- reset +
Archive of old issues (Bulletins)
Up

Bulletin Vol. LVIII - No. 2/2006

Characteristics of the Didactic Speech
(Caracteristicile discursului didactic)
Vol LVIII • No. 2/2006
Alina Petrescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti nr. 39, Ploiesti
e-mail: alinapetrescu1@yahoo.com

Keywords   didactic discourse, teacher's intention, discursive style

Abstract
The student is dependent on the teacher in the attempt on decoding the meaning of the lesson and this meaning is the result of the teacher's intention, on his capacity to ,,translate? the knowledge (information) clearly, in an accessible and progressive manner.
The proportion between the results obtained by the students and the objectives proposed by the teacher showes the scale of the eficienty of his speech.

Rezumat
Studentul este dependent de profesor în încercarea de a decodifica întelesul lectiei, iar acest înteles este rezultatul intentiei profesorului, a capacitatii sale de a transmite cunostintele clar, într-o maniera accesibila si progresiva.
Raportul dintre rezultatele obtinute de studenti si obiectivele propuse de catre profesor exprima gradul de eficacitate a discursului sau.

Concepts and Principles for Emerging Learning Networks
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti Institutul de Filosofie si Psihologie al Academiei Române, Calea 13 Septembrie no.13, Bucuresti e-mail: amarhan@acm.org)
Vol LVIII • No. 2/2006
Ana-Maria Marhan
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
Institutul de Filosofie si Psihologie al Academiei Române, Calea 13 Septembrie no.13, Bucuresti
e-mail: amarhan@acm.org

Keywords   connectivism, social software, learning ecologies, networks

Abstract
As social technologies continue to expand in influence, they are reshaping not only the learners' needs, but also the theories and principles of learning processes design: learning models that have served previous generations are replaced for greater relevance to present's needs. Connectivism views learning as a network creation process, and look at how we might provide 'learning ecologies' to meet the learners' needs. The main connectivist concepts and principles will be further discuss in this paper, allowing us to examine the extent they can instruct designers to create and foster effective learning ecologies.

Rezumat
Pe masura ce impactul noilor tehnologiilor sociale devine tot mai puternic, se modifica nu doar nevoile celui ce învata, dar si modelele si teoriile pe care se bazeaza proiectarea procesului de învatare. Conectivismul abordeaza învatarea ca proces de dezvoltare în retea si analizeaza modul în care pot fi dezvoltate medii de învatare ?ecologice?.

Education for All - Aspects and Perspectives
(Scoala Speciala Nr.2, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr. 328, Ploiesti e-mail: dogaru_anca@yahoo.com)
Vol LVIII • No. 2/2006
Anca Dogaru
Scoala Speciala Nr.2, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr. 328, Ploiesti
e-mail: dogaru_anca@yahoo.com

Keywords   education for all, nondiscrimination, equal right to education

Abstract
Far from being just a slogan, "Education for All? represents a requirement not only for politics, but for the current educational practice too. The term sets a humanist call for eliminating educational discriminations or inequalities and for promoting a type of education with a large opening towards the individual and his authentic requirements.

Rezumat
Departe de a fi un simplu slogan, ,,educatia pentru toti? reprezinta o cerinta nu numai pentru politica educationala, dar si pentru practica educationala actuala. Termenul lanseaza un apel umanist spre eliminarea discriminarilor sau inegalitatilor educationale cât si pentru promovarea unei educatii cu larga deschidere spre individ si cerintele autentice ale acestuia.

Education and Its Stereotypes
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti e-mail: crystyne_s@yahoo.com)
Vol LVIII • No. 2/2006
Cristina Safta
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: crystyne_s@yahoo.com

Keywords   education, gender, discrimination

Abstract
Generally, historians emphasize two chains of male education, understood as very important factors in the system of multiplying elite and neglect education that half women have. In ideal conditions the school system proved that the difference between sexes does not base on intellectual superiority which is a social consequence of the époque rules.

Rezumat
În general, istoricii accentueaza doar lanturile educationale masculine, întelese ca verigi importante în sistemul multiplicarii elitei si neglijeaza rolul educatiei jumatatii feminine a societatii. Functionarea în bune conditii a învatamântului destinat fetelor si rezultatele obtinute, au demonstrat ca deosebirile între sexe nu presupun o superioritate intelectuala a unuia dintre cele doua sexe, aceasta fiind doar o consecinta sociala a introducerii unor norme specifice epocii.

The Educational Crisis
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti e-mail: estan@upg-ploiesti.ro)
Vol LVIII • No. 2/2006
Emil Stan
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: estan@upg-ploiesti.ro

Keywords   Educational crisis, computer as tutor, unconditional acceptance

Abstract
Today we can talk about an educational crisis. The specialists consider that behavioral paradigm is an inadequate one. Seymour Papert (the use of computer) and Alfie Kohn (unconditional acceptance) represent two possible solutions for this educational crisis.

Rezumat
Astazi se vorbeste în mod curent de criza educatiei. Specialistii considera ca paradigma behaviorista este inadecvata. Seymour Papert (prin utilizarea calculatorului ca tutore) si Alfie Kohn (prin teoria acceptarii neconditionate) reprezinta doua solutii posibile ale actualei crize a educatiei.

Forgiveness, a Forgotten Resource for Education
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com)
Vol LVIII • No. 2/2006
Gabriel Albu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

Keywords   forgiveness, rewards, punishments, education

Abstract
The majority of adults tend to use, in most cases, a restricted coercive and rewarding system. These have their significance in education. Yet, we seem to forget that forgiveness also can contribute to the overall shaping of a child. Forgiveness is the actual prosf of a generoues soul and of a great love for people, the measure of a deep existential aspiration.

Rezumat
Majoritatea adultilor utilizeaza, în cele mai multe cazuri, un sistem restrâns de pedepse si de recompense. Acestea îsi au importanta lor în educatie. Uitam, însa, ca si iertarea poate ajuta la formarea unui copil. Iertarea este dovada unui suflet generos si a unei mari iubiri de oameni, masura unei adânci respiratii existentiale.

European Levels of Performance for all Romanian Foreign Language Learners
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, nr. 39, Ploiesti e-mail: ionela.neagu06@yahoo.com)
Vol LVIII • No. 2/2006
Ionela Neagu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, nr. 39, Ploiesti
e-mail: ionela.neagu06@yahoo.com

Keywords   diversity, curriculum, european level of performance, coherence

Abstract
This paper aims to analyse the European level targeted by the two English curricula currently in use in Romania for the end of lower and upper secondary education and thus anticipate possible gaps between classroom effective foreign language teaching, learning and assessment and the curricular guidelines.

Rezumat
Lucrarea de fata îsi propune sa analizeze nivelul european vizat de Programele scolare în vigoare în România concepute pentru clasele terminale ale gimnaziului si, respectiv, liceului, si sa anticipeze posibilele inadvertente dintre practica efectiva de la clasa în predarea, învatarea si evaluarea din domeniul limbilor straine si liniile directoare sau obiectivele formulate în programele scolare.

Mentorship for Future Teachers
(Universitatea din Pitesti, Str. Tîrgul din Vale, nr. 1, Pitesti e-mail: ezechil2002@yahoo.com)
Vol LVIII • No. 2/2006
Liliana Ezechil
Universitatea din Pitesti, Str. Tîrgul din Vale, nr. 1, Pitesti
e-mail: ezechil2002@yahoo.com

Keywords   mentorship, didactic mentorship, quality within didactic mentorship, management of the mentorship activities

Abstract
The paper emphasizes the significance and the value of the mentorship activities of initial forming of teachers. The author thus embarks upon a short presentation of the main approaches of the issue in nowadays literature, as well as a brief historical presentation of the professional mentorship activities within the Romanian culture.

Rezumat
Lucrarea evidentiaza semnificatia si valoarea activitatilor de mentorat în procesul formarii initiale a profesorilor. Autorii realizeaza, cu acest prilej, o scurta trecere în revista a principalelor abordari ale acestei probleme în actualitate, precum si un scurt istoric al activitatilor de mentorat profesional în cultura româneasca. Sunt sintetizate, de asemenea, unele initiative de sistematizare a acestei activitati în contextul reformei sistemului de învatamânt din Romania si sunt stabilite câteva repere utile pentru practica mentoratului didactic în acord cu standardele de calitate emise în domeniu la nivel european.

Organizational Culture - A Key Word for School Change
(Institutul de Stiinte ale Educatiei, Bd. Stirbei Voda, Bucuresti e-mail: mihaela_ionescu@ise.ro)
Vol LVIII • No. 2/2006
Mihaela Ionescu
Institutul de Stiinte ale Educatiei, Bd. Stirbei Voda, Bucuresti
e-mail: mihaela_ionescu@ise.ro

Keywords   management of the school, organizational culture, school change

Abstract
Changing school is a negotiating process that besides deeply considering the basic role of the organizational culture, has to be lead by the management of the school. Nothing can be done if people don't want, understand and accept that they have to change. The culture of a school can indicate whether it is prepared or not for a real change.

Rezumat
Schimbarea scolii este un proces de negociere care are în vedere rolul esential al culturii organizationale, proces condus de managementul scolii. Nimic nu poate fi realizat daca profesorii nu doresc, nu înteleg si nu accepta ca ei însisi trebuie sa se schimbe. Cultura unei scoli arata daca aceasta este pregatita sau nu pentru o schimbare reala.

European Dimension - A Topical Concept
(Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti e-mail: rocatare@yahoo.com)
Vol LVIII • No. 2/2006
Roxana Tudorica
Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: rocatare@yahoo.com

Keywords   democracy, diversity, identity, fundamental rights

Abstract
Europe is associated with the birth of democracy and, at the same time, with the most horrible examples of fascism and totalitarism the mankind has faced.
From the historical and political point of view there are countries in Europe that are less than ten years old and countries with borders which have slightly changed during the past 100 years. Included European is also the historical, cultural and political point of view.

Rezumat
Europa este asociata cu nasterea democratiei si, în acelasi timp, cu cele mai cumplite exemple de fascism si totalitarism pe care lumea le-a vazut.
Din punct de vedere istoric si politic exista state în Europa care au mai putin de 10 ani vechime si state a caror granite de abia daca s-au schimbat de sute de ani. Apartenenta europeana nu este data doar geografic, ci si istoric, cultural, politic.

Intercultural Curriculum Development at School Level
(Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza?, Bd. Carol I, nr. 11, Iasi e-mail: simonabutnaru05@gmail.com)
Vol LVIII • No. 2/2006
Simona Butnaru
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza?, Bd. Carol I, nr. 11, Iasi
e-mail: simonabutnaru05@gmail.com

Keywords   intercultural curriculum development, curriculum design, curriculum project

Abstract
This paper tries to emphasize the main theoretical and practical features and issues of intercultural curriculum development, in order to create possible solutions for its improvement. The qualitative methodology used in this research ? interview and content analysis ? allowed to investigate the meaning of the subjective experiences of some professionals involved in intercultural curriculum development activities.

Rezumat
Acest articol încearca sa sublinieze principalele caracteristici teoretice si practice ale elaborarii curriculum-ului intercultural pentru a crea posibile solutii în vederea îmbunatatirii lui. Metodologia calitativa utilizata în aceasta cercetare ? interviul si analiza de continut ? ne-a permis investigarea semnificatiei experientelor subiective a unor profesionisti implicati în activitati de dezvoltare a curriculum-ului intercultural.

La stimulation de la créativité dans les petites et environnementnes entreprises
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti e-mail: simona_dppd@yahoo.com e-mail: msuditu@k.ro)
Vol LVIII • No. 2/2006
Simona Eftimie, Mihaela Suditu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: simona_dppd@yahoo.com
e-mail: msuditu@k.ro

Keywords   innovation, créativité, personnes adaptatives/innovatrices

Abstract
Une caractéristique qui donne la définition du présent est le changement radical et continu. C'est très important de déterminer les hommes à penser d'une manière créative parce que l'effort déposé doit avoir une justification. En suivant le développement des compétences innovatives au niveau des engagés des petites et environnementnes entreprises on a appliqué un questionnaire visant l'éllaboration d'un paquet éducationnel en environnement web.

Rezumat
O caracteristica definitorie a prezentului este schimbarea radicala si continua. Este de o importanta cruciala sa determini oamenii sa gândeasca creativ pentru ca efortul depus în procesul de schimbare sa aiba justificare. Scopul demersului nostru este de a demonstra ca activitatea în organizatii îsi poate spori eficienta si eficacitatea în masura în care utilizeaza demersurile creative. Urmarind dezvoltarea competentelor inovative la nivelul angajatilor din IMM ? uri, am aplicat un chestionar vizând elaborarea unui pachet educational în mediul web. Esantionul selectat a cuprins un numar de 120 subiecti reprezentând 27 de întreprinderi mici si mijlocii din regiunea Sud Muntenia. Scopul testarii noastre a fost acela de a identifica nevoile si constrângerile specifice (la nivel de individ si de firma sau domeniu de activitate) în vederea elaborarii acestui pachet educational.

Key Issues of Curriculum Evolution and their Educational Implications
(Universitatea din Pitesti, Str. Tîrgul din Vale, nr. 1, Pitesti e-mail: emisoare@gmail.com)
Vol LVIII • No. 2/2006
Emanuel Soare
Universitatea din Pitesti, Str. Tîrgul din Vale, nr. 1, Pitesti
e-mail: emisoare@gmail.com

Keywords   curriculum, education, postmodernism, reconceptualism, historical fundaments of curriculum

Abstract
This paper focuses on the various meanings conferred to the concept of curriculum and the way in which they are reflected at the level of the educational theory and practice. There are presented the most important stages this concept has traversed and the ways these stages can explain the manner we look at curriculum today. We emphasize the role which the historic foundations have in making clear some approaches we find at the level of the educational practice and theory. Another important direction presented in our study is that of post-modernity and its implications on the curriculum. There are presented the main streams and the impact these have on curriculum, offering, at the same time, some concrete trends which can be identified in the future evolutions of the curriculum.

Rezumat
Acest articol se concentreaza asupra diferitelor sensuri conferite conceptului de curriculum si asupra modului în care acestea se reflecta la nivelul teoriei si practicii educationale. Sunt trecute în revista cele mai importante etape pe care acest concept le-a traversat precum si modalitatile prin care aceste etape pot explica maniera în care privim astazi curriculumul. Este accentuat rolul pe care fundamentele istorice îl au în clarificarea unor abordari pe care le gasim la nivelul teoriei si practicii educationale. O alta directie importanta pe care o prezentam în studiul nostru este cea a postmodernitatii si a implicatiilor pe care aceasta le are asupra curriculumului. În consecinta, sunt prezentate principalele curente si impactul pe care acestea îl au asupra curriculumului, oferind în acelasi timp câteva tendinte care pot fi identificate în evolutiile viitoare ale conceptului de curriculum.

The Modern Education and the Problem of Counseling
(Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala e- mail: t_draghicioiu@yahoo.com)
Vol LVIII • No. 2/2006
Teodora Draghicioiu
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala
e- mail: t_draghicioiu@yahoo.com

Keywords   Counselling and psycho-pedagogical guidance, modern curricula, educational reform

Abstract
The reform of the education in Romania ? which tries to reassess the status of the student who has been seen up to now more like a passive agent who receives the information which is offered to him, and less like a real person ? brings about the necessity of setting up of a new curriculum area called Counselling and Orientation. This is due to understanding school as being an institution capable of meeting with all the students` needs ? either psychological or social. Thus, the teacher won`t have in view only the intellectual side of the student, but also the emotional, motivational side as well as the student`s ability to integrate in the society.

Rezumat
Reforma educatiei din România - care încearca sa reevalueze statutul elevului vazut pâna acum mai mult ca un agent pasiv care primeste toate informatiile ce i se ofera, si mai putin ca o persoana adevarata - aduce cu ea necesitatea aparitiei unei arii curriculare numita "Consiliere si Orientare?. Acest fapt se datoreaza întelegerii scolii ca fiind o institutie capabila sa raspunda tuturor nevoilor elevului, fie ele de ordin psihologic, de ordin social. Astfel, profesorul nu va mai avea în vedere doar latura intelectuala a elevului, ci si partea ce tine de emotii, de motivatie si de integrarea în societate.

Display Num 
Powered by Phoca Download

Search in this site

Statistics

Content View Hits : 750098

Online users at this moment

We have 18 guests online