- reset +
Archive of old issues (Bulletins)
Up

Bulletin Vol. LIX - No. 1/2007

Learning in the tertiary education environment - reconceptualizations from the perspective of quality in attaining professionalism
(Învăţarea în mediul universitar - reconceptualizări din perspectiva calităţii profesionalizării)
Vol LIX • No. 1/2007
Ioan Neacşu
Universitatea din Bucureşti, Bdul M. Kogălniceanu, nr. 36-46, Bucureşti
e-mail: neacsu@mec.edu.ro

Keywords   academic learning, professional competences, formative mental element, projective
conditionality, motivational commitment.

Rezumat
Studiul examinează nevoia de reconceptualizare a paradigmei - învăţare academică - din perspectiva
valorilor profesionalizării. Argumentele de susţinere sunt identificate şi explorate sintetic în trei câmpuri
de interes investigativ-pragmatic: orientările moderne prezente în literatura de specialitate, setul
calităţilor definitorii pentru designul învăţării universitare şi modelul ipotezelor care pot genera
cercetări aplicative în psihopedagogia învăţământului superior.

Educational Contagion
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Gabriel Albu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

Keywords   contagious ideas, education, motivation, influential people, network, teacher, educationa
epidemic

Abstract
Our world has been and will be changed by influential people. They are those who can launch contagious
ideas that the public is interested in, knowing the fact that in the present and future world, interpersonal
communication does not only have the sense of proximity, but also that of network.
Regarding influential people, they don't run after happiness; they just live and happiness is their reward.
Their happiness is life lived to the maximum having the feeling of their efficiency (by expressing their own
potential).

Rezumat
Lumea noastră a fost, este şi va fi schimbată de oamenii cu influenţă. Ei sunt aceia care pot lansa idei
contagioase, cu mare aderenţă la public, ştiut fiind că în societatea actuală şi în cea viitoare,
comunicarea interpersonală nu mai are doar sensul proximităţii, ci şi pe cel al reţelei.
Aceşti oameni nu aleargă după fericire; ei trăiesc, iar fericirea este răsplata. Fericirea (lor) este viaţa
trăită din plin cu sentimentul eficacităţii (prin exprimarea propriului potenţial).

An exploration of the concept of flow in human - computer interaction
(Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy, Calea 13 Septembrie, no. 13, Bucharest, Romania e-mail: amarhan@acm.org)
Vol LIX • No. 1/2007
Ana-Maria Marhan
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy, Calea 13 Septembrie, no. 13,
Bucharest, Romania
e-mail: amarhan@acm.org

Keywords   flow, consciousness, enjoyment, human-computer interaction

Abstract
Since the 1980s researchers in the field of human-computer interaction have called for more studies of
the causes and effects of enjoyment in computer usage. Several studies have recently used
Csikszentmihalyi's flow theory as a framework for understanding the enjoyment experienced by Web
users. This paper review some key points of flow theory and discuss studies that have related flow to
computer game play, playfulness, engagement, task scope and attitudes toward technology.

Rezumat
Încă din anii '80 cercetătorii din domeniul interacţunii om-calculator au fost preocupaţi să înţeleagă
care sunt cauzele şi efectele stărilor emoţionale pozitive în utilizarea calculatorului. O serie de studii sau
ocupat îndeaproape de aplicaţiile pe care teoria lui Csikszentmihalyi cu privire la natura stării de flux
(transă) le poate avea în acest domeniu. Câteva aspecte cheie ale acestei teorii sunt discutate în
continuare, trecând în revistă cercetări care pun în relaţie conceptul de flow cu jocul pe calculator,
scopul sarcinii sau atitudinea faţă de tehnologie.

Landmarks of Montessorianism in Romania
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: ioana_herseni@yahoo.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Ioana Herseni
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: ioana_herseni@yahoo.com

Keywords   Maria Montessori, the Montessori Method, Romanian Montessorianism, educational
pluralism.

Abstract
A history of the montessorianism in Romania with roots în the second decade of the 20th century has to
take into account some main aspects, such as: spreading Maria Montessori's work by means of
translation and commentaries, the usage of her method in kindergarten and schools, attending lectures
and national and international activities, founding some associations and organizing some conferences.
After 1989, a new dimension has been added, when in the workframe of the educational reforms the
alternative pedagogies and among them the Montessori pedagogy, became an expression of the
educational pluralism

Rezumat
O istorie a montessorianismului în România trebuie să aibă în vedere câteva aspecte principale:
difuzarea operei Mariei Montessori prin traduceri şi comentarii, aplicarea metodei în şcoală,
participarea la cursuri şi activităţi naţionale şi internaţionale, înfiinţarea unor asociaţii şi organizarea
unor conferinţe.

 

Apostol D. Culea: the preliminaries to a portrait
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: steliana_lefter@yahoo.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Steliana Lefter
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: steliana_lefter@yahoo.com

Keywords   school-method, adult education, upper rustic school, children's social, cultural club,
instuition, educational localism, ethnobiology

Abstract
A micromonography regarding Apostol D. Culea (1882-1949), "the prototype of teacher-educator?,
whose theoretical and practical activity is bound to the "school method? prefigures an unitary school of
the village, harmonizes courses and schools from the primary school level up to the age of 30. It aims to
improve the life and work of the peasant. The superior rustic school, the cultural club, children's social
etc. are organiclally linked to the school-method and works based on the principle of the educational
localism.

Rezumat
O micromonografie privind pe Apostol D. Culea (1882 ? 1949), ?tipul învăţătorului pedagog" pune în
valoare activitatea sa teoretică şi practică ce se circumscrie metodei ? şcoală. Aceasta prefigureazã o
şcoală unitară a satului ce armonizează cursuri şi şcoli de la clasele primare până la vârsta de 30 de ani
şi îşi propune să perfecţioneze viaţa şi munca ţăranului. Şcoala superioară ţărănească, căminul cultural,
şezătorile cu copiii sunt legate organic de metoda ? şcoală, funcţionând pe principiul localismului
educativ.


St. John Crysostom's view on education
(Colegiul German Goethe, str. Cihoschi, nr. 17, sector 1, Bucureşti e-mail: cristina_benga@yahoo.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Cristina Benga
Colegiul German Goethe, str. Cihoschi, nr. 17, sector 1, Bucureşti
e-mail: cristina_benga@yahoo.com

Keywords   education, christian pedagogy, child education, John Crysostom

Abstract
Brought up to become "an athlete for Christ?, the child could go through each stage of his life aware of
the need to watch his thoughts, to harden his body and, consequently, to exercise virtue. In this way, he
could transcend his age and even obtain salvation, which involved a direct and personal relationship with
God. St John Chrysostom said that man was called to understand that education was not simply a
theoretical concept, but a means of making him become more aware of the goal of his existence.

Rezumat
Educat să devină ?un atlet pentru Hristos?, copilul putea parcurge fiecare etapă a vieţii sale conştient
fiind că are nevoie de o pază a gândurilor, de o călire a trupului şi, în consecinţă, de o exercitare a
virtuţii. În felul acesta el putea transcende vârsta şi să obţină chiar mântuirea care presupune o relaţie
directă şi personală cu Dumnezeu. Sf. Ioan Hrisostom spunea că omul este chemat să înţeleagă că
educaţia nu este numai un concept teoretic, ci o posibilitate de a-l determina să acorde mai multă atenţie
scopului pentru care a fost creat.

What does the impact of policy on curriculum development mean?
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Bdul Carol I, nr. 11, Iaşi e-mail: carmencretu@rdslink.ro)
Vol LIX • No. 1/2007
Carmen Creţu
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Bdul Carol I, nr. 11, Iaşi
e-mail: carmencretu@rdslink.ro

Keywords   curriculum, curriculum policy, policies of education, curiculum change and stability, analysis
of curriculum policy, globalization of education, global curriculum

Abstract
The school is less interested in the aspects of the influence of policy upon the implementation of curriculum.
The teachers and the teacher trainers are especially engaged in the aspects of curriculum institutionalization:
normative personnel, specific designing and implementing methodology, the monitoring and the evaluation.
The discussion about curricular policies, which generates the change, is moreover focused on the
politological and sociological fields and is only diffusely approached from a pedagogical point of view. This
situation was developed especially in the 70`s, by the taylorist traditionalist tendency, that asserts the
political neutrality of the school curricula. The reconceptualist tradition, which has been developed in the
past three decades, insists upon a new understanding of the curriculum, including the school one. Between
these two coexistent aspects, there are often cleavages of meanings.

Rezumat
Instituţia şcolară a fost, în general, mai puţin interesată de aspectul influenţei politicului asupra
implementării curriculum-ului. Ceea ce interesează în mod special pe profesori şi pe formatorii de profesori
se centrează asupra aspectelor de instituţionalizare a curriculum-ului: cadrele normative, metodologiile
specifice de proiectare şi de implementare, monitorizarea şi evaluarea. Discuţia despre politicile curriculare,
generatoare de schimbare, este plasată mai mult pe tărâmurile politologic şi sociologic, şi foarte puţin
specializat, doar difuz, este abordată în planul pedagogic. Această stare de fapt a fost dezvoltată, în special
în anii '70, de tradiţia tradiţionalist tayloristă, care aserta neutralitatea politică a curricula şcolare. Tradiţia
reconceptualistă, ce se afirmă în ultimele trei decenii, insistă asupra unei noi înţelegeri a curriculum-ului,
inclusiv al celui şcolar. Adesea, între cele două orientări, coexistente, se instituie clivaje de semnificaţii sau
distanţări. Articolul de faţă prezintă, din perspectiva analistului de politici curriculare, principalele aspecte
ale impactului politicii educaţionale asupra dezvoltării curriculumului.

Ralph W. Tyler and the curriculum paradigm
(Universitatea din Piteşti, Str. Tîrgu din Vale, nr. 1, Piteşti e-mail: emisoare@gmail.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Emanuel Soare
Universitatea din Piteşti, Str. Tîrgu din Vale, nr. 1, Piteşti
e-mail: emisoare@gmail.com

Keywords   education, instruction, curriculum, curriculum paradigm, curriculum projection

Abstract
This study presents the main characteristics of Tyler's curriculum rationale, which lies at the basis of
launching, in education, the concept of curriculum paradigm as a way of thinking on education in general
and on instruction, in particular. There are presented the implications of objectives sources and the ways
of their selection on curriculum planning, organization and realization. At the same time, the paper
emphasizes curriculum paradigm as it is revealed in R. Tyler's fundamental work.

Rezumat
Acest articol prezintă principalele caracteristici ale modelului de planificare raţională a curriculumului
propus de R. Tyler; model ce a stat la baza lansării în educaţie a paradigmei curriculumului ca mod de
gândire asupra educaţiei în general şi a instruirii în mod special. Sunt prezentate implicaţiile surselor
obiectivelor şi ale modalităţilor de selecţie a acestora asupra planificării, organizării şi realizării
curriculumului. Totodată, articolul scoate în evidenţă paradigma curriculumului aşa cum este reliefată în
cartea fundamentală a lui R. Tyler.

Intercultural curriculum development at school level
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Bdul Carol I, nr. 11, Iaşi e-mail: simonabutnaru05@gmail.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Simona Butnaru
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Bdul Carol I, nr. 11, Iaşi
e-mail: simonabutnaru05@gmail.com

Keywords   intercultural curriculum development, curriculum design, curriculum project

Abstract
This paper tries to emphasize the main theoretical and practical features and issues of intercultural
curriculum development, in order to create possible solutions for its improvement. The qualitative
methodology used in this research ? interview and content analysis ? allowed to investigate the meaning
of the subjective experiences of some professionals involved in intercultural curriculum development
activities.

Rezumat
Acest articol încearcă să sublinieze principalele caracteristici teoretice şi practice ale elaborării
curriculum-ului intercultural pentru a crea posibile soluţii în vederea îmbunătăţirii lui. Metodologia
calitativă utilizată în această cercetare ? interviul şi analiza de conţinut ? ne-a permis investigarea
semnificaţiei experienţelor subiective a unor profesionişti implicaţi în activităţi de dezvoltare a
curriculum-ului intercultural.Changing patterns of time in families
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: aprilie6@yahoo.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Florentina Adina Pescaru
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: aprilie6@yahoo.com

Keywords   circular models of time, time as an organizational tool, politics of time, leisure time,
"hurried child syndrome?

Abstract
The acceleration of our culture and the establishment of the dual-earner family as the dominant family
form have given rise to a new politics of time. Although the politics of the globe has traditionally focused
on the defense of spatial boundaries, the escalating spiral of change has meant that the politics of
temporality is taking its place next to the politics of territory. As time becomes scarcer and more
valuable, there are more conflicts ? both within families and between families and the broader social
order ? about time control, allocations to meet responsibilities and entitlements to leisure time.

Rezumat
Ritmul rapid de dezvoltare al societăţii noastre şi determinarea ?familiei cu doi indivizi care câştigă? ca
formă dominantă în cultura noastră au dus la apariţia unei noi politici a timpului. Deşi politica globală
s-a centrat în mod tradiţional pe apărarea graniţelor spaţiale, spirala ? în continuă creştere ? a
schimbării presupune ca politica temporalităţii să se alăture celei a teritoriului. Cu cât timpul devine mai
limitat şi mai preţios, cu atât există mai multe conflicte ? atât în interiorul familiilor şi între ele, cât şi la
nivelul ordinii sociale extinse. Acestea vizează controlul timpului, alocarea acestuia pentru îndeplinirea
responsabilităţilor şi a petrecerii timpului liber.

Approaching teaching and learning mathematics from a cognitivist perspective
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: mikisinger@gmail.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Mihaela Singer
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: mikisinger@gmail.com

Keywords   cognitive science, development, misconception, paradigm, representation.

Abstract
This theoretical essay review some of the research focused on children's capabilities in numeracy at very
early ages, and presents an example from elementary mathematics that reveals types of difficulties in
understanding mathematical concepts and procedures. Within an analysis from the perspective of
psychological development, the article points out contradictory tendencies in children cognition: on the
one hand, young children are active self constructors of their knowledge in social-cultural context, being
able sometimes to anticipate development; on the other hand, some of their preconceptions are very
resistant to change. Some conclusions about how research might advance in connecting achievements in
cognitive science to educational issues are also proposed.

Rezumat
Acest eseu teoretic trece în revistă câteva dintre rezultatele cercetărilor din ştiinţele cognitive şi
neuroştiinţă referitoare la capacităţile numerice ale copiilor la vârste mici. Aceste rezultate sunt
completate cu concluzii privind mecanismele complexe care se află în spatele unor concepte numerice,
chiar la nivel elementar. Din perspectiva psihologiei dezvoltării, articolul evidenţiază două tendinţe,
aparent contradictorii în evoluţia cognitivă a copiilor: pe de o parte, ei îşi construiesc în mod
independent cunoaşterea într-o măsură mult mai mare decât se credea până acum; pe de altă parte,
concepţiile eronate formate de-a lungul dezvoltării sunt foarte rezistente la schimbare. Soluţii pot fi
găsite la confluenţa cercetărilor interdisciplinare în ştiinţe cognitive şi educaţie.

Humour and language teaching methodology
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: carmenpopescu@upcnet.ro)
Vol LIX • No. 1/2007
Carmen Popescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: carmenpopescu@upcnet.ro

Keywords   humour, classroom, education, language

Abstract
As my interest lies in the examination of humour in a social setting traditionally associated with
solemnity, i.e. the classroom, reviewing literature on humour and humour studies in education in general
and language education in particular has been an extremely useful exercise. Cook (2000), for example,
notes that language teaching excludes the ludic function of language and Crystal (1998) mentions the
existence of a ?ludic gap' in textbooks.

Rezumat
În acest articol am examinat o serie de articole şi cărţi care au tratat problema umorului într-un cadru
solemn, sala de clasă. Trecerea în revistă atât a literaturii de specialitate despre umor în general, cât şi a
diverselor studii despre folosirea umorului în scopuri educative s-a dovedit a fi extrem de utilă pentru
înţelegerea unor concepte şi metode de cercetare. Cook (2000), spre exemplu, a observat că predarea
limbilor străine exclude funcţia ludică a limbajului, iar Crystal (1998) menţionează existenţa unui ?gol
ludic? în manualele de limbi străine.


Relating language examinations to the Common European Framework of Reference
(Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bdul Bucuresti, nr. 39, Ploieşti e-mail: ionela.neagu06@yahoo.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Ionela Neagu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bdul Bucuresti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: ionela.neagu06@yahoo.com

Keywords   European levels of performance, standardisation, empirical validation

Abstract
Most of the teachers consider that using the Common European Framework of
Reference is difficult and time-consuming although they agree that the descriptors of
performance could help them in planning and assessing the teaching and learning
activities. The present paper aims at offering possible solutions to those teachers willing
to use CEFR in assessment by relating the written paper in English belonging to
Baccalaureate national examination and its results to CEFR effectively and
economically.

Rezumat
Majoritatea profesorilor consideră că utilizarea Cadrului European Comun de
Referinţă este dificilă şi ineficientă deşi cu toţii sunt de acord că descriptorii de
performanţă i-ar putea ajuta în planificarea şi evaluarea activităţilor de predare şi
învăţare. Lucrarea de faţă îşi propune să ofere soluţii posibile acelor profesori dornici
să aplice CEFR în evaluare prin corelarea cu CEFR a probei scrise la limba engleză
din cadrul examenului de Bacalaureat şi a rezultatelor sale în mod eficient.


Will the TIMSS results change the didactical approaches in teaching Physics?
(Institute for Educational Sciences, 37 Stirbei Voda, Bucharest e-mail: viorica.pop@ise.ro)
Vol LIX • No. 1/2007
Viorica Pop
Institute for Educational Sciences, 37 Stirbei Voda, Bucharest
e-mail: viorica.pop@ise.ro

Keywords   assessment, Physics, didactic approach, changes

Abstract
The "Trends in International Mathematics and Science Study? (TIMSS) is an international assessment of
the mathematics and science knowledge of fourth, eighth- and twelve grade students around the world.
The study consists of an assessment of mathematics and science, as well as student, teacher, and schools'
head teachers context questionnaires applied to the selected classes sand schools in the sample.
Conclusions related to the need of change of the didactical approach of the Physics teachers in order to
improve Romanian students' results have being formulated.

Rezumat
Studiul ?Tendinţe Internaţionale în studiul matematicii şi ştiinţelor? (TIMSS) este o evaluare
internaţională a cunoştinţelor de matematică şi ştiinţe ale elevilor de clasele a patra, a opta şi a
douăsprezecea din întreaga lume. Studiul constă dintr-o evaluare la matematică şi ştiinţe şi, de
asemenea, din aplicarea de chestionare de context elevilor, profesorilor şi directorilor de şcoală. Sunt
formulate concluzii legate de nevoia de schimbare a abordărilor didactice de către profesorii de fizică
dacă se doreşte îmbunătăţirea rezultatelor elevilor români.

The applicative carry on features on Machine Elements design with adult students, for distance education practice
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: adriancreitaru@yahoo.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Adrian Creiţaru
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: adriancreitaru@yahoo.com

Keywords   Distance Education, didactic methodology, Machine Elements, adult students, design

Abstract
The paper presents some methodical aspects of applicative didactic technology on Distance Education.
There are certain particularities when didactic activities refer to such academic applicative works, as the
Power Transmission Design (Project) means. In Machine Elements branch, tutorial work with adult
students requires special tackle, in psycho-pedagogical and organizing undertake.

Rezumat
Articolul prezintă câteva aspecte aplicative privind tehnologia didactică folosită în desfăşurarea
Învăţământului la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă. Se poate vorbi de anumite particularităţi, atunci când
activităţile didactice se referă la lucrări aplicative, cum ar fi Proiectarea unor sisteme de transmisii
mecanice. Activitatea tutorială de proiect la disciplina Organe de Maşini, desfăşurată cu studenţii adulţi,
reclamă un anume specific psiho-pedagogic cât şi de organizare a lucrului.

Psychological conditioning of attitudes in the Physical Education activity
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: lupu_lln@yahoo.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Elena Lupu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: lupu_lln@yahoo.com

Keywords   attitudes, psychological conditioning, bodily activity, physical education

Abstract
Bodily (sports) activity organised within the physical education classes creates status specific relations
inside the group, such as interpersonal relationships within the representative team and intergroup
relationships between the respective teams and other teams of the city (the big group). All psychological
principles referring to the group, including the notions of status and role can be applied to the group of
pupils, students, taking into account all their particularities.

Rezumat
Activitatea corporală (sportivă) organizată în cadrul lecţiilor de educaţie fizică creează relaţii specifice
de status în interiorul grupului, precum relaţii interpersonale în cadrul echipei reprezentative şi relaţii
intergrup între echipele respective şi alte echipe din oraş (grupul mare). Toate principiile
psihosociologiei referitoare la grup, inclusiv noţiunile de status şi rol sunt aplicabile la nivelul grupului
de elevi, studenţi, cu toate particularităţile lor.

Sport education in relation with student's personality
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: vaidamarius@yahoo.com Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: dmirela714@yahoo.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Marius Vaida, Mirela Dulgheru
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: vaidamarius@yahoo.com
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: dmirela714@yahoo.com

Keywords   personality, sport education, competitive environment

Abstract
Sport education plays a very important role being directly related to society, competition environment,
social values and is considered to be an institution by itself in the education system. This is the reason
way in the present article we will try to present the role of sporting activities (movement, playing, sport)
in the momentary engagement of the entire personality, underlining in the same time the fact that sport
education triggers reactions that involves the student's entire personality, leading to the self-awareness
of the student's body, to skills' assimilation, to the development of cognitive, emotional and volition
functions, satisfying some basic needs, be it conscious or unconscious.

Rezumat
Instruirea sportivă are un rol foarte important fiind interconectată cu mediul social, mediul sportiv,
lumea valorilor. Aceasta este considerată o instituţie în cadrul sistemului şcolar. De aceea, în cadrul
acestui articol se prezintă rolul activităţii sportive (mişcarea, jocul, sportul) în angajarea instantanee a
întregii personalităţi, precum şi sublinierea faptului că instruirea sportivă este declanşatoare de reacţii care-i solicită elevului toate aspectele personalităţii, conducând la conştientizarea propriului corp, la
însuşirea priceperilor şi deprinderilor, la dezvoltarea unor funcţii cognitive, emţionale şi volitive precum
şi la satisfacerea unor necesităţi profunde, conştiente sau inconştiente.

Tangram Method
(Liceul de Artă Ploieşti, Str. Bobâlna nr. 44, Ploieşti e-mail: lali_ene@yahoo.com)
Vol LIX • No. 1/2007
Lavinia Elena Ene
Liceul de Artă Ploieşti, Str. Bobâlna nr. 44, Ploieşti
e-mail: lali_ene@yahoo.com

Keywords   tan, geometric shapes, game, legend, figures.

Abstract
Ancient Chinese puzzle-like game, Tangram is today one of the most attractive methods used during
practical-skills classes. The instructions for playing tangrams are simple and very easy to understand.
The objective of the puzzle is to form a figure using the tangram pieces. Pupils find this seven-piece
tangram puzzle fascinating and delightful because there is a large variety of ways of putting these pieces
together. Using one's own creativity, various tangram figures may be formed. In fact, thousands and
thousands of patterns have been created over the yearsjust by rearranging these seven tangram pieces.

Rezumat
Vechi joc chinezesc de tipul puzzle, Tangram este astăzi una dintre cele mai atractive metode folosite în
orele de abilităţi practice. Regulile jocului sunt simple şi uşor de înţeles. Scopul lui este de a forma
diferite figuri utilizând piesele de Tangram. Elevii consideră tangram- puzzle cu şapte piese fascinant şi
încântător, deoarece există moduri foarte variate de aşezare a pieselor împreună. Folosindu-şi fiecare
propria creativitate, se pot forma diverse figuri Tangram. De fapt, mii şi mii de desene au fost create de-a
lungul anilor doar prin rearanjarea pieselor tan.

Tangram Method (227.18 kB)
 hot
Display Num 
Powered by Phoca Download

Search in this site

Statistics

Content View Hits : 750114

Online users at this moment

We have 22 guests online