- reset +
Archive of old issues (Bulletins)
Up

Bulletin Vol. LXII - No. 1B/2010

Education as Seduction Process
(Educatia ca proces de seductie)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Emil Stan
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, nr. 39, Ploiesti
e-mail: estan@upg-ploiesti.ro

Keywords   teacher - student relationship, education, seduction, education crisis, authoriy crisis.

Abstract
The paper approaches aspects of the education crisis from the perspective of a postmodern paradigm. There are taken into consideration elements that pertain to the history of the problem but also contemporary elements. The study proposed a possible solution to the education crisis - the education as seduction process (a paradigm in the making).

Rezumat
Studiul abordeaza aspectele crizei educatiei din perspectiva paradigmei postmoderne. Se iau în considerare atât elemente care tin de arheologia problemei, cât si elemente contemporane. Studiul propune o posibila solutie pentru criza educatiei - educatia ca proces de seductie (o paradigma în curs de elaborare).

The Pragmatic Explanation in Educational Sciences. A Possible Approach for a School Culture Design Theory
(Explicaţia pragmatică în ştiinţele educaţiei. Premise pentru o teorie a culturii şcolare)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Maria Butucea
Universitatea Hyperion, Calea Călăraşilor, nr.169, Bucureşti
e-mail: marrbu23@gmail.com

Keywords   education, paradigm, model of explanation, presuppositions, "cognitive scheme".

Abstract
In the philosophy of science the concepts of paradigm is now obviously shared by some theoreticians when we accept the complexity of systems undergoing observation. If the pedagogy is a "science of complexity", which organizes a "fluid matter", in perpetual evolution and copes with societies' crises, than, at least certain segments, like "school culture", can be studied with the help of the pragmatic paradigm of explanation.

Rezumat
În filosofia ştiinţei conceptul de paradigmă este împărtăşit de unii teoreticieni, mai ales atunci când se studiază sisteme complexe. Dacă pedagogia este o "ştiinţă a complexului", care organizează o materie fluidă, în continuă evoluţie şi se raportează la crizele sociale, atunci cel puţin unele segmente, cum ar fi "cultura şcolară", pot fi studiate mai bine într-o paradigmă pragmatică a explicaţiei.

Understanding - Centre of the Intercultural Education
(Înţelegerea - nucleu al educaţiei interculturale)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Gabriel Albu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

Keywords   dialogue, cosmopolitism, understanding, intercultural education.

Abstract
We are experiencing a period of openness, in which the dialogue has a fundamental role. Its result is the understanding that people share with each other. This is connected with the following dimensions: psychological and decisional - behavioral semantics. Unfulfilling one these dimensions influences the others. Misunderstanding can occur at any time. The purpose of the intercultural education is understanding the foreigner.

Rezumat
Parcurgem o perioadă a deschiderii, în care dialogul devine fundamental. El are ca rezultat înţelegerea dintre oameni. Aceasta presupune următoarele dimensiuni: semantică, psihologică şi decizionalcomportamentală. Nerealizarea uneia dintre aceste dimensiuni afectează realizarea celorlalte. Înţelegerea greşită poate interveni oricând. Educaţia interculturală are ca finalitate înţelegerea străinului.

The Impact of the Intercultural Values in the Romanian Education Legislation
(Impactul valorilor interculturale în legislatia învatamântului românesc)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Roxana Enache*, Adina Pescaru**
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, nr. 39, Ploiesti
* e-mail: rocatare@yahoo.com
** e-mail: aprilie6@yahoo.com

Keywords   interculturality, cultural models, attitude.

Abstract
Interculturality as a complex social process which is determined by the corelation of historical, geographical, religious, social, economical and political events in a certain context presumes comunication, information exchange and experience, connections between diverse cultural models. The formation and the development of an intercultural attitude presumes tolerance, negociations of values, interpretations, juxtapositions and complementarities of those, flexibility, autonomy and dialogue.

Rezumat
Interculturalitatea, ca proces social complex ce este determinat de corelarea evenimentelor istorice, geografice, religioase, sociale, economice si politice într-un anumit context, presupune comunicare, schimburi de informatii si experienta, conexiuni între diverse modele culturale. Formarea si dezvoltarea unei atitudini interculturale presupune toleranta, negocieri ale valorilor, interpretari, juxtapuneri si complementaritati ale acestora, flexibilitate, autonomie si dialog.

Motivation and Loyalty in Educational Organizations
(Motivatie si loialitate în organizatiile educationale)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Ion-Ovidiu Pânisoara*, Georgeta Pânisoara
Universitatea din Bucuresti, Soseaua Panduri, nr. 90, Bucuresti
* E-mail:opanisoara@yahoo.com

Keywords   loyalty, involvement, retention, didactical career.

Abstract
The article analyses both factors which develop primary motivation for didactical career, but also the dimension of retention in this career. The organizational loyalty and the strategies concrete which should produce it at the level of educational organizations represent one decisive element in keeping of best human resources in didactical career.

Rezumat
Articolul analizeaza atât factorii care dezvolta motivatia initiala pentru cariera didactica, cât si dimensiunea retentiei în cariera didactica. Loialitatea organizationala si strategiile concrete care trebuie sa o produca la nivel organizational reprezinta un element decisiv în retentia celor mai valoroase resurse umane în cariera didactica.

The Study of Environmental Education in Universities from Germany. Ways and Means of Evaluation of the Perception of the Urban Environment Condition in Romania
(Studiul educatiei environmentale în universitatile din Germania. Cai si mijloace de evaluare a perceptiei mediului urban în Romania)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Helena Maria Sabo
Universitatea Babes-Bolyai, Str. Sindicatelor, nr. 7, Cluj-Napoca
e-mail: helena-maria.sabo@gmx.net

Keywords   cooperation, interdisciplinary, quality, school opening, development, green areas.

Abstract
The role of schools will be mainly to acknowledge the importance of environmental issues. These issues are very complex and therefore interdisciplinary is required in order to tackle these issues. The method of the research mediates a direct confrontation with a real life situation. The proper research is chose from a field of a reality specific to a sector of knowledge or of the practical human action, condenses the essential and though this, it shows what is generally valid, in the objects, phenomena or events from which it was selected. A research represents a support of inductive knowledge, that passes from particular premises to the reveal of general, to the formulation of some generating conclusions (notions, principles, rules), but reverse too, as a base of a deductive knowledge, that passes from general to particular, of concretization of an idea, and some generalizations.

Rezumat
Lucrarea de fata îsi propune sa arate rolul principal al scolilor, care va fi acela sa recunoasca importanta problemelor de mediu. Aceste probleme sunt foarte complexe; prin urmare, este nevoie de o abordare a lor interdisciplinara. Metoda de cercetare se axeaza pe o situatie de viata reala. Cercetarea efectuata prezinta un suport de cunostinte inductive, general valabile, formuleaza unele concluzii (notiuni, principii, reguli); dar si invers, de natura deductiva, de trecere de la general la particular, de concretizare a unor idei.

The Comparative Approach in Religious Education
(Abordarea comparativa a educatiei religioase)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Hrisanti Bulugea
Scoala nr. 16, Intr. Constantin Brâncusi, nr. 7, Bucuresti
e-mail: hbulugea@yahoo.com

Keywords   religious education, comparative approach, confessional, non-confessional, public education.

Abstract
The paper presents some important reference points concerning the comparative approach of religious education as well as a concise case study conducted from the perspective of the religious education systems typical to Romania and England, respectively. At European level each country has developed its own approach for religious education in school. The causes of these differences are to be found in a certain local, regional or national specific, in the confessional landscape of the country, in the role and value attached to religion in each society, as well as in the relationship between state and religion, between state and Church, and in the structure of the educational system with its philosophical, historical and political issues. There are three main methods of comparing different approaches in religious education: the overview approach, the contextual approach, the common aims approach. One of the means specific to the overview approach of religious education in public schools is the classification of approaches in religious education according to their confessional/non-confessional character

Rezumat
În cadrul acestui articol sunt prezentate câteva repere importante referitoare la abordarea comparativa a educatiei religioase, precum si un studiu de caz realizat din perspectiva caracterului educatiei religioase din România si Anglia. La nivel european, fiecare tara si-a dezvoltat o abordare proprie a educatiei religioase în scoala. Cauzele acestor diferente îsi au temeiul în specificul local, regional ori national, în peisajul religios al tarii, în rolul si valoarea religiei în societate, precum si în relatia dintre stat si religie, dintre stat si Biserica, în structura sistemului educational, cu problemele sale filosofice, istorice si politice. Exista trei moduri principale de a compara diferitele abordari ale educatiei religioase: the overview approach (perspectiva generala), the contextual approach (perspectiva contextuala), the common aims approach (perspectiva obiectivelor comune). Unul dintre reperele specifice abordarii generale comparative a educatiei religioase din sistemul public scolar este clasificarea acestei educatii dupa caracterul ei (confesional/neconfesional).

Universalism in America: A Religious Perspective
(Universalismul în America. O perspectiva religioasa)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Luo Jinsheng
Department of Foreign Languages, Zhangzhou Normal University, China
E-mail: jslaw73@hotmail.com

Keywords   universalism, monotheism, universal salvation, the theory of Chosen People, Manifest
Destiny.

Abstract
Christian monotheism and universal salvation are the religious root of universalism in American culture. The localization of universalism in the U.S. involving two ideas of crucial importance: the Chosen People and Manifest Destiny. Under the theory of Chosen People, the Americans pose themselves as people selected by God while Manifest Destiny encourages American expansion. In the foreseeable future, faced with various challenges at home and abroad, American universalism will keep making adjustment to meet the need of the changing social, political and economic reality.

Rezumat
La baza culturii si educatiei se gasesc adesea idei religioase. Radacinile universalismului culturii americane, considera autorul, se afla în monoteismul crestin cu idei cruciale: aceea a "Poporului ales", de la vechii evrei si a cea a "Destinului manifest", ca implicare în constructia acestuia. Împartasind o asemenea conceptie, în confruntarile cu variatia si schimbarea din lume, americanii sunt mai "pregatiti" sa produca schimbari sociale, politice, economice. Monoteismul crestin si salvarea universala sunt radacinile religioase ale universalismului în America. Localizarea universalismului în Statele Unite implica doua idei cu o importanta cruciala: Poporul Ales si Destinul Manifest. Conform teoriei Poporului Ales, americanii se percep ca popor ales de Dumnezeu în timp ce Destinul Manifest încurajeaza expansiunea americana. Intr-un viitor previzibil, pus în fata unor provocari dinauntru si din afara, universalismul american va continua sa faca adaptari pentru a satisface necesitatile unei realitati sociale, politice si economice în schimbare.

A Meta-Analysis of Some Memory Characteristics
(O meta-analiză a unor caracteristici ale memoriei)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Cristian Vasile
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: clinical_psycho@yahoo.com

Keywords   memory, forgetting, encoding, recollection, volitional forgetting, false memories, accessibility, availability, childhood amnesia.

Abstract
The paper starts with a new approach of the volitional forgetting, presenting then, shortly, the memory stages, passing to some major concepts in the actual memory research: accessibility and availability, decay and interference and false memories (as natural part of our life). A special place is reserved to forgetting, a natural process, related to most of the above concepts.

Rezumat
Lucrarea începe cu o nouă abordare referitoare la uitarea voliţională, trecând apoi la câteva concepte majore în cercetările actuale ale memoriei: accesibilitatea şi disponibilitatea, ştergerea şi interferenţa şi falsa memorie (implicată în mod natural în viaţa de zi cu zi). Un loc special este rezervat uitării, un proces natural strâns legat de majoritatea conceptelor prezentate.
(O meta-analiză a unor caracteristici ale memoriei)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Cristian Vasile
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: clinical_psycho@yahoo.com

Keywords   memory, forgetting, encoding, recollection, volitional forgetting, false memories, accessibility, availability, childhood amnesia.

Abstract
The paper starts with a new approach of the volitional forgetting, presenting then, shortly, the memory stages, passing to some major concepts in the actual memory research: accessibility and availability, decay and interference and false memories (as natural part of our life). A special place is reserved to forgetting, a natural process, related to most of the above concepts.

Rezumat
Lucrarea începe cu o nouă abordare referitoare la uitarea voliţională, trecând apoi la câteva concepte majore în cercetările actuale ale memoriei: accesibilitatea şi disponibilitatea, ştergerea şi interferenţa şi falsa memorie (implicată în mod natural în viaţa de zi cu zi). Un loc special este rezervat uitării, un proces natural strâns legat de majoritatea conceptelor prezentate.

The Students' Socialization - A Real and Actual Challenge for the School Organization
(Socializarea elevilor - o reală şi actuală provocare pentru organizaţia şcolară)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Adriana Rîşnoveanu
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", Şos. Panduri, nr. 68-72, Bucureşti
e-mail: ad_risnov@yahoo.com

Keywords   school, socialization, socialization practices.

Abstract
The purpose of the present article is to point out one of the important roles, often neglected, that the school has: the role of socializing agent. In this approach, of the students' social evolution, the school acts together (...or in competition!) with other significant socializing agents: the family, the group of friends, mass-media, etc. Through our approach we would like to point out the specific of the socialization in school as well as the socialization practices activated in the educational field.

Rezumat
Prin prezentul articol ne propunem să evidenţiem unul din rolurile importante, adeseori neglijat, pe care şcoala îl are: rolul de agent socializator. În acest demers, al devenirii sociale a elevilor, şcoala acţionează alături de (...sau în competiţie!) cu alţi agenţi socializatori semnificativi: familia, grupul de prieteni, mass-media etc. Prin demersul nostru dorim să surprindem specificul socializării în şcoală, precum şi practicile de socializare activate în câmpul educaţional.le+memo

Inclusive Education - Key Aspects, Dilemmas and Controversies
(Educaţia incluzivă - aspecte cheie, dileme şi controverse)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Alina Mărgăriţoiu
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
E-mail: alinapetrescu1@yahoo.com

Keywords   inclusion in society, inclusive education, positive discrimination, peripatetic teacher.

Abstract
The aspects of inclusive education represent a very important challenge for the whole educational system, which sets a humanist call for eliminating educational discriminations or inequalities and for promoting a type of education with a large opening towards the individual and his authentic requirements. Unfortunately, differences between education system reform and realities from inclusive schools have deepened debates about advantages and disadvantages for this kind of schools, giving rise to many dilemmas and controversies.

Rezumat
Aspectele legate de educaţia incluzivă reprezintă o provocare foarte importantă pentru întregul sistem de învăţământ, care face un apel umanist în vederea eliminării discriminărilor şi inegalităţilor în educaţie şi promovării unui tip de educaţie cu o deschidere mai mare spre individ şi cerinţele sale. Din păcate, diferenţele dintre reforma sistemului de învăţământ şi realităţile din şcolile incluzive au acutizat dezbaterile despre avantajele şi dezavantajele noului tip de şcoală, dând naştere multor dileme şi controverse.

Contents of Psycho-Pedagogical Counselling for Students with High Abilities
(Conţinuturi ale consilierii psihopedagogice pentru elevii înalt abilitaţi)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Teodora Drăghicioiu
Centrul Judeţean deAsistenţă Psihopedagogică Prahova, Str. Bobâlna, nr. 26, Ploieşti
e-mail: t_draghicioiu@yahoo.com­

Keywords   psycho-pedagogical assistance, high ability, counsellor teachers, counselling program.

Abstract
The paper contains specific information about counsellers who offer psycho-pedagogical assistance to high ability students. Referring to this idea is necessary to identify the high potential, monitoring and not in the last place structuring an individualized counseling program. It is very important for a counsellor the interactions between school and parents: cooperation, conflict, interference and accepting the natural development of the child. An efficient counselling activity imposes knowing and understanding the specific problems of high ability students, through which the most important could be: interdependence between the cognitive development and choosing the career; choosing the profession on the basis of creative reasoning, intuitive, and not on the basis of deductive type.

Rezumat
Studiul cuprinde informaţii despre profesorii consilieri care oferă asistenţă psihopedagogică elevilor supradotaţi. Raportându-ne la acestă perspectivă, considerăm a fi necesară iniţierea unor demersuri de tipul identificării potenţialului înalt, de monitorizare şi, nu în ultimul rând, de structurare a unui program de consiliere individualizată. Un aspect foarte important pentru consilierul şcolar este constituit de raportarea la interacţiunile dintre şcoală şi părinţi, printre care, cooperarea; conflictul; interferenţa şi acceptarea dezvoltării naturale a copilului. O activitate de consiliere eficientă impune cunoaşterea şi înţelegerea problemelor specifice ale supradotaţilor, printre care mai importante ar putea fi: interdependenţa dintre dezvoltarea cognitivă şi alegerea carierei; alegerea profesiunii pe baza raţionamentului creativ, intuitiv, şi nu pe a celui tipic deductiv.

Physical Athletic Exercise Performed with the Purpose of Preventing and Correcting Light Physical Deficiencies during Physical Education Lessons
(Exerciţiul fizic atletic utilizat ca mijloc terapeutic în prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice uşoare în lecţia de educaţie fizică)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Marin Finichiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: finichiu1@yahoo.com

Keywords   lesson, athletic physical exercise, therapeutic method, physical deficiencies.

Abstract
One of the didactic organization forms of a Physical Education class may be the lesson of correcting slight physical deficiencies, at the level of the bones of one or several students, in the group of professional study and performed only with previous medical recommendation. On the basis of the effects of athletic physical exercises, regaining and activating one's body position and partially physical deficiencies are pursued.

Rezumat
Una din formele de organizare didactică a lecţiei de educaţie fizică poate îmbrăca şi varianta de lecţie de educaţie fizică pentru corectarea unor deficienţe fizice, apărută la nivelul sistemului osos a unuia sau mai multor studenţi, de la nivelul grupei de studiu profesional şi se desfăşoară numai pe baza recomandării medicale de specialitate. În urma efectuării exerciţiilor atletice se urmăreşte în principal recăpătarea şi dinamizarea funcţiei posturale şi a deficienţelor fizice segmentare.

School Readiness of Children in the View of Preschool Pedagogues
(Pregătirea pentru şcoală a copiilor în viziunea pedagogilor preşcolari)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Eva Smelová*, Eva Souralová**
The Palacký University of Olomouc, Pedagogical Faculty, Zizkovo nám. 5, Czech Republic
*e-mail: eva.smelova@upol.cz
**e-mail: eva.souralova@upol.cz

Keywords   preschool education, preschool curriculum, school maturity, nursery school, nursery school pedagogue, children, research, probe (study), professional education.

Abstract
In their article, the authors deal with the issue of school readiness of preschool-age children to start compulsory school attendance from the point of view of preschool pedagogues. The authors present the results of research, the objective of which is to analyse and evaluate the existing influence of the area of children's readiness to enter the elementary school in the context of preschool curricula.

Rezumat
In acest studiu, autoarele abordează problema pregătirii copiilor de vârstă preşcolară pentru frecventarea învăţământului obligatoriu în viziunea personalului didactic din grădiniţă. Sunt prezentate rezultatele unei cercetări al cărei obiectiv este analiza şi evaluarea influenţei pregătirii copiilor pentru intrarea în şcoala elementară în contextul curriculum-ului preşcolar

Competent Teachers for the Knowledge Society - A New Master Program
(Profesori competenţi pentru societatea cunoaşterii - un nou program de master)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Mihaela Singer*, Ligia Sarivan**, Pieter de Vries***, Arnold Muhren****
*Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: mikisinger@gmail.com
**Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Ştirbei Vodă, nr. 37, Bucureşti
e-mail: ligia_sarivan@yahoo.com
*** Delft University of Technology, Delft, The Netherlands
e-mail: Pieter.deVries@tudelft.nl
**** Delft University of Technology, Delft, The Netherlands
e-mail: A.Muhren@tudelft.nl

Keywords   curriculum development, teacher education, blended learning.

Abstract
The University of Ploieşti and the Delft University of Technology from the Netherlands have initiated a master program for teacher education in the knowledge-based society. The program values cognitive research that has been reviewed, adapted and developed in the two universities. As a result the program is based on a modern, multiple-option curriculum that aims at developing teaching competences within the framework of a three-folded domain-structure: core courses, special didactics and functional culture. These intertwined categories offer an operational basis for structuring procedural and contextual knowledge within the various curricular strands corresponding to the teachers' qualifications. The program is implemented via interactive methodology and it promotes a reasearch-learning partnership among teacher educators, students and teachers in the application schools. The interaction among these groups is facilitated by the eLearning platform which allows the implementation of a blended learning approach.

Rezumat
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi Universitatea Tehnică din Delft, Olanda au demarat un program masteral dedicat pregătirii profesorilor în contextul unei societăţi dinamice, program fundamentat pe o suită de cercetări derulate pe parcursul ultimului deceniu de către autori. Programul beneficiază de un curriculum modern, cu multiple opţiuni, care vizează construirea unui set de competenţe didactice prin operarea cu discipline nucleu, discipline didactice de specialitate, discipline din cultura funcţională. Aplicarea programului se realizează prin intermediul unei metodologii interactive care presupune dezvoltarea unui parteneriat de cercetare-învăţare între profesorii din învăţământul superior, masteranzi şi profesorii din şcolile de aplicaţie. Interacţiunea între aceste trei categorii de participanţi la actul didactic este facilitată de platforma de eLearning care permite derularea cursurilor în sistem blended learning.

The Enterprising University and Secondary Education: Making the Connection
(Universitatea întreprinzătoare şi învăţământul secundar: realizarea conexiunii)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Pieter de Vries*, Barbara Marx**
Delft University of Technology, Delft, The Netherlands
* e-mail: Pieter.devries@tudelft.nl
**e-mail: b.marx@tudelft.nl

Keywords   higher education, secondary education, third generation university, homo zappiens, masters.

Abstract
The collaboration of Higher education (HE) and Secondary education (SE) should directly relate to the positioning of these institutions in the emerging knowledge society to improve the likelihood that students will have a successful career. The demands of this society influence largely the way we work, learn and socialize. The Delft University of Technology (TUD) has developed some 'connection programs' to be better able to deal with these demands. One program concerns the preparation and support of SE students for their university career, which includes the collaboration between the SE and HE staff. The second is a Master in Science Education or Science Communication focusing on the technical theoretical insights and the theory of education or communication. The TUD has made some steps, but needs, as an enterprising university, to arrange for the ongoing changes and to continuously reflect on the positioning of this institution.

Rezumat
Colaborarea dintre învăţământul universitar şi învăţământul secundar ar trebui relaţionată direct cu poziţionarea celor două tipuri de instituţii în societatea cunoaşterii, aflată în plină expansiune. Această colaborare este menită să îmbunătăţească şansa studenţilor de a avea o carieră de succes. Cerinţele noului tip de societate influenţează în mare măsură modul în care lucrăm, învăţăm, socializăm. Universitatea Tehnologică din Delft a dezvoltat câteva "programe de conectare" cu scopul de a face faţă mai bine acestor provocări. Unul dintre programe are în vedere pregătirea şi sprijinul acordat elevilor de liceu de către cadrele didactice universitare pentru a anticipa mai bine cariera lor academică, fapt ce presupune colaborarea activă între profesorii din universitate şi cei din licee. Un alt program al Universităţii din Delft vizează mastere în Ştiinţele Educaţiei şi, respectiv, Ştiinţele Comunicării, focalizate pe o abordare în consens cu relaţionările complexe dintre universitatea "întreprinzătoare", lumea tehnologică şi ritmul alert al schimbării în societatea cunoaşterii.

The Media Culture and the Education
(Cultura media şi educaţia)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Georgeta Marghescu
Universitatea Politehnică din Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 313, Bucureşti
e-mail: marion@comm.pub.rom

Keywords   media culture, education, new media.

Abstract
The educational system must face in the 21-th century to the challenges of the emergent media culture: on the one side, it must integrate new media, and, on the other, it must generate a critical media culture in order to provide students with the tools to analyze critically media contents and transform themselves from objects, to subjects.

Rezumat
Sistemul educaţional trebuie să răspundă provocărilor culturii media aflată în curs de constituire la acest început de mileniu. Pe de o parte, el trebuie să integreze noile media şi, pe de altă parte, trebuie să genereze o cultura media critică, capabilă să înarmeze studenţii cu instrumentele necesare analizei critice a conţinuturilor media şi să contribuie la transformarea lor din receptori, în creatori media.

The Front and the Back Side of the Coin Called Mass-Media
(Faţa şi reversul monedei numite mass-media)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Valentin Morgovan
Universitatea Oradea, Str. Armatei Române, nr. 5, Oradea
e-mail: valentinmorgovan@yahoo.com

Keywords   means of information, to discern, school, accuracy, supplement, clear-cut benchmarks, ordered manner, completion.

Abstract
Mass-media is the trade name of all the modern means and ways of information of the masses: written press, radio, TV, internet and other means of storing and transmitting information (discs, audio and video tapes, CDs). The positive side of mass-media is that it transmits information very easily to assimilate because of the wrapping it is in. Thus, mass-media brings an important supplement to the formal information transmitted by the school. The negative or the other face of the media is that it can transmit information which is not verified or which is only partly correct and can thus lead to negative opinions within the public. It has even been said that mass-media doesn't just offer information to the individual but imprints information in their mind, this being the result of the many hours they spend in front of the TV or computer. To counteract these negative effects what is important is the information one receives from parent, within the family and from school.

Rezumat
Mass-media este o denumire generală a tuturor mijloacelor şi modalităţilor tehnice moderne de informare a maselor: presa scrisă, radioul, televiziunea, internetul şi alte mijloace de stocare şi transmitere a informaţiei (discuri, casete audio şi video, CD-uri). Partea pozitivă a mass-mediei este aceea că transmite informaţii foarte uşor de asimilat, datorită formei în care sunt "îmbrăcate" aceste informaţii. În acest sens, mass-media aduce un supliment important informaţiei formale transmise de şcoală. Partea negativă sau reversul mass-mediei este că poate transmite informaţii care nu sunt verificate, sau care sunt doar parţial corecte şi astfel să formeze opinii negative în cadrul publicului. S-a emis chiar opinia că mass-media nu oferă informaţii individului, ci întipăreşte informaţii în mintea acestuia, acest lucru fiind rezultatul multelor ore pe care acesta le petrece în faţa televizorului sau a calculatorului. Pentru a contrabalansa aceste efecte negative, este importantă educaţia primită de la părinţi, deci în familie, şi cea primită la şcoală.

The Role of the Media in the Emergence of Prosocial Behaviour
(Rolul mass-media în emergenţa comportamentului prosocial)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Rãzvan-Lucian Andronic*, Anca Andronic**
Universitatea Spiru Haret, Str. Turnului, nr. 68-72, Braşov
*e-mail: rla_bv@yahoo.com
**e-mail: ancandronic@yahoo.com

Keywords   prosocial behaviour, media, education.

Abstract
Discussions on the role of media in education are focused mainly on highlighting how the TV programmes with a violent content can cause antisocial behaviour in audiences with limited discretion. The way the media can be used as an ally in the emergence of the prosocial behaviour is the subject of this communication, which presents the main theoretical approaches, other countries' experiences as well as the possibilities for action in Romania (from the definition of prosocial behaviour in Psychosociology and the current regulations in broadcasting).

Rezumat
Dezbaterile privind rolul mass-media în educaţie se centrează mai ales pe evidenţierea modului în care programele TV cu un conţinut violent pot produce comportamente antisociale la categoriile de public cu discernământ limitat. Modul în care mass-media poate fi folosită ca aliat în emergenţa comportamentelor prosociale face obiectul prezentei comunicări, care prezintă principalele abordări teoretice, experienţe în acest sens din alte ţări, precum şi posibilităţile de acţiune în România (pornind de la definirea comportamentului prosocial în psihosociologie şi reglementările actuale în domeniul audiovizualului).

The Role of Mentoring in the Professional Debut of the Teaching Staff
(Rolul mentoratului în debutul profesional al cadrului didactic)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Claudiu Langa
Universitatea din Piteşti, Bd. Republicii, nr. 71, Piteşti
e-mail: claudiulanga@yahoo.com

Keywords   mentor, mentoring, student, teaching staffcation.

Abstract
The underlying premise that served as point of departure of the study was the identification of the perceptions of students within the civil undergraduate education and of the trainers within the military education with respect to the mentoring and the extent to which the mentoring proves its efficiency in the personal and professional development upon making the debut in the teaching activity. The quantitative and qualitative processing of the data collected based on the two representative groups for the surveyed professional categories allowed us to establish the objective and subjective factors that determined the professional style and the features of mentor personality that had a decisive influence on the adjustment process of teachers and military trainers to education institution requirements.

Rezumat
Premisa de fond de la care a plecat studiul a fost identificarea percepţiilor studenţilor din învăţământul universitar civil şi a instructorilor din învăţământul militar asupra mentoratului şi măsura în care mentoratul îşi demonstrează eficienţa în dezvoltarea personală şi profesională la debutul lor în activitatea didactică. Prelucrarea cantitativă şi calitativă a datelor recoltate de la cele două loturi reprezentative pentru categoriile profesionale investigate ne-a permis să stabilim factorii obiectivi şi subiectivi care determină stilul profesional şi caracteristicile personalităţii mentorului cu influenţă hotărâtoare asupra procesului de adaptare a profesorilor şi instructorilor militari la cerinţele instituţiei şcolare.

Continuing Professional Training, Integrative Part of Lifelong Learning
(Formarea profesională continuă, parte integrantă a educaţiei pe tot parcursul vieţii)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Sorina-Mihaela Mardar
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", Şos.Panduri, nr. 68-72, Bucureşti
e-mail: sorinamardar@gmail.com

Keywords   lifelong learning, learning society, adult education, professional continuing training.

Abstract
In 2000, the Eurydice Commission belonging to EU has realized a survey called "Continuous learning: contribution to the educational systems of the EU members". In the introductory part a short history of the learning is realized: the term is defined, its evolutions are presented, as well as the difficulties encountered when the concept was put into practice. The lifelong learning is presented starting with its evolution from a universal, humanist, visionary concept - presented in 1970 by Paul Lengrand in "An introduction to continuous learning" - up to a component of national and international educational politics.

Rezumat
În anul 2000, Unitatea Europeană Eurydice realizează o anchetă intitulată "Învăţarea pe tot parcursul vieţii: contribuţia sistemelor educaţionale în statele membre ale UE". În introducerea la această anchetă este realizat un scurt istoric al educaţiei permanente, prin care se încearcă definirea termenului, sunt identificate evoluţiile, dezvoltările, dar şi dificultăţile întâmpinate la punerea în practică a conceptului. De asemenea, se arată cum, de la un concept universal, umanist, vizionar - prezentat încă din 1970 de Paul Lengrand în raportul "O introducere la învăţarea pe tot parcursul vieţii" - educaţia permanentă a devenit, astăzi, o componentă a politicilor educaţionale naţionale şi internaţionale.

(Inter)active Learning - Value and Applicability
(Învăţarea (inter)activă - valoare şi aplicabilitate)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Venera-Mihaela Cojocariu
Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău
e-mail: venera_1962@yahoo.com

Keywords   obiectivism, constructivism, passive learning, active learning, interactive learning.

Abstract
Specifying two of the fundamental paradigms of the sciences of education in the last 50 years (objectivism, constructivism) represents the beginning of an epistemological analysis of the distinctions and relations between passive learning, active learning and interactive learning. If, generally speaking, we acknowledge the great impact of education constructivism upon changing the focalisation of the process from teacher to student, particularly speaking, we notice that many trainers regard these types of learning as known a priori, and do not give them the required reflexive and metareflexive interest. The essence of the current study represents the effort of conceptually delineating the respective theoretical concepts and of determining whether active learning is/is not synonymous with interactive learning.

Rezumat
Precizarea a două din paradigmele fundamentale ale ştiinţelor educaţiei din ultimii 50 de ani (obiectivism, constructivism) reprezintă debutul unei analize epistemologice asupra distincţiilor şi relaţiilor dintre învăţarea pasivă, învăţarea activă şi învăţarea interactivă. Dacă, general vorbind, este recunoscut marele impact al constructivismului în educaţie asupra schimbării focalizării procesului de la profesor către elev, în particular se constată că mulţi formatori consideră aceste tipuri de învăţare apriori cunoscute, şi nu le mai acordă interesul reflexiv şi metareflexiv necesar. Efortul de a delimita conceptual noţiunile respective şi de a stabili dacă învăţarea activă este/nu este sinonimă cu învăţarea interactivă exprimă esenţa studiului.

A New Approach of e-Learning Education Using Blogging
(O nouă abordare a învăţământului e-learning prin utilizarea blogging-ului)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Veselina Nedeva*, Dimitar Nedev**
* Technical College - Yambol, branch of Trakia University - Stara Zagora, Bulgaria
e-mail: vnedeva@yahoo.com
** VU Amsterdam, Netherlands
e-mail: nedev.dimitar@gmail.com

Keywords   e-learning, software, blog.

Abstract
The up-and-coming web services, which are not specialized in e-learning, but have the potential to become far more personal, social and flexible, are a significant part of the current web development stages. The traditional approach to e-learning has been to employ the use of a Virtual Learning Environment (VLE), software that is often cumbersome and expensive - and which tends to be structured around courses, timetables, and testing. That is an approach that is too often driven by the needs of the institution rather than the individual learner. In this article we discuss the concept of blogs and their utilization in the Asynchronous online learning form of e-learning education. We have also given a list of the literature references used, a throrough analysis of the results, and we have also compared the distinct characteristics of the blog, when using different types of softwares. We have also discussed the features of the free blogging software.

Rezumat
Serviciile web care nu sunt specializate în e-learning, dar au un mare potenţial de a deveni mai personale, mai sociale şi mai flexibile constituie o parte semnificativă a etapelor de dezvoltare a web-ului actual. Abordarea tradiţională a învăţământului virtual (e-learning) a utilizat preponderent mediul virtual de învăţare (MVI), un program care adeseori este complicat şi scump, tinzând să fie structurat pe cursuri, orare şi teste. Aceasta este o abordare care, mult prea adesea, este dirijată de nevoile instituţiilor şi mai puţin de cele ale indivizilor care învaţă. In acest articol am abordat conceptul de blog şi utilizarea acestuia în forma de învăţare online asincronă. Totodată, am făcut o analiză atentă a rezultatelor şi am comparat caracteristicile specifice blogului cu cele ale altor tipuri software. Am discutat, de asemenea, despre trăsăturile programului de blogging liber.

Two Scenarios for Problem Solving and Pro-algebraic Reasoning Development in Primary School Children
(Două scenarii pentru rezolvarea de probleme şi dezvoltarea raţionamentului pro-algebric la elevii din şcoala primară­)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Marianne Ducharme, Elena Polotskaia*
De la Mosaïque School, 5621, av. McMurray, Côte-Saint-Luc, Quebec
Polotski consultant, 5783, av. Wolseley, Côte-Saint-Luc, Quebec
* e-mail: polotski.cons@gmail.com

Keywords   problem solving, algebraic reasoning, didactical engineering, elementary mathematics.

Abstract
In this article we analyse and compare two scenarios of story-problem situations that could support students' conscious articulation of mathematical structure of a textual problem. One of the possible ways to observe this conscious articulation is through constructing and discussing a diagram as a pictorial representation of the problem's structure. Both scenarios are based on using such diagrams. In both scenarios we tried to put the reasoning and communication at the centre of the problematic situation. However the outcomes in two cases are different.

Rezumat
În acest articol analizăm şi comparăm două scenarii pentru situaţii problemă care pot sprijini articularea conştientă la elevi a structurii matematice a unei probleme textuale. O modalitate posibilă de a observa această articulare conştientă este prin intermediul elaborării şi al discutării unei diagrame ca reprezentare pictografică a structurii problemei. Ambele scenarii se bazează pe utilizarea unor asemenea diagrame. În ambele scenarii am încercat să plasăm raţionamentul şi comunicarea în centrul situaţiei problematice. Totuşi, rezultatele pentru cele două cazuri sunt diferite.

Is NLP Applicable to ELT?
(Se poate aplica programarea neuro-lingvistică în predarea limbii engleze?)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Bahadir Bozoğlan
Selcuk University, Konya, Turkey
e-mail: bahadirbozoglan@yahoo.com

Keywords   Neuro-linguistics Programming, English LanguageTeaching.

Abstract
In this study, the question if NLP (Neuro-linguistics Programming) is applicable to ELT (English Language Teaching) or not is discussed in terms of some theories and researches. It was aimed to find out whether NLP is applicable to ELT or not. The literature review technique, which is a qualitative technique, was used to do this study. The history and features of NLP are mentioned and implications and application of NLP are broadly stated. In the final part, the views and literature findings are discussed.

Rezumat
În acest studiu, întrebarea dacă programarea neuro-lingvistică este aplicabilă sau nu în predarea limbilor străine este discutată din punct de vedere teoretic şi practic. Scopul cercetării a fost să afle dacă programarea neuro-lingvistică se poate aplica în predarea limbii engleze sau nu. În realizarea studiului s-a folosit prezentarea datelor din literatura de specialitate, care este o metodă calitativă. Sunt prezentate evoluţia istorică şi caracteristicile programării neuro-lingvistice, punându-se accent pe implicaţiile şi aplicaţiile acesteia. În partea finală, sunt discutate punctele de vedere şi rezultatele existente în literatura de specialitate.

Cross-Cultural Pragmatic and its Relations to Using Culture to Teach Foreign Languages
(Pragmatica transculturală şi relaţiile ei cu utilizarea culturii în predarea limbilor străine)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Ahmet Çekiç*
Selcuk University, Konya, Turkey
e-mail: ahmetcekic42@hotmail.com

Keywords   cross-cultural pragmatics, EFL, ELT, culture, language.

Abstract
In this paper, fields of studies cross-cultural pragmatics draws on will be provided in search for pragmatic universals and culture-specific pragmatic features. The literature review technique, which is a qualitative technique, was used to do this study. Later on, their relations to using culture in teaching foreign languages are provided together with specific techniques to be employed in the classroom. Finally, some suggestions for further studies are made in the conclusion.

Rezumat
Studiul se concentrează pe pragmatica transculturală în căutarea universalelor pragmatice şi a trăsăturilor pragmatice specifice culturii. In acest scop, este utilizată o tehnică calitativă, aceea a trecerii în revistă a literaturii de specialitate. Apoi sunt prezentate relaţiile cu utilizarea culturii în predarea limbilor străine, precum şi tehnici specifice care pot fi utilizate în clasă. În final, se fac unele sugestii privind elaborarea unor viitoare studii.

The Coordinative Capacities Development of Students by Applying Movement Games During the Physical Education Classes
(Dezvoltarea capacităţilor coordinative ale studenţilor prin aplicarea jocurilor de mişcare în lecţiile de educaţie fizică)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Anamaria Constantinescu, Mirela Dulgheru*
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
*e-mail: dmirela714@yahoo.com

Keywords   coordinative capacities, the physical education class, students, movement games, morphofunctional development, motor training

Abstract
The movement games must have an important place in the coordinative capacities development of students. Once used with caution and systematically, they will positively influence both the leading movement capacities and its entire psycho-motor sphere: the capacity to quickly react, foreseeing, taking fast and making fast decisions, insight, spirit presence, etc.

Rezumat
Jocurile de mişcare trebuie să ocupe un loc important în dezvoltarea capacităţilor coordinative ale studenţilor. Odată folosite chibzuit şi sistematic, ele vor influenţa pozitiv atât capacităţile de dirijare a mişcărilor, cît şi întreaga sferă psihomotrică a acestora: capacitatea de reacţionare rapidă, prevederea, luarea şi realizarea rapidă a unor decizii, agerimea, prezenţa de spirit etc.

Motor Learning in the Physical Education and Sport Vision
(Învăţarea motrică în viziunea educaţiei fizice şi sportive)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Marius Vaida
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: vaidamarius@yahoo.com

Keywords   learning, motor, physical education, sport.

Abstract
Motor learning is a very important process in the instructive-educational process of the physical education and sport, with its help the main specific objectives of this activity being made. This subject is treated both from the point of view of the learning problem as a process aspect but also from the point of view of the perceptive-motor (sensors-motor) and motor learning, between the two ones being difficult to make a concrete difference, the importance of the perceptive-motor (sensors-motor) and motor learning being given by the significant volume of motor skills that are at the base of the physical education and sport.

Rezumat
Învăţarea motrică este un proces foarte important în procesul instructiv-educativ de educaţie fizică şi sport, cu ajutorul acesteia îndeplinindu-se principalele obiective specifice ale acestei activităţi. Acest subiect este tratat atât din punctul de vedere al problematicii învăţării ca aspect procesual, dar şi din punctul de vedere al învăţarii perceptiv-motrice (senzori-motrică) şi motrice, între cele două fiind greu de făcut o diferenţă concretă, importanţa învăţării perceptiv-motrică (senzori-motrică) şi motrice fiind dată de volumul însemnat de deprinderi motrice care stau la baza educaţiei fizice şi sportului.

Adjusting the Attitude of Students and the Guidance Side of the Character in Physical Education Lesson
(Reglarea atitudinii studenţilor şi latura de orientare a caracterului în lecţia de educaţie fizică)
Vol. LXII • No. 1B/2010
Elena Lupu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr.39, Ploieşti
e-mail: lupu_lln@yahoo.com

Keywords   attitudes, physical education, students, orientation, personality.

Abstract
We ask ourselves both theoretically and practically how can we influence students' attitude in favour of Physical Education for fulfilling cognitive and affective aims. The interference of psychology with sociology, Psychosociology studies the human being in the social context in the particular case, interacting. If at first this discipline was mainly directed to studying groups and interpersonal relations, today it claimes more extensive territories: the binding between types of behavior, public life and the social field, thus my theoretical and methodological task is to clarify the concept of attitude and cognition, to understand the importance of attitudes in the life of student, in order to choose valid tools for measuring changes in attitudes that have cognitive basis.

Rezumat
Teoretic, dar şi practic, ne întrebăm cum putem influenţa atitudinea studenţilor în favoarea educaţiei fizice prin realizarea obiectivelor cognitive şi afective. La interferenţa psihologiei cu sociologia, psihosociologia studiază omul în contextul social concret, în interacţiune. Dacă la început disciplina s-a orientat cu precădere spre studiul grupurilor şi relaţiilor interpersonale, astăzi îşi revendică teritorii mult mai vaste: articularea între conduite, viaţă publică şi câmpul social. De aceea, sarcina mea teoretico-metodologică este de a clarifica conceptul de atitudine şi cogniţie, de a înţelege însemnătatea atitudinilor în viaţa studenţilor pentru a alege instrumentele valide de măsurare a modificării atitudinilor care au o bază cognitivă.

Display Num 
Powered by Phoca Download

Search in this site

Statistics

Content View Hits : 739789

Online users at this moment

We have 26 guests online