of Educational Sciences, Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, Bucureşti
e-mail: irina.horga@ise.ro

Keywords   religious education, curriculum, denominational, non-denominational.

Abstract
The present article aims at offering a comparative analysis of the way religious education is provided in the different European educational systems. Given that the place of religious education in public schools is an aspect that is often subject to education policy analyses or to public debates, we consider that this kind of work is necessary because it provides an overview of the general situation, offers details about particular experiences and shows that we do need comparative research on the educational and social impact of the different ways of approaching this type of education.

Rezumat
Majoritatea sistemelor de învăţământ europene cuprind în curriculumul şcolar cunoştinţe despre religie şi/sau o educaţie specifică în domeniu, organizată predominant mono-confesional sau nonconfesional, ca responsabilitate explicită a statului sau cu atribuţii specifice împărţite între stat şi culte. În condiţiile în care locul educaţiei religioase în şcoala publică este un aspect tot mai frecvent supus analizelor de politică educaţională sau dezbaterilor publice, o analiză comparativă a modului în care se realizează aceasta în ţările europene este necesară pentru că oferă o perspectivă de ansamblu asupra situaţiei generale, detaliază experienţe particulare şi concluzionează necesitatea unor cercetări comparative privind impactul educaţional şi social al diferitelor modele de abordare a acestui tip de educaţie. Atât decidenţii politici, cât şi practicienii au nevoie de recomandări şi exemple de bună practică în demersul de revizuire a obiectivelor, conţinuturilor şi metodologiilor specifice educaţiei religioase, pentru a asigura interiorizarea valorilor moral-religioase şi respectarea libertăţii de conştiinţă, dezvoltarea de atitudini şi comportamente specifice, depăşirea stereotipiilor şi a prejudecăţilor.Ilie Popescu-Teiuşan and the Pedagogy of Working Communities
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: steliana.lefter@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Steliana Lefter
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: steliana.lefter@yahoo.com

Keywords   the pedagogy of working communities, team-work method, integrated education, active school, freedom in education.

Abstract
Ilie Popescu-Teiuşan has an important place among the pedagogues teaching at normal schools. Advocate of the active school, he mainly pleads in favor of the working communities method, team work in schools, which allows "a suitable school?, individualized education which celebrates pupils' initiative and freedom.

Rezumat
Ilie Popescu-Teiuşan ocupă un loc important în pleiada pedagogilor profesori la şcolile normale. În spiritul şcolii active, principala lui pledoarie este pentru utilizarea metodei comunităţilor de muncă, a muncii pe echipe în şcoală, aceasta permiţând "o şcoală pe măsură?, un proces de învâţământ individualizat unde se celebrează iniţiativa şi libertatea elevilor.

The Role of Educational E-Portfolios in a Lifelong Learning Society
(Universitatea Politehnică din Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 313, Bucureşti e-mail: llitoiu@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Nicoleta Liţoiu
Universitatea Politehnică din Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 313, Bucureşti
e-mail: llitoiu@yahoo.com

Keywords   e-Portfolio, e-Learning environment, lifelong learning society, education system, authentic assessement.

Abstract
In the context of lifelong learning society, education experts pay more and more attention to the concept of e-Portfolio correlated with the concept of e-Learning environment. This paper builds upon those issues concerning the e-learning environment and the use of e-Portfolio in teacher training activities. Moreover, the paper proposes a vision of an e-Portfolio's structure based on educational experience gained through implementation of the specific professional development activities for rural teachers in the Romanian Rural Education Project.

Rezumat
În contextul unei societăţi bazate pe învăţare permanentă, experţii educaţionali acordă o atenţie din ce în ce mai mare aplicării conceptului de e-Portofoliu, corelat cu cel de mediu specific de e-învăţare. Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze aceste aspecte menţionate referitoare la mediu de e-învăţare şi la utilizarea e-Portofoliului în activităţile de formare a cadrelor didactice. Mai mult decât atât, articolul propune şi un model de structură a unui astfel de e-Portofoliu posibil de utilizat în activităţile de formare a cadrelor didactice, pe baza experienţei acumulate ca urmare a implementării activităţilor specifice de dezvoltare profesională adresate cadrelor didactice din mediul rural prin intermediul ,,Proiectului pentru Învăţământul Rural?.


Critical Issues of Language Policy in Multilingual Educational Contexts
(University of Kashan, Ravand Street, Iran *e-mail: rahimijah@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Ali Rahimi*, Mohammad T. Faravardin
University of Kashan, Ravand Street, Iran
*e-mail: rahimijah@yahoo.com

Keywords   language policy, multilingual education, language planning, ideology, power.

Abstract
Bilingualism and multilingualism are indispensable necessity of everyday life for the majority of the world's population. According to Romaine (1995), "linguists estimate that there are roughly 6800 languages in the world, but only about 200 nation-states. With more than 30 times as many languages as there are countries, bilingualism or multilingualism is present in practically every country in the world, whether it is officially recognized or not [6, p. 584]. This implies that multilingual educational contexts include the educational practices of most countries in the world. The various cultural and linguistic contexts existing in modern societies around the world create complex challenges for policy makers in many areas. In this regard, a wide range of conditions can have an effect on language policy. As Ferguson [15, p. 9] puts it, "all language planning activities take place in particular sociolinguistic settings, and the nature and scope of the planning can only be fully understood in relation to the settings". [38, p. 15] Also other issues pertinent to language policy such as "standardization, language planning and bilingual programs can also serve as the instruments of linguicide? [29, p. 23], which is a rampant and effectual phenomenon in multilingual contexts. In this paper issues most germane to language policy in multilingual educational contexts, namely components of language policy, language policies in nation-states, typologies and models of multilingual education, types of bilingual education, bilingual education models, immersion program, the effectiveness of bilingual education, standardization, standard languages, language ideology and beliefs, language loyalty, language planning and language policy shall be touched upon. In the epilogue the relationship between language policy, power and linguicide shall be followed by the recapitulation of the discussion.

Rezumat
Bilingvismul şi multilingvismul sunt necesităţi pentru majoritatea populaţiei lumii. După Romaine (1995), "lingviştii estimează că există aproximativ 6800 de limbi pe glob, dar numai 200 de state naţionale. Când sunt de 30 de ori mai multe limbi decât ţări, bilingvlismul sau multilingvismul sunt prezente în practic fiecare ţară din lume, fie că este oficial recunoscut sau nu?. [6, p. 584] Contextele culturale şi lingvistice variate care există în societăţile moderne din lume creează provocări complexe pentru cei care decid politicile. În această privinţă, asupra politicilor limbajului pot avea efect o varietate de condiţii. După cum spune Ferguson [15, p. 9], "toate activităţile de planificare a limbajului au loc în anumite medii sociolingvistice şi natura planificării poate fi înţeleasă pe deplin numai în relaţie cu aceste medii". [38, p. 15] În acest articol sunt tratate cele mai apropiate probleme legate de politica limbajului în contexte educaţionale multilinguale, cum ar fi: componente de politica limbajului, politici ale limbajului în statele naţionale, tipuri de educaţie bilingvă, programe de imersiune, eficacitatea educaţiei bilingve şi standardizarea. În încheiere, articolul urmăreşte relaţia dintre politica limbajului, putere şi "lingvicid?.


The Identity and the Further Education
(Universitatea Petrol  Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: estan10@upg-ploiesti.ro)
Vol. LXI • No. 1/2009
Emil Stan
Universitatea Petrol  Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: estan10@upg-ploiesti.ro

Keywords   modernism, postmodernism, education.

Abstract
This paper presents a comparative analysis of modern and postmodern paradigm of education.

Rezumat
Acest articol prezintă o analiză comparativă între paradigma modernă şi postmodernă a educaţiei. Comparaţia are în vedere câteva cupluri conceptuale: autoritate ? model, datorie ? satisfacţie şi responsabilitate ? plăcere. Sunt subliniate astfel diferenţele esenţiale dintre ,,datoria? modernă şi ,,plăcerea? postmodenă.


Social Theory in the Function of Education
(University of Phoenix, 4605 East Elwood Street e-mail: angie.strawn@phoenix.edu)
Vol. LXI • No. 1/2009
Angela M. Strawn
University of Phoenix, 4605 East Elwood Street
e-mail: angie.strawn@phoenix.edu

Keywords   functionalism, marxism, interpretivism, postmodernism

Abstract
Social theory has influenced the delivery of education in America for decades. This paper examines four social theories: functionalism, Marxism, interpretive, and postmodernism, the defining characteristics, strengths and weaknesses of each. A comparison of the strengths and weaknesses of each theory is presented. Beginning in the Jeffersonian Era and continued influence by Dewey, this paper relates the role of critical theory (postmodernism) to the function of education in today's society. The author concludes with a discussion of the relationship of critical theory to a personal philosophy as nurse and educator.

Rezumat
Teoria socială a influenţat educaţia în America în ultimele decenii. Acest articol prezintă patru teorii sociale: funcţionalismul, marxismul, teoria interpretativă şi postmodernismul. De asemenea, sunt incluse comparativ trăsăturile pozitive şi negative definitorii. Începând cu Era Jeffersoniană şi continuând cu influenţa lui Dewey, această lucrare leagă rolul teoriei critice (postmodernismul) de funcţia educaţiei în societatea de astăzi. Autorul încheie cu o discuţie despre relaţia teoriei critice cu filosofia personală a educatorului.


Simulation Learning - from Design to Application
(University of Bacău, Calea Mărăşeşti Street, nr. 157, Bacău, România e-mail: venera_1962@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Venera-Mihaela Cojocariu
University of Bacău, Calea Mărăşeşti Street, nr. 157, Bacău, România
e-mail: venera_1962@yahoo.com

Keywords   student-centring, simulation, simulation learning.

Abstract
Simulation learning is but one of those learning methods which actually and substantially ensure the centring on the beneficiary of the process. Starting from the importance of this tendency for the present educational practice and from an insufficient approach to the problem of learning through simulation in the references of the sciences of education, the current paper aims at defining the required conceptual delimitation and specifying the characteristics of the process, as well as at illustrating an application carried out with students during the initial training process for the didactic career.

Rezumat
Învăţarea prin simulare este doar una dintre acele forme ale învăţării care asigură, în mod substanţial şi real, centrarea pe beneficiarul procesului. Pornind de la importanţa acestei tendinţe pentru practica educaţională actuală precum şi de la o insuficientă tratare a problematicii învăţării prin simulare ca specie a învăţării centrate pe elev, studiul de faţă işi propune atât o delimitare conceptuală necesară şi o precizare a specificului demersului cât şi ilustrarea unei aplicaţii realizate cu studenţii în procesul de formare iniţială pentru cariera didactică.

G.C.D.F. Experiences in the EU Labour Market
(University for Applied Sciences, Nibelungenplatz 1, 60318 Frankfurt e-mail: weissbach@ife-frankfurt.net)
Vol. LXI • No. 1/2009
Hans-Jürgen Weißbach
University for Applied Sciences, Nibelungenplatz 1, 60318 Frankfurt
e-mail: weissbach@ife-frankfurt.net

Keywords   G.C.D.F., labour market integration, career services, school counselling, rehabilitation, human resource management.

Abstract
While in the United States, career counselling and school counselling are the most important fields of activities of the G.C.D.F., labour market integration has become an important issue in Europe. European activities and projects like E.Q.U.A.L., E.S.F. etc. have often a focus on labour market integration. In many European countries, a real, integration industry' came into existence during the last decades. However, there is still a great demand for qualified staff. Many agents who are active in the field of career services or labour market integration do not have an academic education or vocational training but are experienced practitioners with a lot of evidence-based skills and network resources. In this paper, five areas of activities are identified where these practitioners could profit from a G.C.D.F. training.

Rezumat
În timp ce în Statele Unite consilierea carierei şi consilierea şcolară sunt cele mai importante câmpuri de activitate ale G.C.D.F., integrarea pe piaţa muncii a devenit o problemă importantă în Europa. Activităţile şi proiectele europene ca E.Q.U.A.L., E.S.F. etc. s-au concentrat adesea pe integrarea pe piaţa muncii. Mulţi dintre agenţii care activează pe piaţa serviciilor în carieră sau a integrării pe piaţa muncii nu au educaţie academică sau instruire vocaţională, dar sunt practicieni cu experienţă care au abilităţi bazate pe lucrul direct şi reţele de resurse. În acest articol sunt identificate cinci arii de activitate în care aceşti practicieni ar putea beneficia de instruire G.C.D.F.


A Comparative Study of Educational Systems in Post-revolutionary Iran and China
(University of Kashan, Ravand Street, Iran *e-mail: aghlimen16@yahoo.com **e-mail: rahimijah@yahoo.com)
Vol. LXI • No. 1/2009
Abas Shekari*, Ali Rahimi**
University of Kashan, Ravand Street, Iran
*e-mail: aghlimen16@yahoo.com
**e-mail: rahimijah@yahoo.com

Keywords   comparative education, Chinese educational system, Iranian educational system, revolution, centralized, non-centralized educational systems.

Abstract
Comparative education helps different countries utilize successful experiences and learn from others' unsuccessful experiences. It finds the roots of the problems and prepares the ground for the economic and social development of nations. This article is an effort at acquiring other countries' experiences and the necessity of using their findings in terms of formal and informal educations. This undeniable fact motivated the authors to comparatively analyze the educational systems in China and Iran after their revolutions. In this study, George Beredy's framework has been employed. First, the Post-revolutionary geographical, political, social-economic situations in the People's Republic of China and those of the Islamic Republic of Iran are juxtaposed and described.
Then educational systems of these two countries after the revolutions 1949 in china and 1979 in Iran are investigated to come up with commonalities and discrepancies. There is a time interval of thirty years between these two revolutions; Islamic revolution happened some thirty years ago while the Chinese revolution occurred some sixty years ago.In this study , philosophy and objectives of education are scrutinized first and then different pedagogic programs at different levels such as preparatory, guidance school, high school, and university are delineated. Comparison and contrast is carried out through information gathered from different educational perspectives taking into account their relevant philosophical and educational goals in different educational courses and programs. Finally, interpretation of the data and analysis of findings have been indicative of the fact that the Chinese experience can immensely change and enhance the educational system in Iran owing to some really interesting similarities and commonalities.

Rezumat
Studiile comparative ajută diverse ţări să valorifice experienţele reuşite şi să înveţe din experienţele nereuşite ale altora. Sunt identificate astfel rădăcinile problemei şi pregătit terenul pentru dezvoltarea economico-socială a naţiunilor. În acest context, articolul de faţă reprezintă efortul de a împrumuta din experienţele altor ţări şi de a valorifica rezultatele cercetărilor comparative în perfecţionarea educaţiei formale şi informale. Acest fapt a motivat autorii să analizeze comparativ sistemele educaţionale postrevoluţionare din China şi Iran. Mai întâi, sunt descrise condiţiile geografice, politice şi socio-economice postrevoluţionare din China şi din Iran. Apoi sunt investigate şi comparate sistemele educaţionale din aceste ţări după revoluţiile din 1949 din China şi 1979 din Iran. În final, interpretarea datelor şi analiza cercetărilor au identificat faptul că experienţele Chinei pot schimba radical şi îmbunătăţi sistemul educaţional din Iran.


The Overburdening of School Pupils as a Consequence of Educational Discourse
(University of Ljubljana, A?kerčeva 2, 1000, Ljubljana *e-mail: andreja.hocevarl@guest.arnes.si)
Vol. LXI • No. 1/2009
Andreja Hočevar* Mojca Kovač ?ebart, Janez Krek, Miha Kovač
University of Ljubljana, A?kerčeva 2, 1000, Ljubljana
*e-mail: andreja.hocevarl@guest.arnes.si

Keywords   overburdening, learning demands, stress, traditional and modern schooling, subversiveness of knowledge, permissive discourse, social conditions.

Abstract
In this paper we discuss the problem of the overburdening of pupils in schools or from school, using data from international studies which allow a comparison of Slovene pupils with those from other countries. Through interpreting the data, which do not indicate a cogent empirical basis for a belief in excessive burdening, we outline the professional and political context of the prevailing pedagogical theories and the demands of a mature capitalist society on the individual, and demonstrate why they lead to the belief that pupils are overburdened with schoolwork. If the reproduction of the existing social conditions is one of the fundamental functions of school institutions, then the effects of the discourse about overburdening and the "repressiveness? of school must also be analysed from this viewpoint, whereby its hidden and less desirable aspects are revealed. This discourse, when connected with permissive pedagogical discourse, results in the reduction of the concrete learning demands on children, which has the most radical effect on children from culturally underprivileged environments, whose social position is to a great extent dependent on the very realisation of the subversive potential of school knowledge.

Rezumat
În acest articol este analizată problema suprasolicitării elevilor în şcoală, utilizând date din studii internaţionale care permit o comparaţie între elevii sloveni şi cei din alte ţări. Interpretarea datelor subliniază contextul profesional şi politic al teoriilor pedagogice predominante şi cerinţele unei societăţi mature capitaliste asupra individului, demonstrându-se de ce apare problema că elevii sunt suprasolicitaţi de activităţile şcolare. Dacă una din funcţiile fundamentale ale instituţiilor şcolare este reproducerea condiţiilor sociale existente, atunci discursul despre suprasolicitare trebuie analizat şi din această perspectivă, caz în care se relevă aspectele sale mai puţin dezirabile. Acest discurs rezultă în reducerea concretă a cerinţelor de educaţie, fapt care afectează negativ în special copiii din mediile culturale neprivilegiate şi a căror poziţie socială depinde de cunoştinţele dobândite în şcoală.

Display Num 
Powered by Phoca Download

Search in this site

Statistics

Content View Hits : 734493

Online users at this moment

We have 51 guests online