- reset +
Archive of old issues (Bulletins)
Up

Bulletin Vol. LVIII - No. 1/2006

Education, Television and Human Vulnerability
(Educaţia, televiziunea şi slăbiciunile omeneşti)
Vol LVIII • No. 1/2006
Gabriel Albu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

Keywords   video-child, television, education, freedom.

Abstract
Nowadays' television gets more to children from a very early age. Before they know how to read and write, the children are educated by television. From the formative aspect, family and school have in television a competitor. It creates the video-child (Sartori). This child will turn into a grown-up with a poor language, a confused thinking and inner emptiness. We cannot abandon the original book. It is and will always remain the basis of each well-built soul.

Rezumat
Încă de când sunt foarte mici, copiii stau mult timp la televizor. Înainte de a şti să citească şi să scrie, ei sunt educaţi de televiziune. Sub aspect formativ, familia şi şcoala sunt concurate de programele TV. A apărut video-copilul (Sartori). Video-copiii au un limbaj sărac, o gândire zeamă-lungă, cu reale confuzii legate de opţiuni şi aspiraţii. Nu putem abandona cărţile. Ele sunt şi rămân fundamentul oricărui spirit bine construit.

Gesture in Didactic Discourse
(Gestul în discursul didactic)
Vol LVIII • No. 1/2006
Alina Petrescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: alinapetrescu1@yahoo.com

Keywords   expressive gestures, complementary gestures, ideographs gestures, pictographs gestures.

Abstract
Research carried out by psychologists upon a large number of young teachers show a high level of incongruence between non-verbal and verbal messages. Each teacher has to analyse the non-verbal dimensions of the presentation: posture, gesture, head movement, facial expression, proximity, orientation, body contact, eye contact.

Rezumat
Cercetările realizate de psihologi, mai ales pe cadrele didactice tinere, arată un nivel ridicat de incongruenţă între mesajele verbale şi cele nonverbale. Fiecare profesor ar fi bine să-şi analizeze cu o mai mare responsabilitate dimensiunile nonverbale ale discursului său: postura, gestica, expresia feţei, proximitatea, orientarea, atingerea, contactul vizual.

Psycho-pedagogical Coordinates of the Creative Potential Stimulation
(Coordonate psiho-pedagogice ale stimulării potenţialului creativ)
Vol LVIII • No. 1/2006
Anca Dogaru
Şcoala Specială Nr. 2, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr. 328, Ploieşti
e-mail : dogaru_anca@yahoo.com

Keywords   creativity, blockages, potential, creativity development.

Abstract
Creativity represents an alternative to routine and its stimulation within schools means a step to integration into a society on continuous changes. This article proposes a study concerning the creation phenomenon as an extreme complex act and focused to identify main psycho-pedagogy factories that influence developing of the creative potential.

Rezumat
Creativitatea este o alternativă la rutină, iar stimularea ei în şcoală constituie un pas spre integrarea într-o societate aflată în continuă schimbare. Lucrarea propune un studiu referitor la fenomenul creativ ca act extrem de complex, concentrându-se asupra identificării principalilor factori de natură psiho-pedagogică ce influenţează dezvoltarea potenţialului creativ.

An Interactive Software System to Teach Technical English in the Petroleum Field - A Successful Project
(Un sistem interactiv de învăţare a limbii engleze tehnice din domeniul petrolier)
Vol LVIII • No. 1/2006
Arleen Ionescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: anionescu @upg-ploiesti.ro

Keywords   database, software system, Web technologies

Abstract
The article presents a CNCSIS grant entitled ?An interactive Software System to Teach Technical English in the Petroleum Field?. The project consists in the fusion between information from more than one field: the linguistic field (the English language), informatics (eLearning, Web technologies) and the petroleum field (drilling, production, transport, environment protection). Thus, the high degree of interdisciplinarity and multidisciplinarity have made the project successful.

Rezumat
Articolul prezintă un grant CNCSIS intitulat ?Un sistem software interactiv de predare a limbii engleze tehnice în domeniul petrolier? pe care l-am câştigat în calitate de director de proiect. Credem că înaltul grad de interdisciplinaritate şi multidisciplinaritate al proiectului a făcut posibilă câştigarea competiţiei.


Teacher Education and Training in Romania
(Formarea iniţială şi continuă a profesorilor în România)
Vol LVIII • No. 1/2006
Cezar Bîrzea*, Ioan Neacsu**, Dan Potolea**, Mihaela Ionescu*, Olimpius Istrate**, Luciana-Simona Velea*
*Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Ştirbei Vodă Nr. 37, Bucureşti
**Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Bucureşti
e-mail: birzea@ise.ro

Keywords   teacher training, education reform, compulsory education

Abstract
The present report is shaping the state-of-the-art of the initial and continuous teacher training system in Romania, meanwhile prospecting directions for improvement of teachers' professional development. The study employs data from significant documents and publications, as well as the data from the national survey prepared and run in June ? July 2005, collecting information from education practitioners (308) and teacher training institutions (41). The conclusions recommendations are based on the suggestions made by the education practioners from various levels.

Rezumat
Studiul prezintă starea actuală a formării inţiale şi continue a sistemului de formare a profesorilor în România şi sugerează direcţii pentru îmbunătăţirea dezvoltării profesionale a acestora. Studiul se bazează pe informaţiile furnizate de ancheta naţională desfăşurată în perioada iunie ? iulie 2005 la care au participat profesori (308) şi instituţii pentru formarea cadrelor didactice (41). Concluziile şi recomandările se bazează pe sugestiile făcute de cadrele didactice.

L'application des principes didactiques dans les classes d'histoire
(Aplicarea principiilor didactice în lecţiile de istorie)
Vol LVIII • No. 1/2006
Gheorghe Calcan*, Valentina Munteanu**
*Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: calcan@xnet.ro
**Şcoala Sf. Vineri din Ploieşti, Str. Poştei , Ploieşti

Keywords   enseignement interdisciplinaire, principes didactiques, classes d' histoire

Abstract
Cet ouvrage présente brièvement l'application dans les classes d'histoire les principes didactiques suivants: le principe de la participation consciente et active des élèves, le principe de l'intuition, le principe de l'acquisition rigoureuse et durable des connaissances, le principe de la schématisation et de la continuité des connaissances, le principe de la corrélation avec la vie, le principe de l'accessibilité et le principe de la corrélation des connaissances et de l'enseignement interdisciplinaire.

Rezumat
Această lucrare prezintă succint aplicarea în lecţiile de istorie a următoarelor principii didactice: principiul participării conştiente şi active a elevilor, principiul intuiţiei, principiul însuşirii temeinice şi trainice a cunoştinţelor, principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor, principiul corelării cu viaţa, principiul accesibilităţii şi principiul corelării cunoştinţelor şi predării interdisciplinare.

Globalization and Informatization of the Educational Process
(Mondializarea şi informatizarea procesului educativ)
Vol LVIII • No. 1/2006
Constantin Cucoş
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza?, Bd. Carol I, nr. 11, Iaşi
e-mail: cucos@uaic.ro

Keywords   globalization, information, communication technologies

Abstract
School implies some changes, according to an echological communication which the actual modernity demands. It is natural that the multiplication of the information and communication tehniques should determine school to adopt a teaching method multiplication.

Rezumat
Şcoala suportă unele reconfigurări, în conformitate cu o ecologie comunicaţională pe care modernitatea actuală o reclamă. Este de bună seamă firesc ca multiplicarea tehnicilor de informare şi comunicare să oblige şcoala la o pluralizare a modalităţilor didactice de învăţare.


Postmodernism and Education Crisis
(Postmodernismul şi criza educaţiei)
Vol LVIII • No. 1/2006
Emil Stan
Universitatea Petrol  Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: estan@upg-ploiesti.ro

Keywords   education crisis, authority crisis, non-directional pedagogies, public space influence.

Abstract
There is a crisis of modernity and there is crisis of education. Postmodernism represents a critique of modern education, but not a solution. This paper aims at suggesting a possible solution for the nowadays' crisis of education.

Rezumat
Modernitatea se află în criză. Educaţia se află în criză. Postmodernitatea reprezintă mai degrabă o critică decât o soluţie. Articolul încearcă să sugereze o soluţie posibilă pentru criza educaţiei.


Dimensions of the Teacher's Communicative Behaviour
(Coordonate ale comportamentului comunicativ al profesorului)
Vol LVIII • No. 1/2006
Liliana Ezechil
Universitatea din Piteşti, Str. Tîrgul din Vale, nr. 1, Piteşti
e-mail: ezechil2002@yahoo.com

Keywords   communicative behaviour, educational context, satisfaction.

Abstract
It is obvious that in the present educational context nobody has doubts concerning the fact that on the quality of the communication processes depend the teaching processes taken on the whole, as well as the degree of satisfaction each of the partners of the pedagogical relationships feels taking into account his own activity or the other person involved.

Rezumat
Este evident că în contextul educaţional prezent nimeni nu are îndoieli în ceea ce priveşte faptul că, de calitatea proceselor comunicative depinde calitatea proceselor predării. De aceea calitatea proceselor comunicării este mult influenţată de competenţa comunicativă a profesorului, care trebuie să ştie cum să faciliteze interacţiunea profesor ? elev.

L. N. Tolstoy - J. J. Rousseau's Follower
(L. N. Tolstoi - continuator al lui J. J. Rousseau)
Vol LVIII • No. 1/2006
Izabela Dinu
Şcoala Zanoaga - Dumbrava
e-mail: izabeladinu2003@yahoo.com

Keywords   knowledge and respect of the age and individual peculiarities; experience; negative education; well organized freedom.

Abstract
As a pedagogue, Tolstoy is considered to be Rousseau's follower. There are many common points of view between their pedagogic systems, such as: observance of the individual and age characteristic features, freedom given to the child during the educational process, human initial kindness, negative education and learning through discovery.

Rezumat
Ca pedagog, Tolstoi este considerat un continuator al lui Rousseau. Între sistemele lor pedagogice există multe puncte comune: respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale, libertatea acordată copilului în procesul educaţional, bunătatea iniţială a omului, educaţia negativă şi învăţarea prin descoperire.


Innovation and Change in Education
(Inovaţie şi schimbare în educaţie)
Vol LVIII • No. 1/2006
Ana-Maria Marhan
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: amarhan@acm.org

Keywords   innovation, change, e-learning technology, higher education.

Abstract
This paper briefly analyses the process of adoption of new technologies in university education, underlying the crucial role of the human factor within this process. The personal element proves its importance in different moments of the transition from an initial stage of use towards the wide acceptance of an innovation in education.

Rezumat
Lucrarea analizează succint procesul de adoptare a noilor tehnologii în educaţie, punând accent pe discutarea rolului crucial al factorului uman în acest proces. Elementul personal îşi dovedeşte importanţa în momente diferite ale tranziţiei de la o stare iniţială de folosinţă spre larga acceptare a unei inovaţii în educaţie.


Les enfants trouvés en difficulté; entre placement résidentiel et familial
(Copiii aflaţi în dificultate: între plasamentul rezidenţial şi cel familial)
Vol LVIII • No. 1/2006
Mihaela Suditu
Universitatea Petrol ?Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: msuditu@ k.ro

Keywords   placement résidentiel, placement familial, stratégie alternatives de la protection des enfants, enfants trouvés en difficulté.

Abstract
The examination of family problems remains a question of social conscience and scientific rigor and also a viable alternative, more secure and more human to residential institutionalization. Mots-clef: placement résidentiel, placement familial, stratégie alternatives de la protection des enfants, enfants trouvés en difficulté.

Rezumat
Examinarea atentă a problematicii familiei, a plasamentului familial ca alternativă viabilă, securizantă, mai umană la insituţionalizarea rezidenţială rămâne o problemă de conştiinţă socială comunitară şi de expertiză ştiinţifică.

Socio-Emotional Intelligence: Signification, Values and Psycho-educational Practice
(Inteligenţa socio-emoţională: semnificaţii, valori şi practici psiho-educaţionale)
Vol LVIII • No. 1/2006
Ioan Neacşu
Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Bucureşti
e-mail: neacsu@mec.edu.ro

Keywords   emotional intelligence, meanings, values.

Abstract
The study explores the roots, the meanings and the values of emotional intelligence within the present contemporary constructive environment in the literature of psycho-educational specialization. The dynamics, the relevance and the pragmatic character of E. I. Are being examined from the perspective of its valorisation and integration in the coordinates of the formation of professional competence skills for teachers. The methodological tools of the analysis are based on the values of a study case study, defined by the concrete character of a formation program concerning the social and emotional behaviour of the teenage ? students (from the U.S.A.).

Rezumat
Studiul explorează rădăcinile, semnificaţiile şi valorile inteligenţei emoţionale (I.E.) în spaţiul constructiv prezent în literatura de specialitate psihoeducaţională. Dinamica, relevanţa şi pragmatica I.E. sunt examinate din perspectiva valorizării şi integrării acesteia în coordonatele formării competenţei profesionale a cadrelor didactice. Operatorii metodologici ai analizei au drept corolar aplicativ valorile unui studiu de caz, definit de concreteţea unui program formativ al conduitei socioemoţionale la elevii adolescenţi (din S.U.A.).Relationships of the educational manager with other actors
(Relaţionarea managementului educaţional cu alţi factori)
Vol LVIII • No. 1/2006
Roxana Tudorică
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: rocatare@yahoo.com

Keywords   authentic communication, values specific, conjunctions.

Abstract
Educational managers are perceived as models and they are transmitting certain behaviors and attitudes. It is to be preferred that they shall act in the world of conjunctions and they shall promote the values which are specific to conjunctions. There are societies in which the values specific to the world of separations and the ones specific to the world of conjunctions are coexisting. Authentic communication and relations are promoted especially in the world of conjunctions.

Rezumat
preferat este ca aceştia să trăiască în lumea conjuncţiilor şi să promoveze aceste valori specifice conjuncţiilor. Sunt societăţi în care există şi valori specifice lumii separaţiilor şi valori specifice lumii conjuncţiilor. Comunicarea şi relaţionarea autentică sunt promovate mai ales în lumea conjuncţiilor.


The Elders - Potential or Burden?
(Persoanele de vârsta a treia - potenţial sau povară?)
Vol LVIII • No. 1/2006
Simona Eftimie
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: sg_eftimie@yahoo.com

Keywords   elders, regress, progress, self-education, resocialization.

Abstract
Today, the Romanian society should consider the old people as a valuable potential. This paper is trying to find some arguments to sustain this idea. The education and self-education are the answer.

Rezumat
Astăzi, şi societatea românească ar trebui să privească persoanele în vârstă din punctul de vedere al potenţialului valoros pe care îl reprezintă. Articolul de faţă încearcă să găsească argumente în favoarea acestei idei. Speranţa rămâne în educaţia şi autoeducaţia persoanelor în vârstă. Şi aceştia trebuie să încerce să-şi schimbe imaginea de sine, dar şi cei cu care intră în contact: familia, colegii, prietenii, cunoştinţele. De asemenea, este de dorit şi intervenţia specialiştilor care să ajute persoanele de vârsta a treia să-şi redobândească dorinţa de a trăi.

Display Num 
Powered by Phoca Download

Search in this site

Statistics

Content View Hits : 739790

Online users at this moment

We have 26 guests online