- reset +
Archive of old issues (Bulletins)
Up

Bulletin Vol. LXII - No. 1A/2010

Mass Media and Education
(Mass-media şi educaţia)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Emil Stan*, Roxana Enache**, Adina Pescaru***, Cristina Safta****
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr.39, Ploieşti
* e-mail: estan10@yahoo.com
** e-mail: rocatare@yahoo.com
*** e-mail: aprilie6@yahoo.com
**** e-mail: crystyne_s@yahoo.com

Keywords   image, homo videns, public space, mass-media.

Abstract
A great problem of the present times is the desperate try of the economic background, with (too) limited interests and of the media space, dominated by hedonism, to eliminate from school the aspects refered to the preparing of the future citizen, in the favour of the specialist training, especially preoccupied by his own person and problems.
School must solve a crucial problem: how can it determine the replacement of the television with the Internet, an instrument with multiple educational characteristics and opportunities?

Rezumat
O problemă importantă a timpurilor prezente este încercarea disperată a mediului economic, cu interese (prea) limitate, precum şi a spaţiului mediatic, dominat de hedonism, de a elimina din şcoală aspectele legate de pregătirea viitorului cetăţean, în favoarea perfecţionării specialistului, preocupat în special de propria persoană şi problemele sale.
Şcoala trebuie să rezolve o problemă crucială: cum poate determina înlocuirea televiziunii cu Internetul, ca instrument cu multiple valenţe şi posibilităţi educaţionale?

The Challenges and Opportunities in the Existence of Internet as Rapid Mass Media and for Education
(Provocări şi oportunităţi în existenţa Internetului ca mijloc media folosit în educaţie)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Ranjit Shraman
Mahamakut Buddhist University, Nakon Pathom, Thailand
e-mail: ranjitshraman@yahoo.com

Keywords   challenges, opportunities, human development.

Abstract
challenges and opportunities we are having. As we are the human and intellectual persons are
concerned about how to liberate from challenges or problems and transmitting in to the greater advancement. Unlimited access, of course, is not good at all. It gives a signal that is a problematic for human development. It is very sensitive and subtle in understanding disadvantages that we are holding, facing. That is why, it is necessary to address the main issues.
Internet is probably considered as one of the most rapid electronics media for mass communication and for educations to the human development. On the other hand, it also gives negative impact which I would say "stumbling block", is my argument in this paper and this is because I appeared. One of the advantages of Internet is: E-mail, through which, we correspond to the world.
It is also to note that since internet came in to existence, the other Mass Medias such as: the post-offices and faxes were the sources of mass communication, which was before existing internet to the human world. What has been done since internet has introduced and evolved over the above mentioned sources of mass media was the huge hitting to those of commercial areas. This has defined as another step forward of the development of Sciences. In this paper, I will focus on the following factors: (1) opportunities for being internet existence, (2) challenges for education through electronics sources, (3) Internet as an Obstacle for Human Development. This paper is no doubt, there is essential for study and deeply analysis to address the main issues what actually Internet have possibilities and problems.

Rezumat
Internetul este o graniţă nelimitată de acces şi viziune, ceea ce place întregii lumi. Acest aspect aduce cu sine atât provocări, cât şi oportunităţi. Oamenii sunt preocupaţi să se elibereze de provocări sau probleme şi să le dezvolte în ceva mult mai important. Accesul nelimitat, desigur, nu este un lucru bun. El oferă un semnal că reprezintă o problemă pentru dezvoltarea umană. Este un aspect subtil în înţelegerea dezavantajelor pe care le deţine şi cu care se confruntă personalitatea umană. De aceea, este necesară abordarea aspectelor principale.
Internetul este probabil considerat unul dintre cele mai rapide mijloace electronice pentru comunicare a
maselor, precum şi pentru dezvoltarea umană prin educaţie. De asemenea, el poate avea un impact negativ, acesta fiind principalul argument al lucrării de faţă. Unul dintre avantajele Internetului este email-ul, prin intermediul căruia corespondăm cu lumea.
Se poate observa că, înainte de apariţia Internetului, au existat alte mijloace de comunicare, cum are fi: poşta sau faxul, care au fost declanşate puternic odată cu dezvoltarea şi evoluţia Internetului. În această lucrare voi pune accent pe următorii factori: (1) oportunităţi ale existenţei Internetului; (2) provocări în educaţie datorate folosirii surselor electronice; (3) Internetul ca obstacol în dezvoltarea umană.

Education for the Media
(Educaţie pentru mass-media)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Mircea Baganagiu*, Daniela Nistor**
Grup Şcolar Industrial "1 Mai" Ploieşti, Bd. Petrolului, nr.16, Ploieşti
* e-mail: mirceaprof@yahoo.com
** e-mail: danielanistor20@yahoo.com

Keywords   education, media, society, family.

Abstract
There is no single definition of the media. Similar to the concepts of "communication" and "information", the concept "media" has certain different meanings in the recent decades that relate to concepts very distant from each other. An analysis of education and media involves an analysis of society as a whole. Today the media is part of the setting of the private sphere, changing the behavior of children and parents in relation to previous generations. We will try to clarify the expectations of those privileged actors and the way in which the new competencies required by the media are assimilated but above all which is the legitimacy of media in becoming a link in education.

Rezumat
Nu există o definiţie unică a mass-media. Ca şi în cazul comunicării şi informării, suntem în prezenţa unui vocabular care a fost îmbogăţit constant în ultimele decenii, până într-atât încât se referă la concepte foarte îndepărtate unele de celelalte. Să analizam educaţia şi mass-media implică o analiză a societăţii în întregime. Astăzi, media este parte integrantă din decorul sferei private, modificând comportamentul copiilor şi părinţilor în raport cu generaţiile precedente. Vom încerca să clarificăm care sunt aşteptările acestor actori privilegiaţi şi cum sunt asimilate noile competenţe impuse de media, dar mai presus de toate care este legitimitatea mediei de a deveni o verigă a educaţiei.

The Informative - Formative Valences of Multimedia Technologies in the Intercultural Education Framework
(Valenţele informativ-formative ale tehnologiei multimedia în educaţia interculturală)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Stan Panţuru
Universitatea "Transilvania" din Braşov, Bd. Eroilor, nr. 29, Braşov
e-mail: panturu.s@unitbv.ro

Keywords   modernity, intercultural education, intercultural school, intercultural competence, multimedia tehnologies.

Abstract
The research starts from the assumption that multimedia technology is one of the meaningful variables of intercultural education. The research hypothesis is based on three pre-requisites: a) according to postmodern intercultural education, the school needs to become an advanced learning community, because school is not only an information processing system, but also is a system full of cultural, social and emotional meanings; b) the postmodern intercultural education restores the methodology of education, by connecting it to all resources, methods and techniques of the modern education; c) the insistence on the constructivist nature of learning leads to an efficient integration of multimedia technologies in the framework of intercultural education. The research hypothesis is tested and assessed through three ways: theoretic validation, empirical validation and experimental validation.

Rezumat
Cercetarea porneşte de la considerarea tehnologiei multimedia drept una din variabilele semnificative ale educaţiei interculturale. Ipoteza cercetării este fundamentată de trei premise: a) în viziunea educaţiei interculturale postmoderne, şcoala trebuie să devină o comunitate de învăţare avansată, ea nefiind doar un sistem ce procesează informaţia, ci unul puternic încărcat de semnificaţii sociale, culturale şi emoţionale; b) educaţia interculturală postmodernă "detradiţionalizează" metodologia educaţiei, conectând-o semnificativ la toate resursele, metodele şi tehnicile educaţiei moderne; c) insistenţa pe caracterul constructivist al învăţării, face ca educaţia interculturală postmodernă să integreze metodologic şi să valorifice tot mai eficient tehnologia multimedia. Ipoteza cercetării este testată şi evaluată prin trei modalităţi: validare teoretică, validare empirică şi validare experimentală.

From Mass Media and Education to Mass Media Education
(De la mass-media şi educaţia la educaţia prin mass-media)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Cristian Vasile
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: clinical_psycho@yahoo.com

Keywords   culture, education, mass media, cognition, beliefs, feelings, awareness, parents education.

Abstract
The paper try to reach some major concepts and approaches in mass media and education: from a few clarifications, through a short cognitive approach, to media effects and the role of mass media in parents' education.

Rezumat
Lucrarea încearcă să atingă câteva concepte majore şi abordări în mass-media şi educaţie: de la câteva clarificări, trecând printr-o scurtă abordare cognitivă, la efectele media şi rolul mass-media în educaţia părinţilor.

Mass Media - A Choice in Our Transforming as People
(Mass-media - o alegere în devenirea noastră ca oameni)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Roxana Enache *, Adina Pescaru**, Emil Stan***, Cristina Safta****
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr.39, Ploieşti
*e-mail: rocatare@yahoo.com
**e-mail: aprilie6@yahoo.com
***e-mail:estan10@yahoo.com
****e-mail: crystyne_s@yahoo.com

Keywords   cerebral hemisphere, transforming, communication, mass-media.

Abstract
It is clear that mass-media influence our values, attitude, culture etc. In our education process we can choose mass media or not, but if we do this we should be aware both of its advantages and its disadvantages in our transformation. Mass-media overwhelmed its status of a cognition provider, becoming a social link, a creator and a dynamic issue of the social cohesion. Mass-media proposes/provides social models from antique times. Unfortunately, as long as we continue keeping of mass-media advantages-disadvantages balance, still there are more obvious the negative issues, lately. The communication dies by the communication excess. Even we are bombed by information and the communication takes more diverse forms, we communicate poorly and less.

Rezumat
Este clar că mass-media ne influenţează valorile, atitudinea, cultura etc. În procesul nostru de educaţie putem alege mass-media sau nu, dar dacă procedăm astfel ar trebui să fim conştienţi atât de avantajele, cât şi de dezavantajele sale în propria transformare. Mass-media şi-a depăşit statutul de furnizor de cogniţie, devenind o conexiune socială, un aspect creator şi dinamic al coeziunii sociale. Ea ne propune/furnizează modele sociale din Antichitate. Din păcate, atâta vreme cât vom continua să păstrăm un echilibru avantaje-dezavantaje ale mass-media vom constata că sunt încă mai evidente aspectele negative, mai ales în ultima vreme. Comunicarea moare prin excesul de comunicare. Deşi suntem bombardaţi de informaţii şi comunicarea ia forme din ce în ce mai diverse, comunicăm mai sărac şi mai puţin.

The Influences of Introducing New Types of Education over Human Factor Psycho-individual Development
(Influenţele introducerii noilor tipuri de educaţie asupra dezvoltării psihoindividuale a factorului uman)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Elvira Nica*, Gheorghe H. Popescu**
* Academia de Studii Economice, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
e-mail: popescu_elvira@yahoo.com
** Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Splaiul Unirii, Bucureşti, nr. 176

Keywords   new types of education, human factor, psycho individual development, knowledge capitalization, digitized environment.

Abstract
Information and communication technology has known a significant growth in recent years allowing progress towards a new stage of human society - the information society, ensuring the economic growth under increased environmental protection conditions, with the primary consequence: reducing physical consumption in favor of information and knowledge capitalization.
Thus, education as an oriented, organized and aware process enforces its role as a fundamental pillar within the human capital psycho-individual development, as the new education is designed to support human adaptation to the requirements of an existing digitized environment.
Therefore, all this leads to the resizing of human capital investment, namely in education, training and health, the professional-scientific training of human capital becoming vital.

Rezumat
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a cunoscut o creştere semnificativă în ultima perioadă, permiţând progresul către o nouă etapă a societăţii umane-societatea informaţională, asigurând în acest sens, creşterea economică în condiţii de protecţie sporită a mediului, având drept consecinţă primară: reducerea consumului fizic în favoarea valorificării informaţiei şi a cunoaşterii.
Astfel, educaţia, în calitatea sa de proces orientat, organizat şi conştientizat, îşi impune rolul de pilon fundamental în cadrul dezvoltării psihoindividuale a factorului uman, noile educaţii fiind proiectate în sprijinul adaptării acestuia la exigenţele unui mediu existenţă digitalizat.
Prin urmare, toate acestea conduc spre redimensionarea investiţiei în capitalul uman, respectiv în educaţie, formare şi sănătate, pregătirea profesional-ştiinţifică a resurselor umane disponibile devenind vitală.

The Influence of Media on Education - a Socio-Psycho-Pedagogical Approach
(Influenţa mass-media în educaţie - o abordare socio-psihopedagogică)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Ana-Maria Petrescu
Universitatea "Valahia" Târgovişte, Str. Moldovei, nr 5, Târgovişte
e-mail: anapetrescu2007@yahoo.com

Keywords   media, socialization, psycho-individual development, education.

Abstract
The work we intend to make is a realistic picture on how media influences the education act, in formal, non-formal or informal context. Thus, a theoretical approach together with a sociological survey will attempt to analyze issues such as: the role of media in society, the relationship between student adolescents and media, media effects in terms of psycho-social development at the individual and family life.

Rezumat
Această lucrare intenţionează să realizeze o imagine realistă asupra modului în care mass-media influenţează actul educaţional în context formal, nonformal sau informal. Astfel, o abordare teoretică cuplată cu un studiu sociologic practic va încerca să analizeze aspecte ca: rolul mass-media în societate, relaţia dintre adolescenţi şi mass-media, efectele mass-mediei asupra dezvoltării individuale psihosociale precum şi asupra vieţii de familie.

Social Education through Mass Media-between Necessity and Possibility
(Educaţia socială prin mass media - între necesitate şi posibilitate)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Mihaela Gabriela Neacşu
Universitatea din Piteşti, Bd. Republicii, nr. 71, Piteşti
e-mail: mihaela_g_neacsu@yahoo.com

Keywords   social education, value code, social competences.

Abstract
More than ever, mass media needs to exercise its formative role, complementary to school education, i.e. to shape human behavior according to acknowledged human values. Social education through mass media can be a solution in the sense of an aware pedagogical action oriented to social value targets. How will this be possible and who shall be able to promote such a social education? This article invites to reflection leaving from the results of an investigation made in the March-June 2009 period, which investigated the extent to which social education mechanisms can be found in the current practices of the Romanian mass media.

Rezumat
Mai mult ca oricând se resimte nevoia ca mass-media să îşi exercite rolul său formativ, complementar educaţiei şcolare, acela de a modela comportamentul uman în acord cu valori umane consacrate. Educaţia socială prin mass-media poate fi o soluţie în sensul unei acţiuni pedagogice conştiente orientate către ţinte cu valoare socială. Cum va fi posibil acest lucru şi cine va putea promova o astfel de educaţie socială? Articolul prezent invită la reflecţie plecând de la rezultatele unei anchete realizate în perioada martie-iunie 2009, care a sondat măsura în care mecanismele educaţiei sociale se regăsesc în practicile actuale ale mass- mediei româneşti.

Technology - Socializing Factor for Individual
(Tehnica - factor de socializare a individului)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Alina-Maria Costin
Universitatea "Valahia", Târgovişte, Bd. Carol I, nr.2, Târgovişte
e-mail: alina_maria_2000@yahoo.com

Keywords   mobile phone, television, internet, socializing process.

Abstract
Television represents an important mean of information, allowing to viewers to train themselves and to adjust their way of living to the general requests of society.
Nowadays, we assist to the disappearance of organized education, based on books lecture and we move to a new education build on electronics images coming with the speed of light. Likewise the computer and the internet access, the television offers shows thought to be efficient for forming the general and specific culture on individuals.
Through television, values, norms and behavior patterns are transmitted, trying to remove the ignorance and the intolerance of the viewer, but we have to admit that television has also a negative influence.

Rezumat
Televiziunea reprezintă un mijloc important de informare, permiţând telespectatorilor să se instruiască şi să îşi adapteze stilul de viaţă la cerinţele generale ale societăţii.
Astăzi, asistăm la dispariţia educaţiei organizate, care are la bază lectura cărţilor şi îndreptarea către o nouă educaţie bazată pe imagini electronice care vin cu viteza luminii. Ca şi calculatorul, prin intermediul Internetului, şi televiziunea oferă emisiuni care se vor eficiente pentru formarea culturii generale şi de specialitate a indivizilor.
Prin intermediul televizorului se transmit valori şi norme, modele de comportament, încercând să se înlăture ignoranţa şi intoleranţa telespectatorului, dar televiziunea are şi o influenţă negativă.

Socio-psychological Impact of Media on Children
(Impactul socio-psihologic al mass-media asupra copiilor)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Georgiana Dumitru
Universitatea din Piteşti, Bd. Republicii, nr. 71, Piteşti
e-mail: geo_dumitru81@yahoo.co.uk

Keywords   childhood, media, behavioral effects ,cognitive and emotional effects, active child.

Abstract
This study offer an insight into the most important subjects in the research into children and media. Childhood is not only a phase of life but also a social construction that is influenced by historical, political, and economic factors. The changes in the ideas about childhood go hand in hand with changes in media content designed for children.
The study also briefly outlined the history of research into children and media. Although the subject of children and their media has been debated for centuries, research only really got going after the arrival of television. The first research focused mainly on the behavioral effects of media. Later the research attention shifted to cognitive and emotional effects, and there came more interest in children's media preferences. This shift in the focus of the research was caused by the rise of cognitive psychology, the paradigm of the active child, and the increasing interest in kids' culture from critical media.

Rezumat
Acest studiu oferă o imagine asupra celor mai importante subiecte în cadrul cercetării în domeniul copiilor şi al mass-media. Copilăria nu este doar o etapă de viaţă, ci este o construcţie socială influenţată de factori istorici, politici şi economici. Schimbările de idei despre copilărie merg mână în mână cu schimbările de conţinut din mass-media concepute pentru copii.
De asemenea, studiul prezintă pe scurt istoria cercetării referitoare la copii şi mass-media. Deşi acest subiect, al copiilor şi al mass-media, a fost dezbătut de secole, cercetarea a început să funcţioneze numai după apariţia televiziunii.
Prima cercetare s-a concentrat în principal pe efectele comportamentale ale mass-media. Mai târziu, atenţia cercetării s-a mutat pe efectele cognitive şi emoţionale, şi abia după s-a pus accent pe preferinţelor copiilor pentru mass-media. Această schimbare a centrului de cercetare a fost cauzată de creşterea rolului psihologiei cognitive, de paradigma copilului activ, precum şi de creşterea interesului copiilor faţă de cultura critică a mass-media.

The Impact of Computer and Internet on the Young Students - An Ascertaining Research
(Impactul computerului şi al Internetului asupra elevilor de vârstă şcolară mică - investigaţie constatativă)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Emilia Mureşan*, Horaţiu Catalano, Muşata Bocoş**
Universitatea "Babes-Bolyai", Str.Sindicatelor, nr.7, Cluj-Napoca
*e-mail: emi_muresan@yahoo.com
** e-mail: musata.bocos@yahoo.com

Keywords   sociological survey, questionnaire, cyberspace, computer.

Abstract
This article contains the results of an established investigation materialized in a sociological survey based on a set of questions given to a selected group of Romanian parents, in order to identify their children's interests related to leisure, pursuing their activities on PC in particular.

Rezumat
Prezentul articol conţine rezultatele unei investigaţii constatative realizată printr-o anchetă sociologică pe bază de chestionar aplicat unui eşantion de părinţi români în scopul de a identifica preocupările copiilor lor legate de petrecerea timpului liber, urmărind în special activităţile pe calculator.

Aspects Regarding Mass-Media Influence on the Values Education of Secondary Education Pupils
(Aspecte privind influenţa mass-media asupra educaţiei pentru valori a elevilor din gimnaziu)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Liliana Ezechil*, Petruţa Coman
Universitatea din Piteşti, Bd. Republicii, nr. 71, Piteşti
* e-mail: ezechil2002@yahoo.com

Keywords   none

Abstract
The paper presents the results of a study made by the author in the 2008-2009 school year in 8 general schools and on a group of 160 subjects (20 of each school).
The purpose of the research: the study of pre-teenagers’ perceptions on the manner in which mass media influences their process related to the selection of significant values from a social point of view and the degree of attachment to these values.
The results of this study shall be used in the preparation of certain programs for the continuous training of form teachers.

Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu realizat de către autoare în anul şcolar 2008 -2009 într-un număr de 8 şcoli generale şi pe un lot de 160 subiecţi (câte 20 din fiecare şcoală).
Scopul cercetării: studiul percepţiilor preadolescenţilor asupra modului în care mass media le influenţează procesul de selectare a valorilor semnificative din punct de vedere social şi gradul de ataşament faţă de aceste valori.
Rezultatele acestui studiu urmează să fie folosite în elaborarea unor programe de formare continuă a profesorilor diriginţi.

The Role of Television in the Inter-Cultural Education of Adolescents by Promoting Cultural Models
(Rolul televiziunii în educaţia interculturală a adolescenţilor prin promovarea modelelor culturale)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Cornelia Cocan
Universitatea "Transilvania" Braşov, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 54-56, Braşov
e-mail: cornelia.cocan@yahoo.com

Keywords   intercultural education, cultural model.

Abstract
For assessing the impact of European and non-European cultural models promoted by Romanian television, in intercultural education of adolescents, a certifying research was undertaken, which has as subjects students from four Brasov high schools with different specializations. The prognosis regarding the role of these models in intercultural skills training to high school students surveyed, is unfavorable. Therefore, there are drawn some hypotheses for achieving intercultural education by working professionals from education and television.

Rezumat
Pentru a cunoaşte impactul modelelor culturale europene şi non-europene promovate de televiziunea română în educaţia interculturală a tinerilor, s-a desfăşurat o cercetare constatativă, care a avut ca subiecţi elevi din patru licee de profiluri diferite, din Braşov. Pronosticul privind rolul acestor modele în formarea competenţelor interculturale la liceenii chestionaţi este defavorabil. De aceea, se formulează unele ipoteze pentru realizarea educaţiei interculturale prin colaborarea specialiştilor din educaţie şi din televiziune.

Considerations on the Impact of Television and Internet over the Children's and Teenagers' Behavior
(Consideraţii privind impactul TV şi Internetului asupra comportamentului copiilor şi adolescenţilor)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Mihaela Păişi Lăzărescu
Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti
e-mail: mihaelapaisi@yahoo.com

Keywords   television, computer, internet, addiction.

Abstract
Based upon the data derived from the specialised literature, on the empirical observations an don the results of a questionnaire, this work examins the effects of unselective and prolonged watching TV broadcasts by children and teenagers, as well as the computer and Internet addiction.

Rezumat
Bazându-se pe datele desprinse din literatura de specialitate, pe observaţiile empirice şi pe rezultatele unui chestionar, lucrarea examinează efectele vizionării neselective şi de lungă durată de către copii şi adolescenţi a emisiunilor TV, precum şi dependenţa de computer şi de Internet.

Education and Media in the Postmodern Pedagogy
(Educaţia şi media în pedagogia postmodernă)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Cãtãlina Gabriela Cristea
Universitatea "Spiru Haret", Str. Ion Ghica, nr. 13-15, Bucureşti
e-mail: ushdppd@spiruharet.ro, gabi_cristea2007@yahoo.com

Keywords   media resource non-formal and informal education, "new education"

Abstract
The relationship between education and the media in postmodern pedagogy is examined from three perspectives:
a) The "new education" that the media as the problem of the contemporary world,
b) to broad perspective of education, providing quality media resource non-formal and informal education,
c) training methodology that stimulates light treatment media as a method or technique of teaching.
This relationship leverages Postmodern Pedagogy for the purposes of education reconstruction teleological and methodological level, axiological and practical.

Rezumat
Relaţia dintre educaţie şi mass-media în pedagogia postmodernă este analizată din trei perspective:
a) perspectiva "noilor educaţii" care priveşte mass-media ca problematică a lumii contemporane;
b) perspectiva formelor generale ale educaţiei, care oferă mass-mediei calitatea de resursă a educaţiei nonformale şi informale;
c) perspectiva metodologiei instruirii care stimulează tratarea mass-mediei ca metodă sau tehnică didactică.
Pedagogia postmodernă valorifică această relaţie în sensul reconstrucţiei educaţiei la nivel teleologic şi metodologic, axiologic şi pragmatic.

Harmful Effects of the Mass-Media on the Human Personality
(Efecte nocive ale mass-media asupra personalitãþii umane)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Ramona-Cristina Pachef
Universitatea Politehnicã Bucureºti, Splaiul Independenþei, nr. 313
e-mail: prc73ro@yahoo.com

Keywords   mass-media, personality, communication.

Abstract
This work highlights both some of the advantages, and the benefits that mass communication brings, as well as some of their harmful effects. The reflections on mass-media are general ones, but there are also examples presented for some of them (television, Internet, written press). The wide-ranging title of the work (structured in 6 subchapters) does not exhaust the presented topic, as it will be further studied, researched and analysed in other complementary works.

Rezumat
Prezenta lucrare evidenţiază atât unele dintre avantajele, beneficiile pe care le aduc comunicaţiile în masă, cât şi unele dintre efectele nocive ale acestora. Consideraţiile despre mass-media sunt de ordin general, dar există şi exemplificări pentru unele dintre ele (televiziune, Internet, presă). Titlul lucrării este vast, iar conţinutul (structurat în 6 subcapitole) nu epuizează subiectul prezentat, acesta urmând a fi studiat, cercetat şi analizat în continuare, în alte lucrări complementare.

The Internet as a Means of Pseudo - Intellectual Formation?
(Internetul - mijloc de formare pseudo-intelectuală?)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Mihaela Badea*, Diana Presadă
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr.39, Ploieşti
* e-mail: mbadea@upg-ploiesti.ro

Keywords   Internet, reading, questionnaire.

Abstract
The aim of the paper is to show what role the Internet plays in the skills of the students specializing in philology. We have chosen this category of students because they have to read a great deal of books for their courses. As trainers, we have noticed their tendency of fulfilling their tasks by mainly resorting to internet instead of reading the books directly. The conclusions of the study are drawn from the research carried out within the University of Ploiesti.

Rezumat
Scopul lucrării este să indice rolul pe care îl joacă Internetul în formarea studenţilor de la Facultatea de filologie. Ne-am oprit asupra acestei categorii de studenţi deoarece ei trebuie să citească foarte multe lucrări literare, ceea ce fac adeseori prin intermediul Internetului, fără a mai citi cărţile. Concluziile au rezultat în urma unui sondaj la Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti.

The Impact of Mass Media upon Aggressiveness
(Impactul mass-media asupra agresivităţii)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Simona Eftimie *, Mihaela Suditu **, Alina Mărgăriţoiu ***
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd.Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
*e-mail: simone_eftimie@yahoo.com
** e-mail: msuditu@yahoo.com
*** e-mail: alinapetrescu1@yahoo.com

Keywords   aggressive behavior, social learning theories, desensitization.

Abstract
Since the earliest age, the modern age "educator" - the TV set - teaches us how to become immune to the dramas on-screen. There's only one small step from this to becoming indifferent in our relation to our fellow people in real life, too, due to the desensitization process.
The new means of communication and of establishing relationships become more and more frequent: the more and more advanced technologies "offer multiple options of symbolic communication, which is spent, actually, in isolation. All these trends indicate the slow disappearance of human interaction opportunities. This technical monster is so insidious that nobody has calculated so far the social and emotional price that we pay." [7, p. 14]. So, our paper is pointing out some aspects regarding the media consuming effects on aggressive behaviour.

Rezumat
De la cele mai fragede vârste, "educatorul" epocii moderne - televizorul - ne învaţă cum să devenim imuni la dramele de pe micul ecran. De aici şi până la a deveni indiferenţi şi în viaţa reală, prin procesul de desensibilizare, în relaţia cu semenii, nu este decât un pas. Noile mijloace de comunicare şi de stabilire a legăturilor dobândesc tot mai largă răspîndire: tehnologiile din ce în ce mai avansate "oferă multiple variante de comunicare simbolică, petrecută de fapt în izolare. Toate aceste tendinţe semnalizează dispariţia lentă a oportunităţilor de interacţiune umană. Monstrul acesta tehnic este atât de insidios, încât nimeni nu a calculat până acum preţul social şi emoţional pe care îl plătim." [7, p. 14]. În această direcţie, articolul nostru îşi propune să atragă atenţia asupra câtorva aspecte privind efecteleconsumului media asupra stimulării manifestărilor agresive.

The Banishment
(Izgonirea)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Cătălina Ciobanu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e mail: angel_catalina2007@yahoo.com

Keywords   education, mass-media, information, knowledge.

Abstract
How does Mass Media influence human behavior and knowledge?
Does somebody care about this izolation of education, this kind of promoting too many pieces of information not vital for the proper development of the individual?
We are surely talking about a sort of banishment... the banishment of educational attitudes.

Rezumat
Cum influenţează mass-media comportamentul uman şi cunoaşterea?
Este cineva preocupat de această izolare a educaţiei, de acestă manieră de promovare a prea multor informaţii nenecesare pentru dezvoltarea armonioasă a indivizilor?
Realmente, este vorba despre o izgonire... izgonirea manifestărilor educaţionale.

The Banishment (143.23 kB)
 hot

The Impact of a Radio Broadcast about Spiritual Life on Training Human Personality. A Case Study
(Impactul unei emisiuni radiofonice de viaţă spirituală asupra formării personalităţii umane. Studiu de caz)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Bogdan Constantin Neculau
Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, Bd. Carol I, nr. 11
e-mail: neculau@uaic.ro, bogdan.neculau@yahoo.fr

Keywords   radio broadcast, development, human personality, impact analyses, education.

Abstract
This study focuses on analysing the impact of some radio broadcast about spiritual life on the different aspects of the individual personality (social and moral, cognitive, affective, etc). It has a starting point in the author's 10 year experience of broadcasting this type of programme on the Regional Public Radio Station in Iasi. The content of the shows in this category, attended by a large and varied public, approved ensuing several impact analyses, follows not only the religious, moral and educational side of the human personality, but also the increase of public awareness to citizenship issues, as well as the cultural and spiritual ones, directly resulting in the development of the whole human personality.

Rezumat
Studiul îşi propune să analizeze impactul unor emisiuni de viaţă spirituală asupra diferitelor laturi ale personalităţii individului (socio-morală, cognitivă, afectivă etc.), plecând de la experienţa de aproape 10 ani a autorului în realizarea acestui tip de programe radio la Postul Public Regional de Radio Iaşi. Conţinutul emisiunilor din această categorie, urmărite de un public numeros şi variat, validate în urma unor repetate analize de impact, urmăresc nu doar latura religios-morală şi educativă, ci şi sensibilizarea publicului la chestiunile cetăţeneşti, culturale, spirituale, contribuind astfel la dezvoltarea întregii personalităţi umane.

Promoting the Human Values Beyond Prejudice and Stereotypes
(Promovarea valorilor umane dincolo de prejudecăţi şi de stereotipii)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Marius-Costel Eşi
Universitatea "Ştefan cel Mare", Str. Universităţii, nr. 9, Suceava
e-mail: mariusesi@yahoo.com

Keywords   educational indicator, permissive curricular strategy, cognitive scheme of education,
educational metacommunication, educational efficiency.

Abstract
It may not be by chance that teaching with some competences in mind reflects an image where the specific learning strategies acquire an important role. Giving value to information, in the sense that one accumulates complementary knowledge which is in correlation with these competences supposes interdependence between the forms of education. In this context, any activity of training the personality of a social actor can only emphasize a series of internal and external factors, meant to sustain such a course of action. Education looked upon as an investment must represent a key point in promoting the human values. Also, the educational indicators reflect a perspective framed on specific objectives meant to support a permissive curricular strategy. This situation can only express a methodological foundation through which the assessment of the educational process depends on the pragmatism of such a strategy. The characteristics of this image betray in fact, a structure specific to the educational action itself. Therefore, the goal of education supposes an approach which has to take into consideration the special performances at an educational level.

Rezumat
Poate nu întâmplător instruirea pe baza unor competenţe reflectă o imagine în care strategiile de învăţare specifice dobândesc un rol important. Valorificarea informaţiilor în sensul dobândirii unor cunoştinţe complementare aflate în corelaţie cu astfel de competenţe presupune o interdependenţă a formelor educaţiei. În acest context, orice activitate de formare a personalităţii actorului social nu poate decât să evidenţieze o serie de factori interni şi externi, meniţi să susţină un astfel de demers. Educaţia privită ca investiţie trebuie să reprezinte un punct-cheie în promovarea valorilor umane. De asemenea, indicatorii educaţionali reflectă o perspectivă construită pe obiective specifice menite să susţină o strategie curriculară permisivă. Această situaţie nu poate decât să exprime o fundamentare metodologică prin intermediul căreia evaluarea actului educaţional depinde de pragmatismul unei astfel de strategii. Caracteristicile acestei imagini evidenţiază în fond o structură specifică a acţiunii educaţionale propriuzise. Prin urmare, scopul educaţiei presupune o abordare care trebuie să ţină seama de performanţe deosebite la nivel educaţional.

Teachers among Journalists
(Profesorii printre jurnalişti)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Gabriel Albu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd.Bucureşti, nr.39, Ploieşti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

Keywords   mass-media, television, journalist, teacher.

Abstract
Mass-media is one of the most powerful institutions of the hypermodern societies. Due to its functioning mechanisms, journalists have an extremely important and influential position within the society. They clearly and really become the real teachers nowadays. In training people children and youngsters, the teachers have a second position. They take over some victims of the mass media and they have to work with them. At the same time, most of the journalists pretend to always be right, judging the teachers, and they even start to evaluate the teachers' professional activities. Therefore, a new issue arises: which is the professional identity of the teacher and what can he do given such circumstances.

Rezumat
Mass-media este una dintre cele mai puternice instituţii ale societăţii hipermoderne. Datorită mecanismelor sale de funcţionare, jurnaliştii ocupă o poziţie extrem de importantă şi de influentă în societate. Ei devin, tot mai clar şi tot mai real, adevăraţii profesori. În formarea oamenilor - copii, tineri, adulţi -, profesorii se situează pe locul secund. Ei preiau nişte elevi mediatizaţi şi lucrează cu elevi continuu mediatizaţi. Totodată, majoritatea jurnaliştilor se pretind posesorii punctului de vedere just, întemeiat, raţional şi - tot mai des - îi judecă pe profesori, vin cu repere de apreciere a activităţii lor profesionale. Se conturează problema: Care mai este identitatea profesională a profesorului şi ce poate face el în actualele condiţii?

New Media for Better Teachers - the Story of Masterprof
(Noile media în formarea profesorilor - povestea Masterprof)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Ligia Sarivan*, Florence Mihaela Singer**
*Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Str.Ştirbei Vodă, nr.37, Bucureşti
e-mail: ligia_sarivan@yahoo.com
**Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd.Bucureşti, nr.39, Ploieşti
e-mail: mikisinger@gmail.com

Keywords   competence, blended learning, e-learning, multirepresentational teaching.

Abstract
New media can support teachers to improve their own professional development, their communication with their students, as well as the quality of their teaching performance. In this respect, Masterprof - which is the online code of the new educational master program started at UPG - has initiated virtual learning communities where students, teachers, prospective teachers, and Romanian and foreign experts connect in research partnerships aimed at exploring teaching. In the same time, the master program makes use of blended learning as a methodological tool to enhance deep understanding of an academic domain, its subsequent school subject, their specific didactics, the metacognitive competence, and its transfer into genuine school contexts.

Rezumat
Noile media pot sprijini îmbunătăţirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, modalităţile de comunicare cu elevii şi studenţii, precum şi calitatea procesului educaţional. In acest sens, Masterprof - codul online al unui nou program de master educaţional lansat la UPG - a iniţiat comunităţi virtuale de învăţare unde studenţi, profesori, viitori profesori, experţi români şi străini sunt conectaţi în parteneriate de cercetare ce explorează strategii de îmbunătăţire a actului didactic. In acelaşi timp, programul de master foloseşte metodologia blended learning ca un instrument complex pentru a spori înţelegerea profundă a domeniilor academice, a disciplinelor şcolare ce derivă din ele, a didacticilor lor specifice, pentru a dezvolta competenţe metacognitive şi transferul lor în contexte autentice de învăţare.

Mass Media's Influence on Developing the Professional Competences and Attitudes Regarding the Didactic Career - Study of impact
(Influenţa mass-media asupra dezvoltării competenţelor şi atitudinilor profesionale pentru cariera didactică - studiu de impact)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Claudiu Marian Bunăiaşu*, Răzvan Călin**
Universitatea din Craiova, Str. A. I. Cuza , nr.13, Craiova
* e-mail: claudiu_bunaiasu@yahoo.com
** e-mail: cra_psi@yahoo.com

Keywords   formal education - mass-media relation, competences in media, mass-media's functions, cognitive and ethical models.

Abstract
Assuming the existence of a tense report between mass-media's mostly mercantile logic and the necessity of its educational function's assertion, and also assuming the special attention that has been lately given to the mass-media and educational process relationship (in theoretical studies and empirical researches), I have considered to be appropriate an investigative study in the University education's field, too, which is less approached from this perspective. In this context, the analysis of the mass-media means' impact on the future trainers from the educational process it is considered to be a launching pad for some projects, in order to improve the relationship between mass-media and the formal and informal educational institutions. The study The mass-media means' influence on the professional competences and attitudes' development as far as the didactic career is concerned is based on an ascertained micro-research's treatment of results, research which is completed by proposing some methodological directions and options, in order to facilitate the emphasis of the professional culture's extension functions and to offer some models of professional competence and deontology in the didactic career's field.

Rezumat
Pornind de la presupoziţia existenţei unui raport tensionat între logica preponderent comercială a massmedia şi necesitatea afirmării funcţiei educative a acesteia şi de la constatarea unei atenţii deosebite în ultimul timp a relaţiei dintre mass-media şi procesul educaţional (în studii teoretice şi cercetări empirice), am considerat oportun un studiu investigativ şi în câmpul educaţiei universitare, mai puţin explorat din această perspectivă. În acest context, analiza impactului mass-media asupra viitorilor formatori din procesul educaţional considerăm că reprezintă o platformă de lansare a unor proiecte, care să amelioreze relaţia dintre mass-media şi instituţiile educative de tip formal şi nonformal. Studiul de faţă este axat pe prezentarea, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor unei microcercetări de tip constatativ, finalizată cu avansarea unor direcţii şi opţiuni metodologice, care să faciliteze accentuarea funcţiilor de extindere a culturii profesionale şi de oferire a unor modele de competenţă şi de deontologie profesională în domeniul carierei didactice.

Pedagogical Dimension of Integrating 3D Means within the Initial and Continuous Training of Teachers
(Dimensiunea pedagogică a integrării mijloacelor 3D în cadrul procesului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Mihai Stanciu*, Carmen-Olguţa Brezuleanu**
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, Iaşi
* e-mail: stanciuped@yahoo.fr; mstanciu@uaisi.ro
**e-mail: olgutabrez@yahoo.com

Keywords   pedagogie 3D, formare iniţială, formare continuă, 3D pedagogy, initial training,
continuous training

Abstract
Unlike the designs in the future, 3D drawings are calculated numerically starting from the threedimensional numerical data, making use of a vector space decomposed into three dimensions in Cartesian axes (X Y, Z). Synthetic images were obtained in the early 1950s in the U.S., the first academic research on this issue were conducted since 1965 at the University of Utah, 3D images are on a new path especially after 1990.
UASVM Iasi inaugurated in 2009, with the support of American and British experts, five unique 3D laboratories in Europe. Being in the initiation stage, scholars have participated in various demonstrations conducted by experts from the Center. They have already started designing the system to different 3 D themes with teaching or research character. In this favorable context, DPPD initiated the participation of all students enrolled in initial training program (day and postgraduate) in demonstrations in these laboratories where they have seen various 3D presentations, experts discussed the implications of these multimedia in various fields of social life -economic and cultural, including the huge opportunities they have to harness the potential of imagination and creativity of students. This paper seeks to highlight the pedagogical dimension of the integration of these means 3D in the initial and continuing training of teachers. We are considering turning psychological research in the field of imagination and creativity, providing interactive nature of the use of such means 3D, carrying on didactic activities involving students and teacher mentors in higher education. The aim of the paper is the need of communication service training of teachers in pre-university and university e-learning issues, including use in the educational process of 3D means.

Rezumat
Spre deosebire de desenele în perspectivă, desenele 3D sunt calculate numeric plecând de la date numerice tridimensionale, făcând apel la un spaţiu vectorial descompus în trei dimensiuni pe axele carteziene (X. Y, Z). Imaginile de sinteză au fost obţinute la începutul anilor 1950 în SUA, primele cercetări universitare pe această problematică au fost realizate începând cu anul 1965 la Universitatea Utah, imaginile 3D se democratizează îndeosebi după 1990.
USAMV Iaşi a inaugurat în anul 2009, cu sprijinul unor experţi americani şi englezi, cinci laboratoare 3D unicat în Europa. Aflaţi în etapa de iniţiere, cadrele didactice universitare au participat la diferite demonstraţii realizate de către experţii centrului. Deja a început proiectarea în sistem 3D a diferite teme cu caracter didactic sau de cercetare. În acest context favorabil, DPPD a iniţiat participarea tuturor studenţilor înscrişi în programul de formare iniţială (zi şi postuniversitar) la demonstraţii în aceste laboratoare, au asitatat la proiectarea diferitelor prezentări 3D, au discutat cu experţii implicaţiile acestor mijloace multimedia în diferite domenii ale vieţii socio-economice şi culturale, inclusiv posibilităţile imense pe care le au în vederea valorificării potenţialului de imaginaţie şi creativitate al studenţilor. Comunicarea nostră încearcă să evidenţieze dimensiunea pedagogică a integrării acestor mijloace 3D în procesul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice. Avem în vedere valorificarea cercetărilor psihologice în domeniul imaginaţiei şi creativităţii, asigurarea caracterului interactiv al utilizării acestor mijloace 3D, desfăşurarea unor activităţi diactice cu participarea studenţilor şi a cadrelor didactice mentori din învăţământul preuniversitar. Concluzia comunicării are în vedere necesitatea formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar pe problematica e-learningului, inclusiv utilizarea în procesul instructiv-educativ a mijloacelor 3D.

The Impact of Self-Efficacy and Locus of Control on the Professional Development of the Teachers
(Impactul autoeficacităţii şi al locului controlului asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Aurora Adina Ignat* Otilia Clipa**
Universitatea "Ştefan cel Mare", Str. Universităţii, nr.13, Suceava
* e-mail: iadina@usv.ro
** e-mail: otiliac@usv.ro

Keywords   self-efficacy, teacher self-efficacy, locus of control, teacher training.

Abstract
This paper intends to figure out the impact of the self-efficacy and locus of control of the teachers on the results of the in-service teachers training. The goal of the study is to identify if there is any correlation between the locus of control and results of the exams in the teachers' professional development and also to get a picture about the relationship between general self-efficacy and teacher self-efficacy in terms of didactical experience. The sample comprises 192 teachers both from urban and rural areas, having different didactic experience in terms of professional training and number of career years. The instruments used in investigation are three questionnaires for evaluation the general self-efficacy, the teacher self-efficacy and the locus of control. The results show that there is a strong correlation between general self-efficacy and teachers' self-efficacy, and also between the internal locus of control and the good results obtained at the teachers` professional exams.

Rezumat
Lucrarea îşi propune să identifice impactul pe care îl are autoeficacitatea şi locul controlului cadrelor didactice asupra rezultatelor obţinute de acestea la examenele de formare continuă. Scopul studiului este de a identifica dacă există vreo corelaţie între locul controlului şi rezultatele examenelor profesorilor, precum şi de a creiona o imagine asupra relaţiei stabilite între autoeficacitatea generală şi autoeficacitatea profesorului în funcţie de experienţa didactică. Lotul de subiecţi cuprinde 192 cadre didactice din mediul urban şi rural, având experienţă didactică diferită în ce priveşte formarea profesională şi numărul de ani de carieră. Instrumentele folosite în investigaţie sunt trei chestionare pentru evaluarea autoeficacităţii generale, a autoeficacităţii profesorului şi a locului controlului. Rezultatele arată o corelaţie puternică între autoeficacitatea generală şi autoeficacitatea profesorului şi, de asemenea, între locul controlului intern şi rezultatele bune obţinute la examenele din cadrul programului de formare continuă.

Using Blogs in Foreign Language Teaching
(Utilizarea blogurilor în predarea limbilor străine)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Corina-Amelia Georgescu
Universitatea din Piteşti, Str.Târgu din Vale, nr.1, Piteşti
e-mail: georgescu_c@yahoo.fr

Keywords   blog, foreign language, teaching, e-learning.

Abstract
A recently used form of communication, the blog inherits, in fact, from the old-fashioned diaries. If the latter ones were only intended for an intimate use, nowadays blogs are not only a way of exposing oneself, but also a way of imposing oneself to the others. The main difference between a blog and a diary is based on their uses and it is there that the pedagogical interest comes from: the blog is a means of communication; it is a means of exchange, of sharing what one feels and thinks with the others. Our paper aims at advocating how and why blogs can be used in teaching foreign languages, also trying to help the teachers wanting to involve them in their foreign language classes, with some practical advice.

Rezumat
O formă relativ nouă de comunicare, blogul, moşteneşte de fapt, trăsături de la vechiul jurnal. Dacă acesta din urmă avea numai o utilitate privată, în zilele noastre blogurile sunt nu numai un mod de a se dezvălui, dar şi un mod de a se impune în faţa celorlalţi. Principala diferenţă între un blog şi un jurnal constă în utilizările specifice şi de aici vine şi interesul pedagogic al blogurilor: blogul este un mijloc de comunicare, de schimb, o modalitate de a împărtăşi cu ceilalţi ceea ce gândim sau ce simţim. Lucrarea noastră îşi propune să convingă în ce fel şi de ce ar trebui utilizat blogul în predarea limbilor străine, încercând să ajute profesorii să-l implice în predarea limbilor străine.

Multimedia Based Teaching Techniques
(Tehnici didactice bazate pe dispozitive multimedia)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Nadia Mirela Florea
Universitatea "Spiru Haret", Str. Ion Ghica, nr. 13, Bucureşti
e-mail: nflorea.dppd@spiruharet.ro

Keywords   media imperialism, knowledge society, interactive whiteboard, screen capture, Blackboard platform

Abstract
The achievement of the knowledge society, education XXI century known transition from traditional school to virtual school and, therefore, adopt ever more teaching techniques based on the use of multimedia resources: interactive board, video capture, mimio technology, AEL platform, Blackboard platform. Under the influence of their use, preparation of teaching activities felt the changes and to harmonize the relevant information from various sources of digital content.

Rezumat
În realizarea societăţii bazate pe cunoaştere, învăţământul secolului XXI cunoaşte trecerea de la şcoala tradiţională la şcoala virtuală şi, ca urmare, adoptă din ce în ce mai multe tehnici didactice care se bazează pe utilizarea mijloacelor multimedia: tabla interactivă, captură video, tehnologia mimio, Platforma Ael, Platforma Blackboard. Sub influenţa utilizării acestora, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice comportă modificări menite să valorifice şi să armonizeze cele mai pertinente informaţii provenite din diverse surse de conţinuturi digitale.

An Awesome Online Presentation Tool - Prezi
(Un nou instrument didactic pentru prezentari on-line: PREZI)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Teodora Daniela Chicioreanu
Universitatea Politehnica Bucureşti, Spalaiul Independenţei, nr.313, Bucureşti
E-mail: chicioreanu@gmail.com; teodora.chicioreanu@upb.ro

Keywords   presentation, tool, education, web2.0.

Abstract
Prezi is a Flash-based visualization, storytelling, and presentation tool that allows you to create nonlinear presentations. Using the simple editor, you can place text, images, video, Flash files, and draw lines to show relationships between each item. The final result is a visual map that lets users zoom in and out and navigate to content in a clickable environment. Perhaps the best feature is that it allows designers to focus on designing. Using Prezi, you can present a concept and supply multiple branches to supporting media without writing a line of code. Prezi is easy to use, Prezi is a unique tool you'll want to consider adding to your toolset.

Rezumat
Prezi este un program Flash pe bază de vizualizare şi deasemeni un instrument de prezentare care vă permite să creați prezentări neliniare. Folosind editorul simplu, puteţi plasa un text, imagini, video, fişiere Flash, şi apoi trasa linii pentru a arăta relaţiile între fiecare element. Rezultatul final este o hartă vizuală care permite utilizatorilor să se apropie sau îndepărteze de conținut într-un mediu clickabil. Poate că cea mai bună caracteristică este faptul că el permite designerilor să se concentreze pe proiectare. Folosind Prezi, vă puteţi prezenta un concept sau oferi multiple domenii media în a vă sprijini câmpul de activitate, fără a scrie o linie de cod. Prezi este uşor de folosit, este un instrument unic pe care veţi dori să îl luați în considerare în adăugarea la setul dumneavoastră de instrumente.

The Perception of Teachers on Integrating Informal Strategies in Primary Education
(Percepţia educatorilor asupra integrării strategiilor informale în învăţământul primar)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Mihaela Păiși Lãzãrescu*, Loredana Tudor**, Magdalena Stan***
Universitatea din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti
* e-mail: mihaelapaisi@yahoo.com
** e-mail: tudor_lori@yahoo.com
*** e-mail: smariamagdalena@ yahoo.com

Keywords   teaching strategy, informal strategies, efficiency, efficient learning.

Abstract
Current research in Science Education indicates that the levels of interaction between teachers and learners in formal and informal instructional settings can be very low. The use of these educational strategies soft has been adopted into every aspect of educational life. The purpose of this study is to achieve the perception of educators over the efficiency of informal teaching strategies, as a modern methodological orientation in the teaching technology. As research method we employ the questionnaire based inquiry, having as research tools an questionnair built on and validated according to specific methodological requirements.

Rezumat
Cercetările curente din ştiinţele educaţiei indică faptul că nivelele de interacţiune între profesori şi elevi în activităţile formale şi informale pot fi foarte ridicate. Utilizarea acestor strategii educaţionale a fost adoptată în toate aspectele vieţii educaţionale. Scopul acestui studiu este de a identifica percepţia educatorilor asupra eficienţei strategiilor didactice informale, ca orientare metodologică modernă în tehnologia educaţională. Ca metode de cercetare am utilizat ancheta pe bază de chestionar, având ca instrument un chestionar construit şi validat după criteriile metodologice specifice.

Educational Platform - Information Means in the Musical Area
(Platformele educaţionale - mijloc de informare în domeniul muzical)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Nelida Nedelcuţ*, Carmen Plaian**
Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Str. I.C. Brătianu, nr. 25, Cluj-Napoca
*e-mail: nedelcutn@yahoo.com

Keywords   educational programs, e-learning, multimedia.

Abstract
In the musical education, the educational programs can offer patterns of learning and study of computer assisted applied musical area, or directly through a software. At a European level, we have now programs through which we can learn the fundamental knowledge of music, e-learning programs that are instructing at the same time teachers, as well as students (Vemus, Prelude). After the implementation of this communication means, the obtained knowledge can be used to elaborate programs meant to diversify the informational process. We can also combine sound, image and written text to produce multimedia applications which will develop the interest for learning (ex. D.I.M.A. Program).

Rezumat
În învăţământul artistic, platformele educaţionale pot oferi modele de învăţare şi studiu a domeniilor aplicativ-muzicale asistate de calculato, sau direct prin intermediul unui software. Pe plan european, la ora actuală, există programe prin care pot fi însuşite cunoştinţele fundamentale ale muzicii, platforme e-learning care vizează deopotrivă instruirea profesorilor şi a studenţilor (Vemus, Prelude). După utilizarea acestor medii de comunicare, cunoştinţele dobândite pot fi folosite pentru elaborarea unor programe care să permită diversificarea procesului de informare. De asemenea, se vor putea combina sunetul, imaginea şi textul scris, pentru a produce aplicaţii mutimedia care să dezvolte interesul pentru învăţare (ex. platforma D.I.M.A.).

The Basis and Applications of the Whole Language Approach to ELT
(Bazele şi aplicaţiile abordării integrale a limbajului în predarea limbii engleze)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Ahmet Çekiç
School of Foreign Languages, Selcuk University, Konya, Turkey
e-mail: ahmetcekic42@hotmail.com

Keywords   Whole Language Approach, ELT, language teaching.

Abstract
This paper attempts to clarify the basis of whole language approach, by attaching special emphasis on the evolution of the term or concept `whole language` from L1 reading pedagogy to the Whole Language Approach (WLA henceforth) to ELT. With this aim in mind, related approaches, theories and methods are discussed to get better insights on the nature and composition of the whole language approach. The literature review technique, which is a qualitative technique, was used to do this study. Furthermore, the principles of whole language approach are basically summarized. Finally, the implications, advantages and drawbacks of the WLA for ELT are discussed.

Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să clarifice bazele abordării limbii în ansamblu, punând accent pe evoluţia termenului sau conceptului de limbă în ansamblu, plecând de la pedagogia predării limbii şi ajungând la abordarea limbii în ansamblu şi predarea limbii engleze. În lucrare sunt discutate abordări asemănătoare, teorii şi metode, scopul fiind acela de a înţelege mai bine această abordare. În realizarea studiului s-a folosit prezentarea datelor din literatura de specialitate, care este o metodă calitativă. Sunt prezentate, deasemenea, principiile acestei abordări, iar la final implicaţiile, avantajele şi dezavantajele acestei abordări în predarea limbii engleze.

Communication and Mass-media - from Information to Formation
(Comunicare şi mass-media - de la informare la formare)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Răzvan-Alexandru Călin *, Claudiu Bunăiaşu **
*Universitatea din Craiova , Str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova
e-mail: cra_psi@yahoo.com
** Universitatea din Craiova , Str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova
e-mail: bunaiasu_claudiu@yahoo.com

Keywords   communication, mass-media, formative effects.

Abstract
The XXIst century is one dominated by information, speed, communication and efficient relationships among them.
The present study wants to be a theoretical approach meant to shape a series of specificity elements that processes as communication acquire in the present mass-media context.
The psychological inferences with formative valences, positive and negative coming out from the exposure on mass-media aren't ignored either.

Rezumat
Secolul XXI este unul dominat de informaţie, viteză, comunicare şi de relaţiile caracterizate de eficienţă care se dezvoltă între acestea.
Studiul de faţă se vrea a fi o abordare teoretică menită să reliefeze o serie de elemente de specificitate pe care procese precum comunicarea le dobândeşte în contextul mass-media actuală.
Nu sunt ignorate nici implicaţiile psihologice cu valenţe formative, pozitive şi negative, care decurg din expunerea la mass-media.

Information Permeability - Essential to Structure the Communicative Act
(Permeabilitatea informaţională - componentă esenţială a structurii actului comunicativ)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Cristina Gelan
Universitatea "Andrei Şaguna", B-dul Al. Lăpuşneanu, nr. 13, Constanţa
e-mail: crisdali@yahoo.com

Keywords   information permeability, office space, emotional dimension of language, diversification of the meaning.

Abstract
Informational permeability defines the degree of spreding the information among the office-social space and it is an essential component of communication instrument structure. The prevalence of the message refers to beneficiaries who can access virtual source of the message by decoding it. Understanding a message to its recipients is a significant damage to a natural language use and a problem in the context of imposing specialized languages. Increasing use of technical terms, exaggerated more than ever, even within traditional phrases and expressions, leads to loss of emotional dimension,of its own natural language. In addition, elements of descriptive language through repeated simplification and abstraction, make developpe an artificial language with a great manipulative potential.

Rezumat
Permeabilitatea informaţională defineşte gradul de răspândire al unui mesaj în spaţiul social şi este o componentă esenţială a structurii actului comunicaţional. Gradul de răspândire al mesajului se referă la beneficiarii virtuali care pot avea acces la sursa mesajului prin decodificarea acestuia. În înţelegerea unui mesaj de către beneficiarii acestuia, importantă este problema deteriorării limbajului natural în contextul impunerii limbajelor specializate. Creşterea frecvenţei termenilor tehnici, supralicitaţi din ce în ce mai mult, chiar şi în interiorul sintagmelor şi expresiilor tradiţionale, accentuează pierderea dimensiunii emoţionale, proprie limbajului natural. În plus, elemente ale limbajului descriptiv, prin simplificări şi abstractizări repetate, dau naştere unui limbaj artificial cu un mare potenţial manipulativ.

Educational Situations in the Context of Electronic Communications
(Situaţii educaţionale în contextul comunicaţiilor electronice)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Carmen Alexandrache
Universitatea "Dunărea De Jos", Str. Gării, nr. 63-65, Galaţi
e-mail: carmen_alexandrache@yahoo.com

Keywords   qualities, instructive-educative, influence.

Abstract
The electronic communications, as a mass media component, focuses, more and more, the interest of the specialists, especially about their influences and about the optimization of their use. It would be interesting to identify their qualities that we could promote in the context of the education, without appealing to their "specialization", understanding through this their transformation in didactic auxiliaries. That's why we try to emphasize a few modalities through which these communications manage to help the instructive-educative process, as we identify them in the Romanian quotidian.

Rezumat
Comunicaţiile electronice, văzute ca o componentă a mass-mediei, focalizează astăzi tot mai mult interesul specialiştilor, îndeosebi în ceea ce priveşte influenţele şi optimizarea folosirii lor. Interesant ar fi să identificăm calităţile acestora pe care le putem promova în contextul educaţiei, fără să recurgem la "specializarea" lor, înţelegându-se deci transformarea lor în auxiliare didactice. De aceea, încercăm să evidenţiem câteva modalităţi prin care aceste comunicaţii reuşesc să ajute procesul instructiv-educativ, aşa cum le întâlnim în cotidianul românesc.

New Forms of Human Resources Development: e-Learning in Education
(Noi forme de dezvoltare a resurselor umane: e-learning-ul în educaţie)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Nicoleta Valentina Florea
Universitatea "Valahia" Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr.2, Târgovişte
e-mail: floreanicol@yahoo.com

Keywords   human resources development, Web-based learning, lifelong learning, e-Learning, distance education

Abstract
Today's business operates in a real-time world where innovation rules, competitors appear from all corners, and knowledge provides more leverage than capital. Traditional approaches to training the corporate workforce are time-cunsiming and excruciatingly slow. Old-style of learning cannot keep the pace, that is why makes e-learning so exciting to so many people. At some companies, e-learning has radically improved productivity, fueled innovation, reduced administrative overhead, inspired employees, accelerated the internal flow of intellectual capital, and built competitive advantage. E-learning depends on building a strategy that optimizes the technology within an organizational culture that is ready and willing to use it.

Rezumat
Afacerile de azi se desfăşoară într-o lume în care inovaţia primează, concurenţii apar din toate părţile şi cunoştinţele reprezintă o sursă mai importantă decât capitalul. Abordările tradiţionale bazate pe training-ul forţei de muncă furnizat de organizaţii consumă timp şi se desfăşoară destul de lent. Vechile metode de învăţare nu mai pot ţine pasul, de aceea e-learning-ul devine atât de important pentru oameni. În unele organizaţii, e-learning-ul a reuşit să îmbunătăţească radical productivitatea, a alimentat inovarea, a redus cheltuielile administrative, a inspirat angajaţii, a accelerat fluxul intern de capital intelectual şi a dus la obţinerea avantajului competitiv. E-learning-ul depinde de construirea unei strategii care să optimizeze tehnologia în cadrul unei culturi organizaţionale care este pregătită şi gata să o folosească.

Changes in the e-Learning with WIKI
Vol. LXII • No. 1A/2010
Veselina Nedeva*, Dimitar G. Nedev**
*Technical College - Yambol, branch of Trakia University - Stara Zagora, Bulgaria
e-mail: vnedeva@tk.uni-sz.bg
**VU Amsterdam, The Netherlands
e-mail: d.g.nedev@student.vu.nl

Keywords   e-learning, education, software, wiki.

Abstract
The traditional approach to e-learning has been to employ the use of a Virtual Learning Environment (VLE), software that is often cumbersome and expensive - and which tends to be structured around courses, timetables, and testing. In this article we discuss the concept of wikis and their utilization in the online learning form of e-learning. We have also discussed the features of the some free wiki's software and the place of wikis in the internet service of e-learning.

Rezumat
Abordarea tradiţională a învăţării virtuale (e-Learning) s-a bazat pe utilizarea Mediului Virtual de Învăţare (MVI), software care este deseori incomod şi scump - şi tinde să fie structurat pe cursuri, orare, şi testări. În articolul de faţă discutăm conceptul de wiki şi utilizarea lui în forma de învăţare online. Am discutat, de asemenea, caracteristicile unor programe gratuite de wiki şi locul acestora în serviciile Internet de învăţare virtuală.

The Impact of Online Journalism on Society
(Impactul jurnalismului online asupra societăţii)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Tasenţe Tănase
Universitatea "Andrei Şaguna", Bd. Lăpuşneanu nr.13, Constanţa
e-mail: tashy@tashy.ro

Keywords   online journalism, information tehnology, asynchronous communication, user-generated
content.

Abstract
The latest technological developments, especially of the Internet developments, have brought a new concept of mass communication. Moving the center of gravity on a new type of material provides a range of issues relating to the theory of "media" (in a large sense, since it includes the Web), in its specific ethics and the future of communication. Separation of the pure act of communication-related marketing (a mixture between advertising and content) is increasingly difficult phenomena like the virtual, where usually a funny message hidden intention of marketing (brand, link, ad launch an album, etc.).

Rezumat
Dezvoltările tehnologice cele mai recente, legate în special de evoluţiile din domeniul Internetului, au adus un nou concept al comunicării de masă. Mutarea centrului de greutate pe un tip nou de materiale pune o întreagă serie de probleme referitoare la teoria "presei" (în sens larg, în măsura în care aceasta include şi Web), la etica specifică acesteia şi viitorul comunicării. Separarea actului de comunicare pură de cel legat de marketing (amestecul de reclamă şi conţinut) este tot mai dificilă în fenomene de felul celor virtuale, unde, de regulă, un mesaj amuzant ascunde o intenţie de marketing (brand, link, anunţ de lansare a unui album etc.).

E.U. Involvement in The Process of Continuous Development and the Role of the Media in the Absorption of Funds for Education
(Implicarea U.E în procesul de formare continuă şi rolul mass-media în absorbţia fondurilor destinate educaţiei)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Alina Gabriela Brezoi*, George Brezoi**
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr.39, Ploieşti
*e-mail: alina_brezoi@yahoo.com
**e-mail: george_brezoi@yahoo.com

Keywords   continuous training, media involvement, financing education, matching up evolution.

Abstract
According to the principle of action and reaction, any change requests and requires an adaptation, a learning process. The constant change of European requirements and working conditions and adaptation require people to adapt and how else could this adjustment be done, if not by training. Regarding the continuous training we find two key issues: the allocation of resources and the training of trainers. Regarding the training of trainers E.U. allocated and continues to allocate funds. (PHARE 2006, POS DRU etc.). To what extent these funds are absorbed and how the media helps in this process, it is a studied in the present paper.

Rezumat
Conform principiului de acţiune şi reacţiune, orice schimbare produsă cere, impune şi o adaptare, o învaţare. Modificarea continuă a cerinţelor europene şi a condiţiilor de muncă impun şi adaptarea oamenilor la ele şi cum altfel s-ar putea realiza această adaptare, dacă nu prin formare continuă. În ceea ce priveşte formarea continuă regăsim două probleme esenţiale: alocarea resurselor, formarea formatorilor. În ceea ce priveşte formarea de formatori U.E. a alocat şi continuă să aloce fonduri(PHARE 2006, POS DRU etc.). În ce măsură se face absorbţia şi cum ajută mass-media, acest lucru reprezintă un studiu realizat în cadrul lucrării de faţă.

A New Challenge for Engineering Higher Education: the Development of Transversal Competencies
(O nouă provocare pentru educaţia superioară inginerească: dezvoltarea competenţelor transversale)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Crişan Alina*, Crişan Liviu**
*Universitatea Tehnică, , Str.C-tin Daicoviciu nr. 15, Cluj-Napoca
e-mail: alina_n_crisan@yahoo.com
** Universitatea Tehnică, Bd., Muncii, nr. 103-105, Cluj-Napoca
e-mail: liviucrisan@yahoo.com

Keywords   labour market, transferable competencies, communication, quality.

Abstract
In a dynamical society that is characterized by a single constant - the permanent change-over, the humanity has to find the suitable adapting instruments. This reality imposes a re-shaping of teaching-learning process in higher education (as the main provider of high qualified labour force) in order to meet the actual and future market demands. The present paper proposes a possible approach of communication competencies development through non-specific academic lectures.

Rezumat
Într-o societate dinamică, caracterizată printr-o singură constantă - schimbarea, umanitatea trebuie să își găsească instrumentele potrivite de adaptare. Această realitate impune o regândire a procesului de predare-învăţare în învăţământul superior (ca principal furnizor de forţă de muncă înalt calificată), astfel încât programele educaţionale oferite de universităţi să vină în întâmpinarea cerinţelor actuale și viitoare ale pieţei forţei de muncă. Lucrarea de faţă propune un posibil demers de abordare a competenţelor comunicative prin intermediul cursurilor nededicate din oferta educaţională a universităţii.

Contribution of National, Area and Local Mass Media Means to the Problematic of Sports in Brăila City and County
(Contribuţia mass-media naţionale, zonale şi locale la problematica specialităţii educaţie fizică şi sport din municipiul şi judeţul Brăila)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Lucian - Florin Măzărescu*, Traian Ovidiu Pintiliescu**
* Şcoala de Arte şi Meserii, Şuţeşti, Brăila
e-mail: lucianmz2006@yahoo.com
** Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu" , Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.182, Brăila
e-mail: babacubraila@yahoo.com

Keywords   mass-media, questionnaire, abilities, education, self-education.

Abstract
Graduating the courses of superior education system oblige to a continue training, especially for those who work in the system. Thus, besides the daily activity that is teaching, teachers are forced to enlarge their stock of information, skills, and educational abilities. Changes in the education system in line legislation, the new direction to address multiple problems of education generally leads to a sustained activity of the physical education teachers, expandable through deep study and permanent information. Many from the new ones come through mass-media classical and modern means. They can contribute more or less by improving the activity on the new self education line, in general and for sports especially. The article wants to be a general conclusion regarding the influence and contribution of mass-media means upon the teachers' activity of sports. For this we used the method of investigation based on questionnaire, applied to the teachers who teach sports in different schools from our city and localities from Braila county.

Rezumat
Absolvirea cursurilor instituţiilor de învăţământ superior obligă la o pregătire continuă, mai ales a celor care lucrează în sistemul de educaţie. Astfel, pe lângă activitatea zilnică la "catedră", profesorii sunt obligaţi să-şi mărească "bagajul" de cunoştinţe, priceperi şi abilităţi educative. Schimbările survenite în sistemul de învăţământ pe linia legislaţiei, pe direcţiile noi de abordare a problematicilor multiple ale educaţiei, în general, determină o activitate susţinută din partea profesorilor de educaţie fizică, desfăşurată prin studiu profund şi prin informare permanentă. Multe dintre noutăţi parvin prin e mass-media clasice şi moderne. Ele pot contribui într-o măsură mai mică sau mai mare la îmbunătăţirea activităţii pe linia autoeducaţiei, în general şi a educaţiei fizice, în special. Articolul se doreşte a fi o concluzie generală cu privire la influenţa şi contribuţia mass-media asupra activităţii profesorilor de educaţie fizică şi sport. În această idee, s-a recurs la utilizarea anchetei pe bază de chestionar, aplicată în rândul cadrelor didactice care predau educaţia fizică şi sportul la diferite unităţi şcolare din municipiul şi unele localităţi din judeţul Brăila.

Medieval Chronicle - Forerunner of the Romanian Written Journalism. Social Implications, Cultural-Educative Influences
(Cronica medievală - precursoare a presei scrise româneşti. Implicaţii sociale, influenţe cultural-educative)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Carmen Alexandrache
Universitatea "Dunărea De Jos", Str. Gării, nr. 63-65, Galaţi
e-mail: carmen_alexandrache@yahoo.com

Keywords   journalism, educative conceptions, society, influences.

Abstract
The Romanian medieval literature offers an interesting perspective on the mass media evolution. Following the significations of the chroniclers' writings, we notice the same perception patterns that we use in the case of the written journalism, except the one regarding the circulation of information. The analogies are also recognized in the context of the implications that medieval chronicles and also the written journalism have on the ideas, on the vision about world and life, about society tout ensemble, about their time educative conceptions. Obviously, not only their comparative presentation counts, but especially the aspects that we propose for a better understanding of their influences on the Romanian society from that time till today.

Rezumat
Literatura medievală românească oferă o perspectivă interesantă asupra evoluţiei mass-mediei. Urmărind valenţele textului cronicăresc, observăm aceleaşi modele de percepţie pe care le folosim şi în cazul presei scrise, mai puţin cel care priveşte circulaţia informaţiilor. Asemănările se resimt şi în contextul implicaţiilor pe care atât cronicile medievale, cât şi presa scrisă le au asupra ideilor, viziunii despre lume şi viaţă, despre societate în ansamblu, asupra concepţiilor educative ale timpului lor. Desigur, nu atât prezentarea lor comparativă contează, cât mai ales aspectele pe care le propunem pentru o înţelegere mai bună a influenţelor pe care acestea le presupun în societatea românească de atunci până astăzi.

At What Age Should Foreign Language Education Begin?
(La ce vârstă ar trebui să înceapă învăţarea limbilor străine?)
Vol. LXII • No. 1A/2010
Bahadır Bozoğlan
School of Foreign Languages, Selcuk University, Konya, Turkey
E-mail: bahadirbozoglan@yahoo.com

Keywords   language age, language education, language theories.

Abstract
In this study, the question what the optimal age to begin learning a foreign language is is explained in terms of some theories. The literature review technique, which is a qualitative technique, was used to do this study. Brain Plasticity Theory, Biological Predisposition Theory, Imprinting Theory and Critical Period Theory are also mentioned. The questions such as Is there such a thing as mother tongue interference and Is L1 and L2 learning related to each other have been tried to given answer. Theories are discussed in the conclusion part together with related references.

Rezumat
În acest studiu, problema vârstei optime pentru a începe învăţarea unei limbi străine este aplicată din pespectiva câtorva teorii. Tehnica trecerii în revistă a literaturii de specialitate, care este o tehnică de natură calitativă, a fost utilizată pentru elaborarea studiului. Sunt menţionate teoria plasticităţii creierului, teoria predispoziţiei bilogice, teoria imprinting-ului şi teoria perioadei critice. S-a încercat elaborarea unui răspuns la întrebări ca: există fenomenul interferenţei cu limba maternă? şi este învăţarea L1 şi L2 în relaţie una cu alta? În concluzie, sunt discutate teoriile şi literatura de specialitate aferentă.

Display Num 
Powered by Phoca Download

Search in this site

Statistics

Content View Hits : 734536

Online users at this moment

We have 54 guests online