- reset +
Archive of old issues (Bulletins)
Up

Bulletin Vol. LXI - No. 2/2009

Virtues and Intercultural Dimensions of Cyberculture
(Virtuțile și dimensiunile interculturale ale culturii cibernetice)
Vol. LXI • No. 2/2009
Constantin Cucoș*, Ciprian Ceobanu**
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași, Str. Toma Cozma, nr. 3, Iași
*e-mail: cucos@uaic.ro
**e-mail: ciprian@uaic.ro

Keywords cyberspace, cyberculture, interculturality.

Abstract
This study focuses on the intercultural predispositions accompanying the new cultural formulas that are created or transmitted virtually through cyberspace. We believe that, beyond the explicit elements of openness and cultural polymorphism, there exists also an implicit dimension (which becomes manifest through language, iconography, symbolistics, or implicit technicality) that leads to the unification of cultural. The very manipulation of this virtual setting implies gesticulations and thinking, or common action paradigms. Such a tendency entails an questioning the significances of virtual space constructs, as well as their possibilities of unification or differentiation.

Rezumat
Studiul se concentrează asupra predispoziţiilor interculturale care însoţesc noile forme culturale create sau transmise în mod virtual prin cyber-spaţiu. Credem că, dincolo de elementele explicite de deschidere şi polimorfism multicultural, există de asemenea o dimensiune implicită (care devine manifestă prin limbaj, iconografie, simbolistică sau tehnicalitate implicită) care duce la unificarea culturii. Însăşi manipularea acestui context virtual implică gestica şi gândirea sau paradigme de acţiune obişnuite. O astfel de tendinţă are ca rezultat analizarea semnificaţiilor structurilor spaţiului virtual, ca şi a posibilităţilor lor de unificare şi diferenţiere.

In the Microuniverse of Learning
(În microuniversul învăţării)
Vol. LXI • No. 2/2009
Gabriel Albu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

Keywords   eacher, pupil, learning, learning process climbing, threshold of learning, success, the joy of learning.

Abstract
In the learning process there are two big periods: the period of climbing and the one of joy, of selflearning. If the teacher isn’t permanently next to the child, he can abandone the learning very easy in th first stage. He can’t pas the threshold that helps his soul to fill with the joy/beautiness of learning. For this, the teacher will prove perseverence, elegance, warm and trust in his pupil’s strenghts. In the same time, his demandings will be easily under the pupil’s abilities, so that he can feel the satisfaction of the success, of the victory (when he is in the stage of the learning climbing). Then, with every victory of the disciple, the teacher will slowly and gradually raise the range of dificulty of the activity and claims in order for the pupil to always have a goal (cognitively tempting) to touch and the will to win.

Rezumat
În învăţare există două mari perioade: perioada urcuşului şi perioada bucuriei, a autoînvăţării. Dacă profesorul nu este permanent alături de elev, el poate abandona foarte uşor învăţarea în prima etapă. El nu ajunge să depăşeaşcă pragul în urma căruia sufletul său se va umple de bucuria/frumuseţea învăţării. Pentru aceasta, profesorul va dovedi perseverenţă, eleganţă, răbdare, căldură şi încredere în forţele elevului său. Totodată, exigenţele lui vor fi uşor sub capacităţile şi posibilităţile elevului, astfel încât el să simtă satisfacţia succesului, a victoriei (atunci când se află în etapa urcuşului învăţării). Apoi, cu fiecare izbândă a discipolului, va ridica uşor şi treptat gradul de dificultate al activităţii şi al exigenţelor sale pentru ca elevul să aibă mereu o ţintă (tentantă cognitiv) de atins şi dorinţa de a învinge.

Education - a Technique without Ethics
(Educaţia - o tehnică fără etică)
Vol. LXI • No. 2/2009
Emil Stan
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: estan10@upg-ploiesti.ro

Keywords   technique, ethics, language of learning.

Abstract
The article criticizes the current tendency of the educational systems to replace education with instruction. It also criticizes the tendency to replace the language of education with the language of learning that manifests more and more pregnant in the educational sciences.

Rezumat
Articolul critică tendinţa actuală a sistemelor educaţionale de a înlocui educaţia cu instruirea. De asemenea, critică tendinţa de a înlocui limbajul educaţiei cu limbajul învăţării, tendinţă care se manifestă mai pregnant în ştiinţele educaţiei.Knowledge, Formation and Nightingale

(Cunoaşterea, formarea şi Nightingale)
Vol. LXI • No. 2/2009
Angela M. Strawn
University of Phoenix, 4605 East Elwood Street
e-mail: angie.strawn@phoenix.edu

Keywords   the ideal educational system, social theories, nursing end education.

Abstract
The development of a personal philosophy is a result of many influences including historical events, social theories, experience, and literature on various aspects of education. One nurse describes the role of Nightingale, Dewey, and Jefferson in the formation of a philosophy that crosses nursing end education. With this knowledge and social theories, the author describes the ideal educational system using a metaparadigm of student, teacher, learning, and environment. Each of the paradigm constructs are described as they relate to the nurse educator's personal philosophy. Special emphasis is given to a holistic view of education that strives for equity and equality.

Rezumat
Dezvoltarea unei filosofii personale este rezultatul mai multor influenţe, printre care: evenimente istorice, teorii sociale, experienţe personale şi literatură pe tema diverselor aspecte ale educaţiei. Una dintre asistente descrie rolul lui Nightingale, Dewey şi Jefferson în formarea unei filosofii care îmbină îngrijirea cu educaţia. Cu aceste cunoştinţe şi teorii sociale, autorul descrie sistemul educaţional ideal, utilizând o metaparadigmă a studentului, profesorului, activităţii de predare şi a mediului. Fiecare element al paradigmei este descris din punctul de vedere al relaţiei cu filosofia personală a asistentuluieducator. Se pune un accent special pe echitate şi egalitate.

Teacher Training in Lithuania: Characteristics and Tendencies of its Strategy and Policies

(Pregătirea profesorilor în Lituania: caracteristicile şi tendinţele strategiilor şi politicilor)
Vol. LXI • No. 2/2009
Dalia Kiliuviene*, Laimute Servaite**
Klaipeda University, S.Neries 5, LT-92227, H. Manto 84, LT-92256 Klaipeda, Lithuania
e-mail*: dalia_kiliuviene@omni.lt.
e-mail**: laimute.servaite@ku.lt.

Keywords   teacher training, strategy and policies, competences.

Abstract
In Lithuania, teachers are trained after two models: in universities, after the parallel and /or consecutive model, and in non-university higher educational institutions, after the consecutive one. Graduates of nonteacher training higher schools, on completing undergraduate studies and acquiring a diploma of higher education, can continue their studies and obtain a certificate of teacher's professional qualification. The new teacher training programmes are oriented not towards traditional operational professional activity – related competences, but rather towards academic competences, characterised by the ability of prospective pedagogues to solve problems, to change themeselves and to change others, etc. Other relevant competences are oriented towards an open dialogue, the striving for a consensus, an ability to take a critical view of one‘s own learning and to assess the strengths and weaknesses of learning, as well as the search for opportunities to improve the learning activities.

Rezumat
În Lituania, cadrele didactice sunt pregătite după două modele: în universităţi, după modelul paralel sau consecutiv şi în instituţiile de învăţământ superior non-universitare după modelul consecutiv. Absolvenţii şcolilor fără profil pedagogic, după finalizarea studiilor şi obţinerea unei diplome, pot să-şi continue studiile şi să obţină un certificat de calificare profesională ca profesor. Noile programe de pregătire a personalului didactic nu sunt orientate către competenţe profesionale operaţionale tradiţionale, legate de activitate, ci către competenţe academice, caracterizate de abilitatea viitorilor pedagogi de a rezolva probleme, de a se schimba pe sine şi pe ceilalţi, de a analiza procesul de învăţare şi alte activităţi etc. Alte competenţe relevante sunt orientate spre un dialog deschis, încercarea de a ajunge la un consens, abilitatea de a analiza critic procesul de învăţare al altor persoane pentru a evalua punctele tari şi punctele slabe ale acestuia.


Learning as a Dimension of Existence for an Institution (Applicative Research)

(Învăţarea ca dimensiune a existenţei unei instituţii (Cercetare aplicativă))
Vol. LXI • No. 2/2009
Viorica Goraş-Postică
University of Moldova, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 6, Chişinău
e-mail: vpostica@prodidactica.md

Keywords   learning, learning organization, professional competencies, motivation for learning,
managerial instrument.

Abstract
The article contents an applicative research, concerning learning as a dimension of existence for an institution. Based on a 10 years experience of NGO, the author affirms that the relation between learning and organizational performances is essential for institutional evolution. The perspective of organizational management, learning is recommended for maintaining economic and psycho-social dimensions of the firm. Directing learning activities towards a performant achievement of organizational objectives and satisfying employees' needs represents a high managerial imperative. This desideratum can be achieved by a complex motivation.

Rezumat
Articolul conţine o cercetare aplicativă privind învăţarea ca dimensiune a existenţei unei instituţii. Având ca bază o experienţă de 10 ani în ONG-uri, autorul afirmă că relaţia dintre învăţare şi performanţele organizaţionale este esenţială pentru evoluţia instituţională. Perspectiva managementului organizaţional este recomandată pentru menţinerea dimensiunilor economică şi psihosocială ale firmei. Direcţionarea activităţilor de învăţare spre îndeplinire performantă a obiectivelor organizaţionale şi satisfacerea nevoilor angajaţilor reprezintă un imperativ managerial ridicat. Acest deziderat poate fi îndeplinit printr-o motivare complexă.Motivation for Teaching Career

(Motivaţia pentru cariera didactică)
Vol. LXI • No. 2/2009
Georgeta Pânişoară*, Ion-Ovidiu Pânişoară**
Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Bucureşti
*e-mail: ub_georgeta_panisoara @unibuc.ro
**e-mail: opanisoara@yahoo.com

Keywords   motivation, teaching career, career management.

Abstract
The article analyses the motivation for didactical career, starting from theoretical aproaches (concepts as „what is motivation?”), passing to a concise analyse of main types of motivation for didactical career with a comparative study.

Rezumat
Articolul analizează motivaţia pentru cariera didactică, pornind de la o abordare teoretică ("ce este motivaţia?") şi centrându-se pe o concisă perspectivă asupra motivaţiei pentru cariera didactică prin intermediul unui studiu comparativ.


Personality Traits, Attitudes and Ecological Behaviours
(Trăsături de personalitate, atitudini şi comportamente ecologice)
Vol. LXI • No. 2/2009
Laurenţiu Mitrofan*, Diana Costache**
Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Bucureşti
e-mail*: laurentiu_mitrofan@yahoo.com
e-mail**: urma_13@yahoo.com

Keywords   personality profile, ecological behavior, environmental values and attitudes.

Abstract
This paper's objectives are: charting a personality profile of a Greenpeace volunteer, and the pursuit of values, attitudes and behaviors related to the environment from these volunteers, compared with those who are not voluntary. The research will try to answer a few questions such as: what are the characteristics of personality of those who engage in volunteering for an organization to protect the environment? What Greenpeace volunteers have, different from other people, non-voluntary, at the individual level? What is the place of environmental protection, as a personal value, in the hierarchy of personal values, for Greenpeace volunteers and non volunteers?

Rezumat
Această lucrare are ca obiectiv, pe de o parte, trasarea unui profil de personalitate al voluntarului Greenpeace, iar pe de altă parte, urmărirea valorilor, atitudinilor şi comportamentelor legate de mediul înconjurător la aceşti voluntari, în comparaţie cu cei care nu fac astfel de voluntariat. Cercetarea a încercat să răspundă la câteva întrebări cum ar fi: care sunt caracteristicile de personalitate ale celor care se implică în voluntariat pentru o organizaţie de protejare a mediului? Ce au voluntarii Greenpeace în mod special, diferenţiator, faţă de alte persoane, non-voluntare, la nivelul personalităţii? Ce loc ocupă, ca valoare personală, protejarea mediului înconjurător, în ierarhia valorilor proprii, la voluntarii Greenpeace şi la non-voluntari?


Peer Learning: Exploring the Concept from a CHAT Perspective

(Învăţarea intra-statutară: explorarea conceptului din perspectivă CHAT)
Vol. LXI • No. 2/2009
Mihaela Lupu
Technical University "Gh.Asachi", Bd. Mangeron, nr. 67, Iaşi
e-mail: office_lupumhaela@yahoo.com

Keywords   peer learning, cultural historical activity theory.

Abstract
During the past few decades peer learning strategies have become some of the most theorized and questioned upon educational strategies. The reasons accompanying this increased attention paid to peer learning are multiple and complex. However their high popularity in educational practices, a theoretical framework needs to precede each attempt of implementing peer learning strategies in practice. In this paper I argue reconsideration of theoretical frameworks proposed in the current literature and propose exploration of the notion from a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) framework.

Rezumat
Strategiile de învăţare intra-statutară s-au bucurat pe parcursul ultimelor decenii de un interes deosebit în spaţiul teoretizării şi problematizării pedagogice. Raţiunile care însoţesc şi alimentează acest interes sunt multiple şi complexe. În virturea imensei popularităţi de care se bucură în rândul practicienilor, strategiile de învăţare intra-statutară necesită, cu atât mai mult, o riguroasă fundamentare teoretică care să consolideze epistemic fiecare iniţiativă practică. În această lucrare argumentăm reconsiderarea unor propuneri de teoretizare a strategiilor de învăţare intra-statutară întâlnite în literatura de specialitate şi propunem explorarea noţiunii din perspectiva teoriei cultural-istorice a activităţii.

Aggression - a Perpetually Challenge

Aggression - a Perpetually Challenge
(Agresivitatea - o provocare permanentă)
Vol. LXI • No. 2/2009
Simona Eftimie
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
E-mail: simone_eftimie@yahoo.com

Keywords   aggression, aggression theories, integrated approach of aggression.

Abstract
Aggression is an old preoccupation for researches, and still a very topical subject today. There are still many answers to find out. Our paper pleads for an integrated approach of aggression in order to develop the most appropriate programme for prevention and limit aggressive behaviour.

Rezumat
Agresivitatea reprezintă una dintre cele mai vechi probleme de cercetare, dar în aceeaşi măsură actuală pentru domeniul ştiinţelor umaniste. Studiul ei presupune luarea în considerare a nenumărate variabile, astfel încât, oricât de multe studii s-ar face, rămân la fel de multe răspunsuri de găsit. Articolul nostru pledează pentru o abordare integrată a problemei agresivităţii în vederea dezvoltării celui mai potrivit program de prevenire şi limitare a comportamentului agresiv.The Negotiation - Method and Communication Style
(Negocierea - metodă şi stil de comunicare)
Vol. LXI • No. 2/2009
Alina Mărgăriţoiu
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: alinapetrescu1@yahoo.com

Keywords   negotiation, didactic communication, method, communication style.

Abstract
The present article tries to bring that negotiation in the didactic communication can be used both as method (in different didactic methods based on group debate to solve problems: Phillips 6-6 method, focus-group technique, debate technique, creative controversy etc.) and as communication style.

Rezumat
În acest articol am încercat să subliniem faptul că negocierea în comunicarea didactică poate fi utilizată atât ca tehnică (în diferite metode didactice bazate pe dezbaterea în grup, în rezolvarea problemelor: metoda Phillips 6-6, focus-group, metoda dezbaterii, controversa creativă etc.), cât şi ca stil de comunicare.


L'oeuvre littéraire génératrice des attitudes
(Opera literară - generatoare de atitudini)
Vol. LXI • No. 2/2009
Mariana Marin
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Doina, nr. 104, Chişinău
e-mail: mariana.marin19@gmail.com

Keywords   l’oeuvre littéraire, éducation littéraire artistique, le lecteur et l'auteur.

Abstract
Cet article reflète les particularités des attitudes littéraires-artistiques qui se caractérisent par des descripteurs de performance. Les descripteurs de performance sont identifiés par les niveaux de réception de l'oeuvre littéraire. Les niveaux de réception projètent des indicateurs de performance caractérisés par des critères de référence. Les fonctions pédagogique, psychologique, esthétique et sociologique de l'oeuvre littéraire oriente le lecteur vers la dimension attitudinale. Cette attitude, à son tour, créé des conditions d'accumulation des valeurs et projète trois composantes : cognitive, conative et affective.

Rezumat
Articolul reflectă particularităţile atitudinilor literar-artistice care se caracterizează prin descriptorii de performanţă, aceştia fiind identificaţi prin nivelurile de receptare ale operei literare, atribuindu-se indicatorilor de performanţă ce caracterizează criteriile de referinţă. Funcţiile pedagogică, psihologică, estetică şi sociologică ale operei literare orientează către dimensiunea atitudinală, care creează condiţii de acumulare a valorilor şi proiectează alte trei componente: cognitivă, conativă, afectivă.


The Use of the Project Method in Teaching Mechanics as a Technical Discipline

(Utilizarea metodei proiectului în predarea disciplinelor tehnice de specialitate mecanică)
Vol. LXI • No. 2/2009
Adrian Creiţaru
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
e-mail: adriancreitaru@yahoo.com

Keywords   project method, work techniques, project valuation.

Abstract
The Project Method is one of the most efficient methods in teaching when it comes to the didactics of technical disciplines. Among them, mechanical specialities are particularly suited to this methodology and the results of teaching stand out by their complexity, efficiency and polyvalence of the valuation. The Project Method gains from a good adaptability and flexibility by its capacity to be linked to many other methods and didactic lines of action in a coherent strategy. The effort of organizing the activity and the valuation is compensated by the ampleness of the results, by the accumulations attained both at the theoretical level and in practical abilities and skills.

Rezumat
Metoda proiectului este una dintre cele mai eficiente metode de instruire folosite în didactica disciplinelor tehnice. Între acestea, specialităţile mecanice se pretează într-un mod particular acestei metodologii, iar rezultatele instruirii se detaşează prin complexitate, operativitate şi polivalenţa evaluării. Metoda proiectului beneficiază de o bună adaptabilitate şi flexibilitate prin capacitatea de împletire cu alte metode şi procedee didactice într-o strategie coerentă. Efortul de organizare a activităţii şi al evaluării este compensat prin amploarea rezultatelor obţinute, prin acumulările realizate atât în plan teoretic, cât şi prin abilităţile şi deprinderile practice obţinute.


The Influence of the Teacher's Experience and of the Institution Type in Foreign Language Teaching, Learning and Assessment
(Influenţa experienţei profesorului şi a tipului de instituţie în predarea, învăţarea şi evaluarea limbilor moderne)
Vol. LXI • No. 2/2009
Maria-Ionela Neagu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: ionela.neagu06@yahoo.com

Keywords   tasks, skills, strategies, self-assessment.

Abstract
Starting from the premise of a policy gap between the intended policy, the actual policy and the policy in use in the field of modern languages, we organized a survey to assess the current state of this domain in the Romanian educational system. This paper aims to analyze the data gathered from the correlation of the major factors of influence, such as: the teachers’ experience, the resources, the focused competences, the assessment-self-assessment relation.

Rezumat
Pornind de la premisele unei disfuncţii inerente între nivelul intenţiilor politice, nivelul politicii curente şi nivelul consecinţelor decizionale, am organizat o anchetă pentru a evalua starea de fapt a sistemului de învăţământ românesc în acest domeniu. Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze datele statistice obţinute din corelaţiile principalilor factori de influenţă, precum: experienţa profesorului, resurse, competenţele accentuate, relaţia dintre evaluare şi autoevaluare.

Jean-Jacques Rousseau - Promoter of Children Rights
(Jean-Jacques Rousseau - promotor al drepturilor copiilor)
Vol. LXI • No. 2/2009
Izabela Dinu*, Alexandrina Dinu
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Str. Bobâlna, nr. 26, Ploieşti
e-mail*: izabeladinu2003@yahoo.com

Keywords   children rights, protection, freedom.

Abstract
Rousseau is the first pedagogue that hinted the importance and role of childhood in human life. Children need special attention from adults. Many of the rights written in the United Nation Convention concerning the Child Rights have been anticipated and they appear in Rousseau’s work.

Rezumat
Rousseau este primul mare pedagog care a intuit importanţa şi rolul copilăriei în viaţa omului. Copiii au nevoie de protecţie specială din partea adulţilor. Multe din drepturile prevăzute în "Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile copilului" au fost anticipate şi apar în operele lui Rousseau.


Career Counseling Challenges in Romanian Universities. Case Study on University Politehnica of Bucharest
(Provocările consilierii în carieră în universităţile româneşti. Studiu de caz - Universitatea Politehnică din Bucureşti)
Vol. LXI • No. 2/2009
Nicoleta Liţoiu
University Politehnica of Bucharest, Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, Bucharest
e-mail: llitoiu@yahoo.com

Keywords   career counseling, professional development, university's counseling centers, labor market.

Abstract
Romania possesses an important labor potential with a proper qualification level, compatible in many fields with that of the developed countries. From this perspective, the paper is focused on describing the career counseling services provided by the one of the universities’ career counseling centers established in the recent years, namely the Career Guidance and Counseling Center within University Politehnica of Bucharest. This is the largest Romanian technical university, accommodating about 25,000 students, which brings a lot of challenge to the career services system We intend to present the objectives, activities, the specific approach and events implemented by the experts from the university counseling center, taking into account that the career counseling in Romanian education system has not long tradition or experience in developing and conducting specific counseling activities.

Rezumat
România dispune de un important potenţial de muncă cu un nivel de calificare corespunzător, compatibil în multe domenii cu ceea ce se întâmplă în ţările dezvoltate. Din această perspectivă, lucrarea de faţă se concentrează pe descrierea serviciilor de consiliere în carieră oferite de către unul din centrele universitare de consiliere, înfiinţate în anii din urmă, şi anume Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti. Aceasta este cea mai mare universitate tehnică din România, cu un număr de aproximativ 25.000 de studenţi, ceea ce presupune o provocare pentru sistemul de servicii în carieră. Intenţionăm să prezentăm astfel, obiectivele, activităţile, demersul specific şi evenimentele implementate de către experţii din centrul de consiliere, ţinând cont de faptul că procesul de consiliere în carieră în cadrul sistemului educaţional din România nu are o lungă tradiţie sau experienţă în dezvoltarea şi conducerea activităţilor specifice de consiliere.

Choosing a Career - Myths and Reality in our Schools
(Alegerea unei cariere - mit şi realitate în şcolile noastre)
Vol. LXI • No. 2/2009
Florina Simona Ionescu
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Prahova, Str. Bobâlna, nr. 26, Ploieşti
e-mail: simonairo@yahoo.com

Keywords   career planning, decision, cognitive dissonance.

Abstract
This study examined the effects of career unplanning on students from 12th grade. The author found that a career unplanning has not a positive effect on attitudes of participants in the program. A need for the standardization of counseling techniques was recognized. The research method was based on a case study of several classes in the Industrial High School. Our objective was to identify the place where there is a cognitive dissonance produced by students non-implication in the career planning hours and making decisions.

Rezumat
Acest studiu examinează efectele lipsei de planificare a carierei la elevii din clasa a XII-a. Aflăm că lipsa de planificare a carierei nu are un efect pozitiv asupra atitudinii participanţilor la program, iar nevoia de standardizare a tehnicilor de consiliere este recunoscută. Metoda de cercetare a constat în analiza unor studii de caz dintr-un liceu industrial, iar obiectivul nostru a fost identificarea locului unde se produce disonanţa cognitivă datorită neimplicării elevilor în orele de planificare a carierei şi de luare a deciziilor.

Specific Educational Aspects of the Current Situation in Romania from the Perspective of Decentralization
(Aspecte educaţionale specifice ale situaţiei actuale din România din perspectiva descentralizării)
Vol. LXI • No. 2/2009
Roxana Enache
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: rocatare@yahoo.com

Keywords   curriculum, human resources, management, decentralization.

Abstract
The reform of Romanian education introduced an extensive change, which endorsed levels or all system components: the structure, management, legal framework, education policy, the functioning of the educational system (curriculum management, assessment, teacher education, methods). Concluded that quality education can be achieved only through a dynamic process, involving participation and empowerment, and strategic thinking and control translated into practice through decentralization.

Rezumat
Reforma educaţională în România ar trebui să introducă o schimbare majoră, care implică modificări ale tuturor componentelor sistemului: structură, management, cadru legal, politici educaţionale, funcţionarea sistemului educaţional (managementul curriculum-ului, evaluare, formarea cadrelor didactice, metode). Calitatea educaţiei poate fi asigurată numai printr-un proces dinamic, participare, responsabilizare, gândire strategică şi transferul controlului transpus în practică prin descentralizare

Display Num 
Powered by Phoca Download

Search in this site

Statistics

Content View Hits : 734546

Online users at this moment

We have 63 guests online