- reset +
Archive of old issues (Bulletins)
Up

Bulletin Vol. LXII - No. 2/2010

Education Under Time Pressure
(Educaţia sub presiunea timpului)
Vol. LXII • No. 2/2010
Gabriel Albu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

Keywords   speed, emergency, education, school, improvisation, moods.

Abstract

As most of us feel it, the present society imposes us a faster rythm of activities. It seems that we are in an against time race. In this tendency of acceleration comes education, too. The education was always connected to time, patience, respite, effort, deepness, reflection and self-analysis. It seems that the occurence of the fast-schooling phenomenon is iminent. The actual study seeks to analyse the problems (and the solutions) which reveal from this trend.

Rezumat

Precum o resimţim tot mai mulţi dintre noi, societatea actuală ne impune un ritm tot mai rapid al activităţilor. Ne aflăm, parcă, într-o cursă contracronometru. În această tendinţă de accelerare intră şi educaţia. Educaţia a fost mereu legată de timp, de răbdare, de răgaz, de efort, de profunzime, de reflecţie şi de autoanaliză. Pare că apariţia fenomenului fast-schooling este iminentă. Studiul de faţă caută să analizeze problemele (şi soluţiile) care reies din această tendinţă.

Postmodernism and the Educational Ideal Issue
(Postmodernismul şi problema idealului educaţional)
Vol. LXII • No. 2/2010
Emil Stan*, Cristina Safta **, Mihaela Suditu ***
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
*e-mail: estan@upg-ploiesti.ro
**e-mail: kristina.safta@yahoo.com
***e-mail: msuditu@upg-ploiesti.ro

Keywords: ideal, postmodernism, education, post-modern school, ideal crisis.

Abstract

The study aims to argue in favour of the compatibility between the educational ideal and the postmodern philosophy. At the same time, the study supports the necessity of the educational ideal in the classroom, even if the pupils and reality are postmodern. Beyond theoretical arguments, the study also uses data from a practical-aplicative research.

Rezumat

Studiul îşi propune să argumenteze în favoarea compatibilităţii dintre idealul educaţional şi filosofia postmodernă. În acelaşi timp, studiul susţine necesitatea prezenţei idealului educaţional în sala de clasă, chiar dacă elevii şi realitatea sunt postmoderne. Dincolo de argumente teoretice, studiul utilizează şi date ale unei cercetări practic-aplicative.

Building National Unity and Curriculum Uniqueness in the European Context
(Construirea unităţii naţionale şi unicităţii curriculum-ului în context european)
Vol. LXII • No. 2/2010
Roxana Enache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: renache@upg-ploiesti.ro

Keywords: curriculum, european context, values.

Abstract

We recognize that education has a strategic role in shaping the European identity and awareness and is also responsible for training in youth and adults habits in terms of cultivation and respect of human rights, fundamental freedoms, fostering dialogue, respect for culture and identity of the other, and individual responsibility. This importance of education increases if we rely on the idea that the nation, region, culture, inequality, racism, ethnicism and democracy are all elements that structure identity and nationality and are major consequences of European education systems. We intend to analyze the European dimension at the axiological level in the Romanian curriculum by identifying national and European values in the perception of education subjects. Thus we identified a set of European values that constitute the core of European dimension, and this set of different values build the unity and uniqueness of the national curriculum by expanding the list with the national values.

Rezumat

Constatăm că educaţia deţine un rol strategic în procesul de formare a unei identităţi şi conştiinţe europene şi este responsabilă în egală măsură de formarea în rândul tinerilor ca şi adulţilor a unor deprinderi în ceea ce priveşte cultivarea şi respectarea drepturilor omului, libertăţilor fundamentale, cultivarea dialogului, respectul pentru cultura şi identitatea celorlalţi, precum şi a responsabilităţii individuale. Această importanţă a educaţiei sporeşte dacă ne bazăm pe ideea că naţiunea, regiunea,
cultura, inegalitatea, rasismul, etnicismul şi democraţia sunt toate elemente care structurează identitatea şi cetăţenia şi sunt consecinţe majore ale sistemelor educaţiei europene. Ne propunem să analizăm ce presupune dimensiunea europeană la nivelul axiologic în curriculum-ul românesc prin identificarea valorilor naţionale şi europene în percepţia subiecţilor educaţiei. Identificăm astfel un set de valori europene ce constituie nucleul dimensiunii europene, iar acest set de valori diverse construiesc unitatea şi unicitatea curriculum-ului naţional prin completarea listei cu cele specific naţionale.

Educational Partnerships - a Solution of Evolution of the Romanian Education System
(Parteneriatele educaţionale - o soluţie de evoluţie a sistemului românesc de învăţământ)
Vol. LXII • No. 2/2010
Alina Gabriela Brezoi
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: alina_brezoi@yahoo.com

Keywords: partnerships, collaboration, the community.

Abstract

In such a dynamic environment, which changes its structure and the content every day, and especially in the absence of abundant financial resources, it is impossible not to appear disputes, problems, tensions between different entities. To resolve such difficulties, the most profitable method proved to be the cooperation. Collaboration is the starting point for achieving a partnership. This paper aims to provide an idea of one of the reasons why students choose different specializations and to offers a solution to this economic and social situation of crisis that surrounds the Romanian education system nowadays.

Rezumat

Într-un mediu de viaţă şi organizare atât de dinamic, care în fiecare zi îşi schimbă structura, conţinutul şi mai ales în lipsa unor resurse financiare îndestulătoare, este imposibil să nu se ivească divergenţe, probleme, tensiuni între diferite entităţi. Pentru soluţionarea unor astfel de dificultăţi, cea mai profitabilă metodă, s-a dovedit a fi colaborarea. Colaborarea este punctul de plecare pentru realizarea unui parteneriat. Articolul de faţă doreşte să ofere o idee asupra unuia dintre motivele pentru care studenţii aleg diverse specializări şi oferă o soluţie la prezenta situaţie economico-socială de criză ce învăluie
sistemul de învăţământ românesc.

Universities and the Labour Market - Current Trends. Case Study - Petroleum-Gas University of Ploieşti
(Universităţile şi piaţa muncii - studiu de caz - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti)
Vol. LXII • No. 2/2010
Emil Stan*, Mihaela Suditu**, Cristina Safta***
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
*e-mail: estan@upg-ploiesti.ro
**e-mail: msuditu@upg-ploiesti.ro
***e-mail: kristina.safta@yahoo.com

Keywords: labour market, graduates of technical faculties, careers.

Abstract

The scientific and technological potential of universities, as well as the increase in the complexity of the products involved in the economic processes determined their implication as significant actors on the job market. Our study aims at analyzing the ways in which UPG is involved on the job market since it is a university with a unique profile in Romania.

Rezumat

Potenţialul ştiinţific şi tehnologic al universităţilor, precum şi creşterea complexităţii produselor incluse în procesele economice au determinat implicarea acestora ca actori semnificativi pe piaţa muncii. Studiul nostru îşi propune să analizeze implicarea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti pe piaţa muncii, ca universitate cu profil unic în România.

Teachers' Satisfaction with Life, Emotional Intelligence and Stress Reactions
(Nivelul de satisfacţie a vieţii profesorilor, inteligenţa emoţională şi reacţiile la stres)
Vol. LXII • No. 2/2010
Aurora Adina Ignat
Universitatea "Ştefan cel Mare", Str. Universităţii, nr.13, Suceava
e-mail: iadina@usv.ro

Keywords:   emotional intelligence, satisfaction with life, stress reactions.

Abstract

The study intends to figure out a relationship between the emotional intelligence, self efficacy and the satisfaction with life on the one hand and the type of stress reaction of the teachers on the other hand. The study is going to find out if the satisfaction with life is correlated with healthy stress reactions of the teachers and also, if the emotional intelligence is correlated with functional stress reactions. The results show an image upon the satisfaction with life of the teachers in terms of different variables and also the relation between a good emotional intelligence and self-efficacy, the high satisfaction with life and a healthy way of stress coping.

Rezumat

Lucrarea urmăreşte identificarea unei relaţii care există între inteligenţa emoţională, autoeficacitatea şi satisfacţia cu viaţa a profesorilor, pe de o parte, şi pe de altă parte tipurile de reacţie la stres. Studiul urmăreşte să arate că satisfacţia cu viaţa este corelată cu reacţiile pozitive în faţa stresului şi de asemenea, că inteligenţa emoţională corelează pozitiv cu modalităţile funcţionale de coping în faţa stresului. Rezultatele arată o imagine a nivelului de satisfacţie cu viaţa a profesorilor în funcţie de diferite variabile şi de asemenea relaţia care există între o bună inteligenţă emoţională, autoeficacitate, nivelulînalt al satisfacţiei vieţii şi modalităţile funcţionale de coping în situaţie de stres.

Teacher Education Postgraduate Studies in Greece: Current Issues and Academic Trends
(Studiile post-universitare de pregătire a profesorilor în Grecia: probleme actuale şi tendinţe academice)
Vol. LXII • No. 2/2010
Vassiliki Papadopoulou*, Konstantinos Arsenis**, Aristotelis Zmas***
* University of Western Macedonia, Florina, Greece
e-mail: vpapa@uowm.gr
** University of Western Macedonia, Florina, Greece
e-mail: karsenis@otenet.gr
***University of Thessally, Volos, Greece
e-mail: zmasgr@yahoo.gr

Keywords: teacher postgraduate studies, Greece, comparative analysis, critical assessment.

Abstract

The present article focuses on the current issues and academic trends of Teacher Postgraduate Studies in Greece. It examines the Postgraduate Studies Programmes (PSPs) of primary and early childhood education. From the research data it can be observed that there is an increase in the number of the above mentioned programmes offered and their modules. At the same time, one can observe the predominance of PSPs modules in New Technologies. On the other side, there is an under-representation of modules related to the European Dimension in Education, Intercultural and Environmental Education. It is further argued that these programmes are linked with a series of problems: the lack of an interuniversity and an inter-nations character; the uncertainty as to their continuation in the case of future reductions in European funding; and the absence of essential evaluation mechanisms.

Rezumat

Prezentul articol se concentrează pe problemele actuale şi tendinţele academice ale studiilor postuniversitare de pregătire a profesorilor. Sunt examinate programele de studii post-universitare (PSP) pentru educaţia timpurie şi învăţământul primar. Din datele cercetării se poate observa că există o creştere a numărului de programe şi a modulelor lor. În acelaşi timp, se observă că predomină modulele PSP pentru noile tehnologii. Pe de altă parte, există o slabă reprezentare a modulelor privind Dimensiunea europeană în educaţie, Educaţia interculturală şi evironmentală. În continuare, se argumentează că aceste programe au legătură cu o serie de probleme: lipsa caracterului interuniversitar şi internaţional, nesiguranţa privind continuitatea lor în cazul unor viitoare reduceri a fondurilor europene şi absenţa unor mecanisme esenţiale de evaluare.

Pedagogical Competencies Development from Pre-service to In-Service Training (needs assessment for primary and preschool teachers)
(Dezvoltarea competenţelor pedagogice de la formarea iniţială spre cea continuă (diagnoza nevoilor pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar))
Vol. LXII • No. 2/2010
Otilia Clipa*, Aurora Adina Ignat**
*Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
e-mail: otiliac@usv.ro
**Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
e-mail: iadina@usv.ro

Keywords: competencies, pre & in-service, training teacher.

Abstract

The paper intends to point out the peculiarity of the pedagogical competence development of the primary and pre-school teachers within the pre-service and in- service training. The study presents some results of a survey applied at the teachers? level in order to identify the main concerning issues regarding the pedagogical professional training, to survey the perceptions regarding the in-service training institutions, to compare the perceptions about the amount of knowledge gained through the initial and in-service training. The results show a high interest for the psycho pedagogical field.

Rezumat

Această lucrare are ca scop descrierea posibilităţilor de dezvoltare a competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar prin sistemul de formare iniţială sau continuă. Studiul prezintă câteva rezultate obţinute în urma aplicării unor chestionare. Acestea identifică principalele tematici privind formarea profesională a cadrelor didactice şi percepţia asupra instituţiilor de formare iniţială. De asemenea, a fost reliefat comparativ rolul instituţiilor de formare atât în formarea iniţială, cât şi în cea continuă şi plusul valoric al fiecăreia. Rezultatele arată un interes crescut pentru informaţiile din domeniul psihopedagogic.

Vygotsky on Art and Psychology - Implications for (Re)framing Teacher Education
(Vîgotsky despre artă şi psihologie - implicaţii pentru (re)configurarea programelor de formare a formatorilor)
Vol. LXII • No. 2/2010
Mihaela Mitescu Lupu
Universitatea de Arte "George Enescu", Str. Horia, nr. 7-9, Iaşi
e-mail: office_lupumihaela@yahoo.com

Keywords: teacher education, constraints, affordances, conceptions of learning, CHAT.

Abstract

An analysis data generated in interviews with undergraduate student-teachers majoring in music performance is proposed. The purpose of this analysis is to explore the relationship between the interviewees' conceptions of learning and the constraints and affordances that the teacher education program they are pursuing at university is presenting them with. The analysis employs the conceptual tools of the cultural historical activity theory (CHAT). Vîgostky's ideas on art and psychology are also employed in the analysis that attempts exploring possible implications for reframing teacher education. This work was supported by CNCSIS-UEFISCSU, project number PNII-RU
21/2010.

Rezumat

Este propusă o analiză a datelor generate în câteva interviuri cu studenţi ai unui program de pregătire a cadrelor didactice cu specializarea în interpretare muzicală. Scopul acestei analize este de a explora relaţia între concepţiile studenţilor despre învăţare şi constrângerile/ dimensiunile facilitatoare din programul de formare a cadrelor didactice pe care îl urmează la universitate. În acest exerciţiu analitic sunt implicate intrumentele teoriei cultural istorice a activităţii (CHAT). Ideile lui Vîgotski despre artă şi psihologie sunt de asemenea considerate în această analiză pentru a putea explora posibilele implicaţii în privinţa (re)configurării programelor de formare a formatorilor. Acest studiu a fost sprijinit de CNCSIS-UEFISCSU, proiect numărul PNII-RU 21/2010.

The Basics of Non-Learning: Are They Set In Elementary Grades?
(Bazele non-învăţării: sunt ele instalate în clasele primare?)
Vol. LXII • No. 2/2010
Singer, Florence Mihaela*; Sarivan, Ligia**
*Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
mikisinger@gmail.com
** Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Ştirbei Vodă, nr. 37, Bucureşti
ligia_sarivan@yahoo.com

Keywords: learning, teaching stereotypes, perception, assessment, children?s representations.

Abstract

What activities do children prefer in primary grades? Are these related to what the teacher effectively does in the classroom? How are the teaching stereotypes mirrored in the students' representations about the tasks? This article presents the outcomes of a survey on a national representative sample of fourgraders that was focused on exploring the answers to these questions. Specific correlations are made for two subject matters: modern languages and mathematics. The analysis reveals how bad habits of thinking are inculcated by counterproductive teaching methodology.

Rezumat

Ce activităţi preferă copiii în clasele primare? Sunt aceste preferinţe în relaţie cu activitatea desfăşurată de cadrul didactic la clasă? Se reflectă oare stereotipurile profesorilor în reprezentările elevilor asupra sarcinilor pe care le au de realizat? Articolul prezintă rezultatele unui studiu realizat pe un eşantion naţional reprezentativ al elevilor de clasa a IV-a, focalizat pe explorarea răspunsurilor la aceste întrebări. Articolul cuprinde corelaţii specifice pentru două discipline şcolare: limbi moderne şi matematică. Analiza scoate la iveală modul în care stereotipuri de gândire sunt inculcate elevilor printr-o contraproductivă metodologie de predare.

Integrating Technology in the Classroom: A Teacher Training Programe Experience
(Integrarea tehnologiei în activitatea didactică: o experienţă a unui program de formare)
Vol. LXII • No. 2/2010
Gabriela Nausica Noveanu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Ştirbei Vodă, nr. 37, Bucureşti
e-mail: gabrielanoveanu@yahoo.com

Keywords: key competencies, technology integration, multimedia projects

Abstract

The purpose of this paper is to examine one way of developing key competencies in the process of subject matter teaching. This approach is based on the teachers' attempts to integrate technology in their planning of instruction. Adopted strategies include collaborative and cooperative learning methods, engaging in critical and reflective thinking, and evaluation through electronic portfolios. We present a series of good practice examples, emphasizing the teachers' view about these aspects gained during the Intel Teach Course training. Last but not least the paper highlights the implications of Intel Teach for teachers and teacher educators.

Rezumat

Scopul acestui articol este de a examina o modalitate de a dezvolta competenţele cheie prin predarea disciplinară. Abordarea respectivă se bazează pe încercările profesorilor de a integra tehnologia în proiectarea didactică. Strategiile adoptate includ învăţarea colaborativă şi cooperativă, implicarea în gândirea critică şi reflectivă, precum şi evaluarea prin intermediul portofoliilor electronice. Prezentăm o serie de exemple de bună practică care se focalizează pe perspectiva profesorilor, legată de aceste aspecte, căpătată în timpul programului de formare Intel Teach. Nu în ultimul rând, articolul subliniază implicaţiile acestui curs asupra profesorilor, cât şi a celor implicaţi în formarea profesorilor.

A New Approach to Non-Formal Education
(O nouă abordare a educaţiei non-formale)
Vol. LXII • No. 2/2010
Roxana Enache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: renache@upg-ploiesti.ro

Keywords: non-formal education, European perspective, activities specific to non-formal education.

Abstract

It is important to recognize that more and more not only the role of formal education, but also provided opportunities for informal education, specifically programs outside the formal education system. Such programs are often run by NGOs, including youth organizations. At European level, youth organizations have found ways to make their voices heard on education issues. Thus, students have created organizations like the National Union of Students in Europe and the European Union Office of Students Organization, which is the second platform of the national student unions and organizations largest in Europe and is active in general secondary education and in secondary vocational education. These organizations seek to facilitate the exchange of information, experience and knowledge of national organizations of students and play a role in promoting dissemination of discussions on new trends in formal education systems in Europe.

Rezumat

Este important de observat că se recunoaşte din ce în ce mai mult nu numai rolul educaţiei oficiale, ci şi ocaziile oferite de educaţia neoficială, mai exact de programele din afara sistemului de învăţământ oficial. Astfel de programe sunt adesea administrate de organizaţii neguvernamentale, inclusiv organizaţii ale tinerilor. La nivel european, organizaţiile tinerilor au găsit modalităţi prin care să-şi facă auzită vocea cu privire la problemele educaţionale. Astfel, s-au creat organizaţii ale elevilor precum Uniunea Naţională a Elevilor din Europa şi Biroul de Organizare a Uniunii Europene a Elevilor, care este a doua platformă a uniunilor şi organizaţiilor naţionale ale elevilor ca mărime din Europa şi este activă în învăţământul general secundar şi în învăţământul profesional secundar. Aceste organizaţii încearcă să faciliteze schimbul de informaţii, experienţă şi cunoştinţe dintre organizaţiile naţionale ale elevilor şi joacă un rol de diseminare în promovarea de discuţii privind noile tendinţe în cadrul sistemelor educaţionale oficiale din Europa.

School-Family Partnership - A Real Need of The Present Society
(Parteneriatul familie-şcoală - O nevoie reală a societăţii actuale)
Vol. LXII • No. 2/2010
Adina Pescaru
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: aprilie6@yahoo.com

Keywords: community parent involvement, school management.

Abstract

When the level of family involvement in schools is low despite its proven benefits, we must try to understand the barriers that inhibit reaching out to families. The problems in achieving partnerships between home and school have a long history. They are not primarily due to lack of concern or skill among either parents or teachers. Rather, they seem to arise from traditions within the school culture of running schools according to a hierarchical, noncollaborative, delegation model; avoiding conflict; utilizing ritualized formats that inhibit authentic communication and failing to allocate sufficient resources of time and money to home-school relationships.

Rezumat

Când nivelul de implicare a familiei în şcoală este scăzut, în ciuda beneficiilor sale dovedite trebuie să încercăm să înţelegem barierele care ne împiedică să ajungem la familii. Problemele în realizarea parteneriatelor dintre familie şi şcoală au o istorie lungă. În principal, nu se datorează lipsei de preocupare sau abilităţi a părinţilor sau profesorilor. Par mai degrabă să apară din tradiţiile ce aparţin de cultura şcolară, referitoare la modul de conducere a acesteia, conform unui model ierarhic, noncolaborativ, de delegare; la evitarea conflictelor; la utilizarea formulelor ritualizate, care inhibă o comunicare autentică şi dau greş în alocarea de resurse suficiente de timp şi bani în relaţia familie-scoală.

The Advantages and Disadvantages of Special Educational Needs Label
(Avantajele şi dezavantajele etichetării cu sintagma "nevoi educaţionale speciale")
Vol. LXII • No. 2/2010
Alina Mărgăriţoiu
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: alinapetrescu1@yahoo.com

Keywords: Special Educational Needs, label, advantages and disadvantages.

Abstract


The Education Act contains provisions aimed at integrating children with special needs in both special education and in the normal/public education, where they benefit from curricula and individualized syllabuses, specific recovery intervention with the help of interdisciplinary teams, support services from itinerant teachers and advisory services etc. Thus, in inclusive schools learn more and more children with special educational needs. The purpose of the present article is to identify and to analyse positive and negative aspects of special educational needs label.

Rezumat


Legea Învăţământului conţine prevederi care vizează integrarea copiilor cu cerinţe speciale atât în învăţământul special, cât şi în cel normal/de masă, unde beneficiază de planuri de învăţământ şi programe şcolare individualizate, intervenţie specifică de recuperare în echipă interdisciplinară, servicii de sprijin din partea profesorului itinerant, servicii de consiliere etc. Astfel, în şcolile incluzive învaţă din ce în ce mai mulţi copii cu cerinţe educative speciale. Scopul articolului este de a identifica şi analiza aspectele pozitive şi negative ale etichetării cu sintagma "cerinţe/nevoi educative speciale".

Second-order False Belief Attribution in Children with Non-specific Intellectual Disabilities and Down Syndrome: Social-cognitive Profile Research and Educational Planning Challenges
(Atribuirea credinţelor false de ordin secund la copiii cu deficienţe intelectuale nespecifice şi sindromul Down: studierea profilului socio-cognitiv şi provocările planificării educaţionale)
Vol. LXII • No. 2/2010
Stergiani Giaouri*, Anastasia Alevriadou **
* University of Western Macedonia, Florina, Greece
e-mail: stellagiaouri@yahoo.gr
** University of Western Macedonia, Florina, Greece
e-mail: alevriadou@uowm.gr

Keywords: intellectual disability, Down syndrome, theory of mind, educational practices.

Abstract

Second-order mental state attribution in 64 children with intellectual disabilities was investigated. Five second-order false belief tasks were administered to the participants. Significant differences were found between Down syndrome and non-specific intellectual disabled group on the tasks. Results contrast with the view that individuals with Down syndrome have an intact theory of mind and suggest that in their attributions of second-order mental states, children with Down syndrome perform worse than do other group of children with non-specific intellectual disabilities. The findings are discussed in terms of the specificity of the etiology-related profiles of ID groups, considering educational and social inclusion practices.

Rezumat

A fost investigată atribuirea stărilor mentale de ordinul al doilea la 64 de copii cu dizabilităţi intelectuale. Cinci sarcini privind credinţe false de ordinul al doilea au fost administrate participanţilor. S-au constatat diferenţe semnificative între sindromul Down şi grupul cu dizabităţi intelectuale nespecifice. Rezultatele sunt discordante în raport cu părerea că indivizii cu sindrom Down au o teorie despre minte intactă şi sugerează că în atribuirile stărilor mentale de ordinul al doilea, copiii cu sindrom Down acţionează mai slab decât grupul de copii cu dizabilităţi intelectuale nespecifice. Rezultatele sunt discutate în termeni de specificitate a profilelor DI legate de etiologie, luîndu-se în considerare practicile de incluziune educaţională şi socială.

Advantages and Limits of Computer Based Speech Therapy System
(Avantaje şi limite ale sistemelor de terapie asistată a vorbirii)
Vol. LXII • No. 2/2010
Doina Maria Schipor*, Ovidiu Andrei Schipor, Ştefan Gheorghe Pentiuc
Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
*e-mail: vmdoina@yahoo.com

Keywords: assisted speech therapy, end-user attitudes, personalized speech therapy.

Abstract

In this paper we present our experience concerning the development and utilization of LOGOMON - a Computer Based Speech Therapy System for Romanian language. Building such a system might be an overwhelming process because of its large "variables" numbers that most of them should be considered, being "human" type. Each aspect has its own importance and must be carefully treated. The utilization of LOGOMON has clearly revealed us some incontestable advantages such as: standardization, objectivity and patience. On the other hand, a CBST is not a panacea. It cannot and "we think" it could not replace the speech therapist because of unbreakable limits: lack of emotional support, need of the auditory and of the visual information to be integrated in a subjective way. Instead of all this, it could be a more and more valuable assistant in the therapy process.

Rezumat

Prezenta lucrare este rezultatul experienţei derulate în cadrul proiectului de dezvoltare şi utilizare a LOGOMON - Sistem de terapie asistată a vorbirii pentru limba română. Realizarea acestui sistem a presupus un proces complex de integrare a unui însemnat număr de variabile, cele mai multe dintre ele greu de cuantificat şi controlat. Utilizarea sistemului LOGOMON a conferit terapiei logopedice câteva avantaje incontestabile: standardizare, obiectivitate, răbdare. Pe de altă parte, acest tip de instrument nu poate fi considerat soluţia integrală în terapia vorbirii. El nu poate şi, în opinia noastră, nu va putea înlocui logopedul datorită unor limite de necontestat: lipsa suportului emoţional, nevoia integrării subiective a informaţiilor vizuale şi auditive. În schimb, el devine un asistent din ce în ce mai bun al procesului terapeutic

The Partnership in Inclusive School - Truth and Challenge
(Parteneriatul în şcoala incluzivă - adevăr şi provocare)
Vol. LXII • No. 2/2010
Alina Mãrgãriþoiu
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: alinapetrescu1@yahoo.com

Keywords: children with special educational needs, the partnership in inclusive school, the personalized intervention programs.

Abstract

The success of the personalized intervention programs for children with special educational needs in inclusive schools depends on the involvement and cooperation of all actors responsible for their upbringing and education. Thus, the inclusive school is addressed to individualities, but while providing learning solutions for collaboration and cooperation, as an area of practical experience and interpersonal relationships.
In this context, the present investigation aims to shape an objective representation of the relationship between teachers from inclusive schools in Ploiesti and parents of children with special educational needs, peripatetic teachers, special education professionals to find ways to reduce the distance between inclusive theory and practice.

Rezumat

Reuşita programelor de intervenţie individualizate pentru elevii cu cerinţe educative speciale din şcolile incluzive depinde de implicarea şi colaborarea tuturor actorilor responsabili de creşterea şi educarea lor. Astfel, şcoala incluzivă se adresează individualităţilor, dar oferă în acelaşi timp soluţiile colaborării şi cooperării pentru învăţare, fiind un teritoriu al experienţelor practice şi al relaţiilor interumane.
În acest context, microcercetarea de faţă îşi propune să contureze o reprezentare obiectivă a relaţiilor dintre cadrele didactice din şcolile incluzive ale municipiului Ploieşti şi părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale, profesorii itineranţi, specialiştii din învăţământul special în vederea identificării unor soluţii care să diminueze distanţa dintre teoria şi practica incluzivă.

Developmental Metacognition: Aspects in Young Children
(Metacogniţia în dezvoltare: aspecte în copilăria mică)
Vol. LXII • No. 2/2010
Cristian Vasile
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: clinical_psycho@yahoo.com

Keywords   metacognition, development, childhood.

Abstract

Children and especially young children, don't have a rich vocabulary and, according to Piaget' theory, they don't have the necessary cognitive tools for understanding words and concepts like an adult. Research with children about their understanding of different mental state words has concluded that young children are not consistent in their use of these words and that understanding of them is a long process which continues throughout childhood.

Rezumat

Copiii şi în special copiii mici, nu au un vocabular bogat şi, conform teoriei lui Piaget, nu au mecanismele cognitive necesare pentru înţelegerea cuvintelor sau conceptelor la fel ca un adult. Cercetările cu copiii mici, referitoare la înţelegerea de către aceştia a cuvintelor care ilustrează diferite stări mintale, au concluzionat că ei nu utilizează constant aceste cuvinte, iar înţelegerea lor este un proces lung ce continuă toată copilăria.

Linking Cognition and Motivation in Adolescents with ID: The Zeigarnik Effect Paradigm
(Relatia dintre cognitie si motivatie la adolescentii cu deficiente intelectuale: paradigma efectului Zeigarnik)
Vol. LXII • No. 2/2010
Anastasia Alevriadou
University of Western Macedonia, Florina, Greece
e-mail: alevriadou@uowm.gr

Keywords   intellectual disabilities, Zeigarnik effect, self-esteem.

Abstract
Zeigarnik effect refers to the phenomenon whereby "people will recall interrupted tasks much better than completed ones." The present study explored the relationship between Zeigarnik effect and self esteem in 48 adolescents and young adults with intellectual disabilities (ID). Only participants "high" in self esteem exhibited the selective recall pattern. It was hypothesized that interrupted activities were viewed as failures. It was assumed that the recall of failures was particularly threatening to "low" self-esteem participants, resulting in selective forgetting or selective storage of solutions. The findings are discussed in the context of the current cognitive-motivational theories for ID.

Rezumat
Efectul Zeigarnik studiaza daca "oamenii îsi vor aminti sarcinile de lucru întrerupte mai bine decât pe cele duse la bun sfârsit". Studiul prezent exploreaza relatia dintre efectul Zeigarnik si stima de sine la 48 de adolescenti si tineri cu deficiente intelectuale (DI). Numai participantii cu o stima de sine ridicata au folosit modelul de amintire selectiva. A fost emisa ipoteza ca activitatile întrerupte au fost percepute ca esecuri. A fost facuta prezumtia ca amintirea esecurilor este perceputa ca o amenintare directa de catre subiectii cu o stima de sine scazuta, rezultând uitarea selectiva sau memorarea selectiva a solutiilor. Rezultatele sunt discutate în contextul teoriilor cognitiv-motivationale actuale în aria DI.

Mental Workload: Cognitive Aspects and Personality
(Mental Workload: aspecte cognitive si implicatii ale personalitatii)
Vol. LXII • No. 2/2010
Cristian Vasile
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: clinical_psycho@yahoo.com

Keywords   mental workload, attention, vigilance, social-cognitive, identity structures, personality.

Abstract
The concept of limited processing capacity is part of early studies. There are few approaches regarding mental workload: the modal view; maximum or upper limit of processing capability; mental workload as viewed in terms of the task requirements as an independent, external variable with which the working subjects have to cope more or less efficiently; mental workload as defined in terms of an interaction between task requirements and human capabilities or resources.
The multiple-resource theory is another approach in which different resources for different modalities are assumed. Most prominent are the auditory and visual resources.
In the paper we analyze also the implications of personality (especially the identity structures) in the mental workload.

Rezumat
Conceptul de procesare cognitiva limitata a informatiilor este parte a cercetarilor timpurii. Exista câteva abordari în privinta conceptului de "mental workload": viziunea modala; limita maxima sau superioara a capacitatii de procesare (cognitiva); "mental workload" vazut prin prisma solicitarilor de sarcina ca variabila independenta, externa, pe care subiectul trebuie sa o gestioneze mai mult sau mai putin eficient; abordarea în termenii interactiunii dintre solicitarile sarcinii si resursele umane.
Teoria resurselor multiple este o alta abordare în care resurse diferite pentru diferite cai sunt folosite.
Cele mai mult utilizate sunt resursele auditive si vizuale.
În lucrare analizam si implicatiile personalitatii (în special a structurilor de identitate) în procesul "mental workload".

Adolescents' Status and Hostile Behaviour
(Statutul în grupul de elevi si manifestarile ostile la adolescenti)
Vol. LXII • No. 2/2010
Simona Georgiana Eftimie
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: simone_eftimie@yahoo.com

Keywords   status, adolescents, hostile behaviour.

Abstract
Our paper proposes to analyse the impact of adolescents' preferential status indicator on their hostile behaviour.
For this purpose, we have analysed, within a complex research, which investigated aggression dynamic on adolescents, the results obtained by investigated adolescents on Hostility Questionnaire and a test that measured social status inside groups.
Using a program for statistical analysis for our data, we have reached to the conclusion that there is a correlation with statistical significance between preferential statuses of adolescents and their resentments, suspicion or assault (as indicators of hostile behaviour).

Rezumat
Articolul nostru isi propune sa analizeze impactul indicelui de statut preferenNial al adolescentilor în grupul de elevi asupra manifestarilor agresive ale acestora.
Pentru aceasta, în cadrul unei cercetari complexe, în care am investigat dinamica agresivitatii la vârsta adolescentei, am analizat rezultatele obtinute de adolescentii investigati ca urmare a aplicarii unui test sociometric si a unui chestionar de ostilitate.
In urma analizei datelor obtinute cu ajutorul programului de prelucrare statistica, am ajuns la concluzia ca exista o corelatie semnificativa între statutul preferential al adolescentilor în grupul de colegi si resentiment, suspiciune si atentat (ca indicatori ai coeficientului de ostilitate).

Self Esteem on Aggressive Adolescents
(Stima de sine la adolescentii agresivi)
Vol. LXII • No. 2/2010
Simona Eftimie *, Simona Ionescu **
*Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti nr. 39, Ploiesti
e-mail: simone_eftimie@yahoo.com
**Grupul Scolar "Industrie Usoara" Ploiesti
e-mail: simonairo@yahoo.com

Keywords   aggressive adolescents, self image, adolescents.

Abstract
Our paper aims to analyze, continuing older concerns on adolescence, in a qualitative research, a possible relationship between self-esteem and aggressiveness.
Based on descriptions of concepts and specific for self-esteem and aggressiveness in adolescence, we examined some case studies on adolescents following variables like: level of hostility (and its indicators
negativism, resentment, attack, indirect hostility, suspicion, irritability, verbal hostility), self image and characteristics of aggressive behaviour identified by adolescents' teachers.

Rezumat
Articolul nostru îsi propune sa analizeze, continuând mai vechi preocupari pe tema adolescentei, în cadrul unei cercetari de tip calitativ, o posibila relatie dintre stima de sine si agresivitate.
Pornind de la descrierea conceptelor si a specificului stimei de sine si agresivitatii la vârsta adolescentei, am construit si analizat câteva studii de caz de adolescenti din urmatoarele puncte de vedere: nivelul de ostilitate (si a indicatorilor acestuia: negativism, resentiment, ostilitate indirecta, atac, suspiciune, iritabilitate, ostilitate verbala); stima de sine; caracteristici ale comportamentului agresiv identificate de profesorii diriginti.

Considerations on Creativity Motivation
(Considera?ii privind motiva?ia creativita?ii)
Vol. LXII • No. 2/2010
Tiberiu-Octavian Cujbã
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
e-mail: tiberiucujba@yahoo.com

Keywords   creativity, psychology, education.

Abstract
Complex and multidimensional phenomenon, creativity constitutes a research abject for multiple sciences: sociology, psychology, educational sciences, philosophy, economy, philology, esthetics, art and, newer, creatology. Throughout the definitions presented in literature, the accent is on the product of creation, creativity process or person.
Between consciousness and unconsciousness, in the pulsatory area of preconsciousness it is located creativity thinking, having as a result the invention. In the same area it is situated the dream also. It can be assumed that the motivation is the internal cause for behavior. It can be intrinsic, when the activity is the target, or extrinsic, when the activity is the mean for a purpose.

Rezumat
Fenomen complex si multidimensional, creativitatea constituie în prezent obiect de cercetare pentru mai multe stiin?e: sociologie, psihologie, stiin?ele educa?iei, filozofie, economie, filologie, estetica, arta si mai nou, creatologie. În defini?iile prezentate în literatura de specialitate accentul este pus pe produsul creator, procesul creator sau persoana creatoare.
La grani?a dintre constient si inconstient, în zona pulsatorie a preconstientului este localizata gândirea creativa, având ca rezultat inven?ia. Chiar în aceeasi zona este plasat si visul. Se poate afirma ca motiva?ia constituie cauza interna a comportamentului. Ea poate fi intrinseca atunci când vizeaza însasi activitatea sau extrinseca atunci când activitatea este mijloc pentru scopul urmarit.

Why Do High Ability Children Need Psychopedagogical Counseling?
(De ce au nevoie copiii supradota?i de consiliere psihopedagogica?)
Vol. LXII • No. 2/2010
Teodora Draghicioiu
Centrul Jude?ean deAsisten?a Psihopedagogica Prahova, Str. Bobâlna, nr.26, Ploiesti
e-mail: t_draghicioiu@yahoo.com

Keywords   psycho-pedagogical assistance, high ability, cognitive characteristics, emotional gifted.

Abstract
This paper contains information on the characteristics of high ability persons. The synthetical presentation of cognitive and emotional dimension is extremely useful in teachers` activity. The material also offers clues which help the recognition of the potential for self-achievement and for high emotional abilities; emotional excitability, expressed in the intensity and sensitivity towards other people`s feelings; empathy and understanding of others, early ethical preoccupation for being correct with others; sensitivity to the effects of their own action on those around.

Rezumat
Materialul cuprinde informa?ii despre caracteristicile persoanelor înalt abilitate. Aceste particularita?i vor induce si specificul programelor de consiliere psihopedagogica. Prezentarea sintetica a dimensiunilor de ordin cognitiv si emo?ional reprezinta un real suport în activitatea cadrelor didactice. Prezentul material specifica si indicii care determina recunoasterea poten?ialului actualizarii de sine si al supradotarii emo?ionale; excitabilitatea emo?ionala în intensitatea si sensibilitatea fa?a de sentimentele altora; empatia si în?elegerea celorlal?i, preocuparile etice timpurii de a fi corect cu al?ii; sensibilitatea la efectele propriilor ac?iuni asupra celor din jur.

Hope: An Exploration of the Experiences of Client and Counsellor in the Counselling Relationship
(Speran?a: o explorare a experien?elor clientului)
Vol. LXII • No. 2/2010
John Prysor-Jones
University of Manchester, UK
e-mail: Johnprysor-jones@tiscali.co.uk

Keywords   implicit and explicit hope, concept analysis, experience.

Abstract
This paper presents part of an exploratory study to see if the experience of hope can be accessed using a modified concept analysis method. A framework has been developed from the literature and used to analyse the transcript of a semi-structured research interview with a former client Brian (a pseudonym); the counsellor’s notes and a reflection on his experience of counselling Brian. The client’s and counsellor’s own words are used to illustrate the implicit experience of hope. Further research is indicated to understand client and counsellor explicit experiences of hope and the meaning they give to it.

Rezumat
Aceasta lucrare prezinta fragmente dintr-un studiu explorator care cerceteaza daca experien?a speran?ei poate fi accesibila prin utilizarea unei metode de analiza conceptuala modificata. A fost dezvoltat un cadru inspirat din literatura si utilizat pentru a analiza transcrierea unui interviu semistructurat cu un fost client, Brian (pseudonim), noti?ele consilierului si opiniile sale cu privire la experien?a de consiliere a lui Brian. Cuvintele clientului si ale consilierului sunt utilizate pentru a ilustra experien?a implicita a speran?ei. Un studiu mai detaliat este indicat pentru a în?elege experien?ele explicite ale clientului si consilierului si sensurile pe care ei le-au atribuit.

Career Counseling at Romanian Universities Level: Management by Whose Objectives?
(Consilierea în cariera în universita?ile românesti: management bazat pe ale cui obiective?)
Vol. LXII • No. 2/2010
Nicoleta Li?oiu
Universitatea Politehnica Bucuresti, Splaiul Independen?ei, nr. 313
e-mail: llitoiu@yahoo.com

Keywords   career counseling; management by objectives; university?s counseling centers; labor market; motivational assessment.

Abstract
Romania possesses an important labor potential with a proper qualification level, compatible in many fields with that of the developed countries. In this context, the paper is focused on describing the career counseling services provided at the universities level. Taking the Career Guidance and Counseling Center within University Politehnica of Bucharest as case study, we intend to present the objectives, activities, the specific approach and events implemented by the experts from the university counseling center. Closely related to the counseling centers perspective on implementing their specific services, the concept of management by objectives (MBO) is perceived as an effort to be fair and reasonable to predict performance and judge it more carefully and presumably to provide individuals with an opportunity to be self-motivating by setting their own objectives. The paper also underlines the idea of performance appraisal and review, trying to make aware the students and graduates on the fundamental managerial question necessarily to be debated: "How do we possibly meet both the individual and organizational purposes?"

Rezumat
România dispune de un important poten?ial de munca cu un nivel de calificare corespunzator, compatibil în multe domenii cu ceea ce se întâmpla în ?arile dezvoltate. Din aceasta perspectiva, lucrarea de fa?a se concentreaza pe descrierea serviciilor de consiliere în cariera oferite la nivelul universita?ilor. Luând Centrul de Consiliere si Orientare în Cariera al Universitatii Politehnica din Bucuresti ca studiu de caz, inten?ionam sa prezentam obiectivele, activita?ile, demersul specific si evenimentele implementate de catre exper?ii din centrul de consiliere. În strânsa legatura cu perspectiva centrelor de consiliere asupra modului de implementare a serviciilor specifice, conceptul de management bazat pe obiective (MBO) este vazut ca un efort de a fi sincer si realist în prognozarea performan?ei si în evaluarea ei cu mai multa aten?ie în scopul de a oferi indivizilor o oportunitate de a fi auto-motiva?i în stabilirea propriilor obiective. Lucrarea eviden?iaza, de asemenea, ideea de apreciere si revizuire a performan?ei în încercarea de a face studen?ii si absolven?ii constien?i asupra uneia din întrebarile manageriale fundamentale, necesar a fi dezbatuta, si anume: "Cum putem face posibila armonizarea dintre obiectivele organiza?iei si cele ale individului?"

Drinking and Alcohol-Related Harm Among Adolescents and Young Adults: International Findings
(Consumul bauturilor alcoolice si efectele nocive ale acestora în rândul adolescentilor si tinerilor adulti: constatari internationale)
Vol. LXII • No. 2/2010
Barry L. Jackson
Bloomsburg University of Pennsylvania
e-mail: bleejack@yahoo.com

Keywords   alcohol use prevalence, alcohol-related harm, alcohol availability.

Abstract
Frequent and hazardous rates of consumption of alcoholic beverages is particularly pronounced among adolescents and young adults in many nations around the world. This has lead to pervasive alcohol-related harm in North America, Europe and Australasia. This paper draws from an analysis of various national and international data reports, including the World Health Organization, in an effort to explore the extent of alcohol-related harm internationally. The extent of the harm is revealed in both human and financial costs. The relationship between alcohol availability and harm is discussed.

Rezumat
Consumul frecvent si întâmplator de bauturi alcoolice este eviden?iat în mod special în rândul tinerilor si adolescen?ilor din multe ?ari. Aceasta a dus la raspândirea efectelor negative legate de alcool în America de Nord, Europa si Australia. Lucrarea de fa?a se bazeaza pe analiza a numeroase rapoarte na?ionale si interna?ionale, inclusiv cele redactate de Organiza?ia Mondiala a Sanata?ii, si are ca obiectiv explorarea efectelor negative produse de consumul de alcool. Dimensiunea raului este vizibila atât la nivelul rela?iilor interumane, cât si la cel financiar. De asemenea, este discutata rela?ia dintre accesibilitatea alcoolului si efectele acestei situa?ii.

Prevention and Reduction of Factors that Determine Risk Behaviour in Children whose Parents Are Gone Abroad to Work or Orphans with Parents
(Prevenirea si reducerea factorilor de risc comportamental în situatia copiilor cu parintii plecati la munca în strainatate sau doar cu unul dintre parinti)
Vol. LXII • No. 2/2010
Anice Gabriela Dragoi
Colegiul Tehnic "Petru Maior"
e-mail: anicegabriala@yahoo.com

Keywords   assessment, intervention, counselling, therapy, risk behaviour.

Abstract
This article aims to present a few ways of intervention in the evaluation and counselling of children left home alone or only with one parent- the parents leave their families in order to work abroad, they go abroad to work in order to provide their children with a better life, In the process they forget about their children, forget about their soul. I am specifically referring to those parents who are gone for long periods of time (a few years) - Meeting their children only for short holidays. Many children are left in the care of grandparents or, if they are slightly older in care and of God and of themselves!
These children have no sense of family and actually feel distanced from parents. Some are growing up too early; others do not find the right way - farewell family!
The adviser, along with the class teacher can help him overcoming these critical moments that can occur during this time.

Rezumat
Articolul îsi propune prezentarea câtorva modalita?i de interven?ie în evaluarea si consilierea copiilor ramasi singuri acasa, sau doar cu unul dintre parin?i; în acest caz facându-se referire la parin?ii pleca?i la munca în strainatate.
Acestia pleaca sa munceasca în afara pentru a le oferi copiilor un trai mai bun, dar îi neglijeaza tocmai pe ei, uitând sa se îngrijeasca si de sufletul lor.
Ma refer la acei parin?i care sunt pleca?i cu anii si-si aduc copiii la ei doar pentru perioade scurte, în vacan?e. Sunt mul?i copii lasa?i în grija bunicilor sau, daca sunt pu?in mai mari, în grija lor si a lui Dumnezeu!
Acesti copii îsi pierd sentimentul de familie si în fapt se distan?eaza de parin?i; unii se maturizeaza prea
brusc, al?ii nu-si mai gasesc drumul cel drept si astfel - adio familie!
Consilierul, este cel care, alaturi de diriginte, îi poate ajuta pe acesti copii sa depaseasca momentele critice ce apar în acest interval de timp.

Child Endangerment and Family Substance Use: Research Findings and Intervention Implications
(Riscurile copiilor din familiile care consuma droguri: rezultatele studiului si implicatiile interventiilor)
Vol. LXII • No. 2/2010
Barry L. Jackson
Bloomsburg University of Pennsylvania,U.S.A.
e-mail: bleejack@yahoo.com

Keywords   child endangerment, alcohol, drugs, epidemiological mapping.

Abstract
Early studies of child endangerment examined the demographic characteristics of the individual parents and children. Later research models studied the geo-structural demographics of the environment, and although useful information resulted, there was room for over interpretation of findings. Recently a second view of the social environment has emerged which accounts for peer, parental and broader community social influences in conjunction with the geo-structure. This paper reviews these models of understanding child endangerment and analyzes multiple public domain data sources, relating to alcohol and drug use, through epidemiological mapping. Findings suggest a "nesting" effect of four levels of interaction which create and support either risk or protective factors.

Rezumat
Studiile cu privire la riscurile la care sunt supusi copiii au examinat caracteristicile demografice ale parin?ilor. Cercetarile recente studiaza demografica geo-structurala a mediului si, desi au eviden?iat informa?ii valoroase, consideram ca mai este loc de interpretari. De curând, a fost lansata înca o opinie cu privire la influen?ele mediului social. Aceasta lucrare prezinta modelele de rela?ionare cu copiii afla?i în situa?ii de risc si analizeaza mai multe date legate de consumul de alcool si droguri, folosind metoda maparii epidemiologice. Rezultatele sugereaza existen?a a patru niveluri de interac?iune care creeaza sau sus?in riscul sau factorii protectori.

Present-Absent Father: Children of POWs
(Tatal prezent-absent: copiii prizonierilor de razboi)
Vol. LXII • No. 2/2010
Ronit Shalev*, Smadar Ben-Asher**
*Department of School Counseling, The Center for Academic Studies, Or Yehuda, Israel
e-mail: dslv1@netvision.net.il
**Department of Education Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel
e-mail: bsmadar@gmail.com

Keywords   ambiguous loss, absent father, children of POWs.

Abstract
The present study examines the issue of "ambiguous loss", the presence-absence of a parent, from the perspective of adults who were children when their father was a POW. Almost four decades after the POW event, in-depth interviews were conducted with a POW's four children, both individually and as a focus group. The findings indicate long-term effects, and that the experience continues into the children's adult life even after their father's repatriation. We contend that the Two-Track Model of Bereavement (Rubin, 1981; Malkinson & Rubin, 2007) can serve as a theoretical and therapeutic framework for the families despite the differences between permanent loss resulting from death and temporary loss resulting from absence. Even after the POW's repatriation, the family's coping continues along the model's two axes (functioning and inner), as a formative inner experience.
The recommendations emerging from the study are that ambiguous loss be recognized as a state of stress, and professional and social support be provided for family members, especially the mother/wife, to build and maintain as normative a life as possible during the period of absence. It is further recommended that psychological assistance be provided for the family upon the POW's or MIA's repatriation.

Rezumat
Studiul de fa?a examineaza problema parintelui prezent-absent din perspectiva adul?ilor care au fost copii cu tata prizonier de razboi. Dupa aproape patru decenii de la terminarea razboiului, s-au realizat interviuri atât individuale cu un tata a patru copii, fost prizonier, cât si de grup. Rezultatele acestora indica efecte pe termen lung si ca aceasta experien?a a continuat sa afecteze via?a de adult a copiilor chiar si dupa repatrierea tatalui lor. Consideram ca Modelul dublei pierderi (Two-Track Model of Bereavement) poate servi drept cadru teoretic si terapeutic pentru familii în pofida diferen?elor dintre moarte si pierdere temporara datorata absen?ei. Chiar si dupa repatrierea prizonierilor de razboi familia este într-o continua adaptare conform modelului celor doua axe (func?iune si interior). Studiul recomanda ca aceasta pierdere ambigua sa fie recunoscuta ca o stare de stres si sa se ofere suport profesional si social membrilor familiei pentru a duce o via?a normala. Se recomanda în continuare asisten?a psihologica familiilor în cauza.

Psychological Consequences of Temporary Labor Migration upon Children and Family
(Consecinte psihologice ale migratiei economice temporare asupra copiilor si familiei)
Vol. LXII • No. 2/2010
Raluca Tomsa
Universitatea Bucuresti, Bd. M. Kogalniceanu, nr. 36-46
e-mail: raluca.tomsa@gmail.com

Keywords   psychological effects, family, temporary labor migration, group therapy.

Abstract
The present paper analyzes the consequences of temporary labor migration upon the members of the family with emphasis on the children. We underline the importance of making an informed decision and considering all the factors involved before a parent decides to become a temporary labor migrant. Also, the paper analyzes the need for psychological counseling for the children left behind.

Rezumat
Lucrarea analizeaza consecin?ele migra?iei economice temporare asupra membrilor familiei, punând accent pe efectele lor asupra copiilor. Este subliniata importan?a unei decizii informate a parintelui care alege op?iunea de a pleca sa lucreze în strainatate. Lucrarea subliniaza necesitatea unor programe adecvate de consiliere psihologica pentru copiii ramasi acasa.

Study Concerning the Somatic and Psycho-motor Development of the Children at a Pre-scholar Age
(Studiu privind dezvoltarea somatica si psihomotrica a copiilor de vârsta prescolara)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marin Finichiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: finichiu1@yahoo.com

Keywords   psycho-motor development, the psycho-motor tests, the anthropo-motor parameters, pre-scholar age

Abstract
The "Early Education" program from the educational area of the kindergartens contains the strategy through which training is focalized on the early education problem in Romania, with a perspective on a long term in order to approach convergences that include health, nutrition and social protection of the children with ages between 0 and 6/7. Kindergarten is considered a public institution where takes place the first stage of the formal education from the Educational System from Romania for children with ages between 3 and 6/7, pre-scholar education in agreement with a certain methodology and after a certain curriculum. The concentration on the early education at the pre-scholar age is importance because this is the period when children develop rapidly and, if the development process is neglected in this study, it is more difficult and expensive to compensate these losses later. It is well known and obvious the fact that the made decisions now and the actions made by the parents and the society in the early childhood have a strong influence over the long term individual progress of the child.

Rezumat
Programul "Educa?ie timpurie", cuprins în aria educativã a grãdini?elor, con?ine strategia prin care instruirea este focalizatã pe problema educa?iei timpurii în România, cu o perspectivã pe termen lung în vederea unei abordãri convergente care sã includã sãnãtatea, nutri?ia si protec?ia socialã a copiilor cu vârste între 0 si 6/7 ani. Grãdini?a este consideratã institu?ia publicã unde are loc primul stadiu al educa?iei formale din cadrul Sistemului de Educa?ie din România pentru copii cu vârste între 3 si 6/7 ani, educa?ie prescolarã în acord cu o anumitã metodologie si dupã un anume curriculum. Concentrarea pe educa?ia timpurie la vârsta prescolaritã?ii este importantã deoarece aceasta este perioada când copiii se dezvoltã rapid si, dacã procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil si mai costisitor sã compensezi aceste pierderi mai târziu. Este bine cunoscut si evident faptul cã alegerile fãcute acum si ac?iunile întreprinse de pãrin?i si de societate în copilãria timpurie au o puternicã influen?ã asupra progresului individual de duratã al copilului.

The Motor Development of Pre-scholar Children Through Fun Activities
(Dezvoltarea motrica a copiilor prescolari prin activitati distractive)
Vol. LXII • No. 2/2010
Anamaria Constantinescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: anamaria78_const@yahoo.com

Keywords   pre-scholar, motor, motor development.

Abstract
Motor development is an adaptation process of the human being, in his ontogenetic evolution, at intern and extern factors, through movement, fact that means motor ability. Motor ability must be analyzed depending on the movement's content and form. Human movement is an ensemble and can be decomposed in its components, act, action and motor activity, only from a didactic point of view. We must not omit the fact that motor development is a complex process on the path: growing-development-maturity-ageing.

Rezumat
Dezvoltarea motrica reprezinta în evolu?ia sa ontogenetica, un proces de adaptare a fiin?ei umane, la factori interni si externi, prin miscare, ceea ce înseamna motricitate. Motricitatea trebuie analizata în func?ie de con?inutul si forma miscarilor. Miscarea umana este un ansamblu si poate fi descompusa în componentele sale, actul, ac?iunea si activitatea motrica, doar din punct de vedere didactic.

The Necessity of the Psycho-motor Aptitudes' Development at the Primary Cycle Level
(Necesitatea dezvoltarii aptitudinilor psihomotrice la nivelul ciclului primar)
Vol. LXII • No. 2/2010
Mirela Dulgheru
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: dmirela714@yahoo.com

Keywords   quality movement, development, psycho-motor aptitudes.

Abstract
The development of the psycho-motor qualities must assure the pupils the necessary fundament for a development and a physical training at the level of the requirements of the society that we live in, the necessary support for the efficiency increase and their general working capacities. The development level of the motor qualities conditions learning and ulterior perfecting of the simple and complex motor acts.

Rezumat
Dezvoltarea calita?ilor psihomotrice trebuie sa asigure elevilor fundamentul necesar pentru o dezvoltare si pregatire fizica la nivelul cerin?elor societa?ii în care traim, suportul necesar pentru cresterea randamentului si capacita?ii lor generale de munca. Nivelul de dezvoltare al calita?ilor motrice condi?ioneaza înva?area si perfec?ionarea ulterioara ale actelor motrice simple si complexe.

Sport Performance Seen from the Perspective of 6-10/12 Years Characteristics and Particularities, Age at Which the Selection Process in Professional Sport Takes Place
(Performanta sportiva privita din perspectiva caracteristicilor si particularitatilor de vârsta 6-10/12 ani, vârsta la care are loc procesul de selectie în sportul de performanta.)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marius Vaida
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: vaidamarius@yahoo.com

Keywords   sport performance, age characteristics and particularities.

Abstract
Sport practice at an early age is a subject of present interest because, lately, specialist literature has a more and more interest in this problem, its solution being considered very important in the perspective of superior sport results appearance. This paper studies the sport performance seen from the point of view of 6-10/12 years characteristics and particularities, age at which the selection process at the majority sport branches takes place.

Rezumat
Antrenamentul sportiv la vârsta timpurie este un subiect de mare actualitate, deoarece, în ultimul timp, literatura de specialitate acorda o aten?ie din ce în ce mai mare acestei probleme, rezolvarea acesteia fiind considerata foarte importanta în perspectiva apari?iei rezultatelor sportive superioare. Aceasta lucrare trateaza performan?a sportiva privita din punctul de vedere al caracteristicilor si particularita?ilor de vârsta a perioadei 6-10/12 ani, vârsta la care are loc procesul de selec?ie la marea majoritate a ramurilor sportive.

Educational-Motric Programs for Institutionalized Children
(Programe educational-motrice pentru copii institutionalizati)
Vol. LXII • No. 2/2010
Elena Lupu*, Madalina Andreea Apostol**
* Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: lupu_lln@yahoo.com
**Organizatia Umanitara Concordia Aricesti Rahtivani - Ferma Copiilor

Keywords   programs, institutionalized children, educational, motrical, physical education, leisure time.

Abstract
The orphanage is a protection measure which is imposed to be taken in the conditions in which the child's security, development of physical integrity is endangered by his own family. This measure is implemented at the parents' request or at the request of the Child's Protection Department, in an emergency situation. In that moment, for the institutionalized child a new series of changes begin, which will influence his life in a way or another. That is why he needs a special life program, a compensatory program to fill, as much as possible, the emptiness left by the family.

Rezumat
Plasamentul este o masura de protec?ie ce se impune a fi luata în condi?iile în care securitatea, dezvoltarea sau integritatea fizica a copilului este pusa în pericol în propria familie. Aceasta masura se instituie la solicitarea parin?ilor sau la solicitarea Direc?iei Protec?iei Copilului, în regim de urgen?a. În acel moment pentru copilul institu?ionalizat încep o serie de modificari care-i vor influen?a via?a într-un fel sau altul. De aceea, are nevoie de un program special de via?a, un program compensatoriu care sa umple, pe cât posibil, golul lasat de familie.

Self-knowledge Through the Game's Perspective and by Spending Free Time
(Autocunoasterea prin perspectiva jocului si petrecerii timpul liber)
Vol. LXII • No. 2/2010
Anamaria Constantinescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: anamaria78_const@yahoo.com

Keywords   game, free time, psychological plan.

Abstract
People play in order to express their personalities. A number of workers can make an activity in the exact same manner; but every person, even in a controlled environment, would play differently. Individuality is easy to see in game. During game there is a sense of liberty; the individual must not conform to the rules and normal laws which rule the physical and social world. A person can play in a sport team, be an Olympic athlete, travel on the Moon. The real world's limitations are removed in the player's mind. During the game can be a "temporal exceeding of the distinction between real and unreal, true or false".

Rezumat
Oamenii se joaca pentru a îsi exprima personalita?ile. Un numar de persoane pot face o activitate în exact acelasi mod; dar fiecare persoana, chiar si într-un mediu controlat, s-ar juca diferit.
Individualitatea este usor de vazut prin joc; aceasta caracteristica face jocul o activitate speciala, important, într-o perioada în care tehnologia pare sa fie cauza depersonalizarii. Tot ce este necesar pentru a explica joaca este ca un individ cauta auto-expresia, fiind ceea ce este cu motivele si dorin?ele sale.

Study Regarding the Education of the Students' Motor Capacities
(Studiu privind educarea capacitatii motrice a studentilor)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marcel Alexandru Deacu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: marceldeacu@yahoo.com

Keywords   dynamic capacity, modern methods of teaching, college education system,volley ball.

Abstract
The using of certain modern methods of teaching such as: shaping, exercising in standard conditions and learning through games, will solve the achieving of models of efficiency on students regarding the systematic practice of physical exercises that have an effect upon the multilateral development, upon the development of the dynamic abilities and the perfectioning the abilities, the skills required by the optional use of sport disciplines. The work wishes to present and suggest ways and means of realizing the objectives of physical education within college educational system by selecting and using the specific ways of some sport disciplines.

Rezumat
Abordarea unor metode de instruire moderne si anume: modelarea, exersarea în condi?ii standard si înva?area prin joc, vor rezolva realizarea unor modele cu eficien?a asupra studen?ilor în vederea practicarii sistematice a exerci?iilor fizice cu efect asupra dezvoltarii multilaterale, asupra dezvoltarii capacita?ilor motrice si a perfec?ionarii abilita?ilor, priceperilor si deprinderilor specifice practicarii op?ionale a unor discipline sportive. Lucrarea îsi propune sa prezinte si sa sugereze cai si mijloace de realizare a obiectivelor educa?iei fizice din înva?amântul superior prin perspectiva selec?ionarii si utilizarii mijloacelor specifice unor discipline sportive.

The Motor Capacity Strength at the Level of the Superior Limbs During the Physical Education Class
(Capacitatea motrica forta la nivelul membrelor superioare în lectia de educatie fizica)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marin Finichiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: finichiu1@yahoo.com

Keywords   motor capacity, strength, superior limbs, class.

Abstract
After the puberty period, the organism's capacity to adapt at effort increases, approaching of the adult one. We notice a slowing down of the increase in the length and an increase of the transversal sizes that proves that the osseous system is strengthening. The muscles increase in volume by the increase of the surface of their physiologic section, the strength is proportionally developed with the value of this surface (1 cm2 of developed surface at this age approximately 10 kgf at boys). The muscular strength, as level of its development, remains after the speed development and the coordinative capacities that reach maximum values. The muscular tonus and the resistance capacity, both at the dynamic effort, but especially at the static one, increase. The cardiovascular and nervous systems become more stable towards the previous stages. The increase and the development are reaching an end, toning up the musculature, the backbone is stabilizing. At the post-puberty age the effort during the physical education class can be realized through: speed exercises; resistance and strength exercises that are used depending on the morphological development level and the real motor capacity of the subjects; the use of certain intervals of recovery higher for the rest between the efforts and the limitation of high and repeated tensions (functional isometric contractions, lifting weights etc).

Rezumat
Dupa perioada de pubertate, capacitatea organismului de adaptare la efort creste, apropiindu-se de aceea a adul?ilor. Se observa o încetinire a cresterii în lungime si o crestere a dimensiunilor transversale, ceea ce dovedeste ca sistemul osos se fortifica. Muschii cresc în volum, prin cresterea suprafe?ei sec?iunii lor fiziologice, for?a se dezvolta propor?ional cu valoarea acestei suprafe?e (1 cm2 de suprafa?a dezvolta
la aceasta vârsta aproximativ 10 kgf la baie?i). For?a musculara, ca nivel al dezvoltarii sale, ramâne în urma dezvoltarii vitezei si capacita?ilor coordinative care ating valori maxime. Tonusul muscular si
capacitatea de rezisten?a, atât la efortul dinamic, dar mai ales la cel static, cresc. Sistemele cardiovascular si nervos devin mai stabile fa?a de etapele anterioare. Cresterea si dezvoltarea se apropie de sfârsit, tonificându-se musculatura, coloana vertebrala se stabilizeaza. La vârsta postpubertara efortul în lec?ia de educa?ie fizica se poate realiza prin: exerci?ii de viteza; exerci?ii de rezisten?a si for?a care sunt folosite în func?ie de nivelul de dezvoltare morfologica si capacitatea motrica reala a subiec?ilor; folosirea unor intervale de refacere mai mari pentru odihna între eforturi si limitarea încordarilor mari si repetate (contrac?ii izometrice func?ionale,

Lesson Management Models Based on Strategies
(Modele de conducere a lectiei bazate pe strategii)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marcel Alexandru Deacu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: marceldeacu@yahoo.com

Keywords   action, communication, lesson, information instruction, model, strategy.

Abstract
In the contemporary society, education must reorientate its habits, content, institutional system and technology it uses because of the "informational explosion" that involves improved methods of storage and documentation, causes which radically alter the essence and the functions of the educational system by no longer emphasizing memorization, but the formation of an individual by requesting a qualitative leap. The synchronization of the social offer with the school product which is imposed by the actual demands and by the perspectives of the society will facilitate the rapid integration of the youth in the production activity and will prepare students for life.

Rezumat
În societatea contemporana, înva?amântul este obligat sa-si reorienteze obiceiurile, con?inutul, sistemul institu?ional si tehnologia utilizata, datorita "exploziei informa?ionale" ce implica modalita?i perfec?ionate de stocare si documentare, cauze care schimba radical esen?a si func?iile înva?amântului, deplasând accentul de la memorare spre formativ, solicitându-i acestuia un salt calitativ. Sincronizarea comenzii sociale cu produsul scolii, impusa de cerin?ele actuale si de perspectivele societa?ii, va înlesni integrarea rapida a tineretului în activitatea productiva si îl va pregati mai bine pentru via?a.

Study Regarding the Education Through Movement with the Purpose of Maintaining the Physical Condition
(Studiu privind educarea prin miscare în scopul mentinerii conditiei fizice)
Vol. LXII • No. 2/2010
Mirela Dulgheru
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail:dmirela714@yahoo.com

Keywords   movement, physical condition, health.

Abstract
Movement, under all its aspects and forms, contributes to the maintaining of an optimum level of the physical condition that offers to the one practicing it a good psycho-physical health state. In order to combat the increasing tendencies towards sedentariness and of an inactive way of life, it is recommended putting into valour the potential of the physical education and sport in the quotidian life.

Rezumat
Miscarea, sub toate aspectele si formele sale, contribuie la men?inerea unei nivel optim al condi?iei fizice care confera practicantului o buna starea de sanatate psiho-fizica. Pentru a combate tendin?ele crescânde spre sedentarism si a unui mod de via?a inactiv, se recomanda valorificarea poten?ialului educa?iei fizice si sportului în via?a cotidiana.

Evaluation - Modern Approach in Evaluation - Evaluation for Physical Education
(Evaluarea - abordari moderne în evaluare - evaluare la Educatie Fizica)
Vol. LXII • No. 2/2010
Elena Lupu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: lupu_lln@yahoo.com

Keywords   evaluation, modern approach in evaluation, physical education, pupils, students.

Abstract
Evaluation- is the didactic process through which we can identify progress, regress or a standing point of a domain. The education reform has triggered an extensive process of research, rehabilitation, systematization and restructuring of the educational system, which will produce "deep changes in the conceptual field, then in the curriculum one, these leading, in their turn, towards significant changes in the other components of the system." (Hadîrca Maria, 2006, p.1)

Rezumat
Evaluarea este procesul didactic prin intermediul cãruia putem identifica progresul, regresul sau plafonarea unui domeniu. Reforma învã?ãmîntului a declansat un amplu proces de cercetare, refacere, sistematizare si restructurare a sistemului educa?ional, fapt ce va produce "muta?ii profunde în domeniul conceptual, apoi si în cel curricular, acestea generând, la rîndul lor, schimbãri semnificative în celelalte componente ale sistemului" (Hadîrcã Maria, 2006,p.1)

Practical-methodical Methods Concerning the Motor Capacity Strength Development During the Physical Education Class
(Modalitati practico-metodice privind dezvoltarea capacitatii motrice forta în lectia de educatie fizica)
Vol. LXII • No. 2/2010
Marius Vaida
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: vaidamarius@yahoo.com

Keywords   methods, development, strength.

Abstract
The present paper treats the motor capacity strength from a theoretical, practical and methodical point of view, being known that at a scholar age, in general, and also at an early scholar age, especially, there are certain particularities of the development of this quality. We treat this subject from the definition
point of view, of the factors that condition the strength development, the classification of different strength types also the methodic procedures used in its development, being known that the strength is manifested at the level of the human organism through certain efforts, in which it is or not present the mechanical work, being one of the main motor capacities of the human organism, this being requested at the large majority of the activity domains.

Rezumat
Lucrarea de fa?a trateaza capacitatea motrica for?a, din punct de vedere teoretic, practic si metodic, stiindu-se ca, la vârsta scolara, în general, si la vârsta scolara mica, în special, exista anumite particularita?i ale dezvoltarii acestei calita?i. Tratarea acestui subiect se face din punct de vedere al defini?iei, factorilor care condi?ioneaza dezvoltarea for?ei, clasificarii diferitelor tipuri de for?a precum si procedeele metodice folosite în dezvoltarea acesteia, stiindu-se ca for?a se manifesta la nivelul organismului uman prin anumite eforturi, în care este sau nu este prezent lucrul mecanic, fiind una dintre principalele capacita?i motrice ale organismului uman, aceasta fiind solicitata în marea majoritate a domeniilor de activitate

Display Num 
Powered by Phoca Download

Search in this site

Statistics

Content View Hits : 734497

Online users at this moment

We have 58 guests online